Ruimtelijke adaptatieprojecten van gemeenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor hebben we de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) opengesteld.

Projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, kunnen tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Uitvoeringsagenda's

In 2020 en 2021 hebben alle gemeenten in Hollands Noorderkwartier Uitvoeringsagenda’s opgesteld. In deze Uitvoeringsagenda’s zijn de eerste maatregelen benoemd die de komende jaren worden getroffen om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Om hier vanuit HHNK aan bij te dragen is in 2022 de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier in het leven geroepen.

Subsidiabele maatregelen

De subsidie is bedoeld voor gemeentelijke projecten die door het treffen van fysieke maatregelen bijdragen aan klimaatadaptatie, de kerntaken van HHNK versterken en betrekking hebben op tenminste een van de onderstaande thema’s:

  • het vasthouden, infiltreren en bergen van water;
  • een robuuste wateraanvoer en/of waterafvoer;
  • het ontlasten van de waterketen en
  • het beperken van de gevolgen van overstromingen door ruimtelijke inrichtingen.

Hierbij is onder meer te denken aan:

  • herstructurering van wijken, waarbij er substantieel meer water in de openbare ruimte wordt vastgehouden door bijvoorbeeld wadi's en waterbergende wegen;
  • aanpassingen aan watergangen, duikers en stuwen ter verbetering van de wateraanvoer en/of waterafvoer;
  • of maatregelen vanuit bijvoorbeeld Operatie Steenbreek die water en groen meer de ruimte geven.

De subsidie is niet bedoeld voor fysieke uitvoeringsmaatregelen bij het ontwikkelen van nieuwbouw.

Niet subsidiabele kosten

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • voorbereidingskosten;
  • kosten voor de aanleg van riolering of een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en riolering.

Aanvraagprocedure

Voor de regeling is een totaalbedrag beschikbaar van € 2 miljoen. De looptijd van de regeling is van 2022 tot eind 2026, met enkele openstellingen. De derde en laatste openstelling is van 1 februari tot en met 31 mei 2024. Voor deze periode is een bedrag beschikbaar van € 1 miljoen. Subsidie is mogelijk tot maximaal 30% van de totale projectkosten met een maximum van € 100.000. U kunt via het onderstaande formulier een aanvraag indienen.

Vaststelling

Indien de maatregelen zijn uitgevoerd en het project is afgerond, wordt een aanvraag tot vaststelling ingediend. Hiervoor is onderstaand formulier opgesteld. Bij het formulier moeten een fotoverslag, publiciteitsuitingen, een kostenoverzicht en het proces-verbaal van oplevering worden ingediend. Zie voor de overige verplichtingen artikel 15 van de subsidieverordening. De aanvraag tot vaststelling wordt ingediend via KANsubsidie@hhnk.nl.

Tweede openstelling 

In 2023 hebben we subsidies verleend aan zes projecten in zes verschillende gemeenten.

Eerste openstelling

De eerste openstelling vond eind 2022 plaats. We hebben aan acht projecten in zeven gemeenten subsidie verleend.