Ruimtelijke adaptatieprojecten van gemeenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor hebben we de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) opengesteld.

Projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, kunnen tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Uitvoeringsagenda's

De afgelopen twee jaar hebben alle gemeenten in Hollands Noorderkwartier Uitvoeringsagenda’s opgesteld. In deze Uitvoeringsagenda’s zijn de eerste maatregelen benoemd die de komende jaren worden getroffen om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Om hier vanuit HHNK aan bij te dragen is in 2022 de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier in het leven geroepen.

Subsidiabele maatregelen

De subsidie is bedoeld voor gemeentelijke projecten die door het treffen van fysieke maatregelen bijdragen aan klimaatadaptatie, de kerntaken van HHNK versterken en betrekking hebben op tenminste een van de onderstaande thema’s:

  • het vasthouden, infiltreren en bergen van water;
  • een robuuste wateraanvoer en/of waterafvoer;
  • het ontlasten van de waterketen en
  • het beperken van de gevolgen van overstromingen door ruimtelijke inrichtingen.

Hierbij is onder meer te denken aan:

  • herstructurering van wijken, waarbij er substantieel meer water in de openbare ruimte wordt vastgehouden door bijvoorbeeld wadi's en waterbergende wegen;
  • aanpassingen aan watergangen, duikers en stuwen ter verbetering van de wateraanvoer en/of waterafvoer;
  • of maatregelen vanuit bijvoorbeeld Operatie Steenbreek die water en groen meer de ruimte geven.

De subsidie is niet bedoeld voor fysieke uitvoeringsmaatregelen bij het ontwikkelen van nieuwbouw.

Niet subsidiabele kosten

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • voorbereidingskosten;
  • kosten voor de aanleg van riolering of een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en riolering.

Aanvraagprocedure

Voor de regeling is een totaalbedrag beschikbaar van € 2 miljoen. De looptijd van de regeling is van 2022 tot eind 2026, met enkele openstellingen. De tweede openstelling is van 1 mei tot en met 23 juni 2023. Voor deze periode is een bedrag beschikbaar van € 500.000. Subsidie is mogelijk tot maximaal 30% van de totale projectkosten met een maximum van €100.000.

Voor het indienen van uw aanvraag, gebruikt u onderstaand aanvraagformulier. We streven er naar om in juli 2023 alle aanvragen te beoordelen, zodat voor augustus 2023 een beschikking kan worden afgegeven.

Vragenuur

Op dinsdag 23 mei en donderdag 1 juni van 09:00 tot 11:00 uur organiseren we een vragenuur voor meer informatie over of ondersteuning bij de indiening van de aanvraag. Als u hier gebruik van wil maken, kunt u dat laten weten via KANsubsidie@hhnk.nl en u ontvangt een Teamslink.   

Toegekende KAN-subsidies

De eerste openstelling heeft eind 2022 plaatsgevonden met als resultaat dat aan acht projecten in zeven gemeenten subsidie is verleend. In februari en maart heeft hoogheemraad Klazien Hartog deze bedragen symbolisch overhandigd aan wethouders van de betreffende gemeenten.