Ruimtelijke adaptatieprojecten van gemeenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor heeft HHNK de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) opengesteld.

Projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, kunnen tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Uitvoeringsagenda's

De afgelopen twee jaar hebben alle gemeenten in Hollands Noorderkwartier Uitvoeringsagenda’s opgesteld. In deze Uitvoeringsagenda’s zijn de eerste maatregelen benoemd die de komende jaren worden getroffen om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Voor deze projecten is per 10 oktober 2022 de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier opengesteld.

Voorbeeld van een ruimtelijke maatregel die bijdraagt aan het vasthouden, infiltreren en bergen van water
Voorbeeld van een ruimtelijke maatregel die bijdraagt aan het vasthouden, infiltreren en bergen van water

Subsidiabele maatregelen

De subsidie is bedoeld voor gemeentelijke projecten die door het treffen van fysieke maatregelen, bijdragen aan klimaatadaptatie, de kerntaken van HHNK versterken en die betrekking hebben op tenminste een van de onderstaande thema’s:

  • het vasthouden, infiltreren en bergen van water;
  • een robuuste wateraanvoer en/of waterafvoer;
  • het ontlasten van de waterketen en
  • het beperken van de gevolgen van overstromingen door ruimtelijke inrichtingen.

Hierbij is onder meer te denken aan herstructurering van wijken, waarbij er substantieel meer water in de openbare ruimte wordt vastgehouden door bijvoorbeeld wadi's en waterbergende wegen. Aanpassingen aan watergangen, duikers en stuwen ter verbetering van de wateraanvoer en/of waterafvoer. Of maatregelen vanuit bijvoorbeeld Operatie Steenbreek die water en groen meer de ruimte geven.

De subsidie is niet bedoeld voor fysieke uitvoeringsmaatregelen bij het ontwikkelen van nieuwbouw.

Niet subsidiabele kosten

Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • voorbereidingskosten;
  • kosten voor de aanleg van riolering of een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en riolering.
Voorbeeld van een ruimtelijke maatregel die bijdraagt aan het vasthouden, infiltreren en bergen van water
Voorbeeld van een ruimtelijke maatregel die bijdraagt aan het vasthouden, infiltreren en bergen van water

Aanvraagprocedure

Voor de regeling is een totaalbedrag beschikbaar van € 2 miljoen. De looptijd van de regeling is van 10 oktober 2022 tot eind 2026, met enkele openstellingen. De eerste openstelling is van 10 oktober tot en met 30 december 2022. Voor deze periode is een bedrag beschikbaar van € 500.000. Subsidie is mogelijk tot maximaal 30% van de totale projectkosten met een maximum van € 100.000.

Voor het indienen van uw aanvraag gebruikt u onderstaand aanvraagformulier. 

U kunt het aanvraagformulier inclusief bijlagen mailen naar KANsubsidie@hhnk.nl.

We streven er naar om in januari 2023 alle aanvragen te beoordelen, zodat begin februari 2023 een beschikking kan worden afgegeven. Voor meer informatie over de subsidieaanvraag of ondersteuning bij de indiening, kunt u contact met ons opnemen via KANsubsidie@hhnk.nl.

Water in de stad terugbrengen en verkoeling bieden