We hebben aan de gemeente Purmerend € 30.041,56 subsidie verleend voor de klimaatadaptieve maatregelen in het project Overwhere-Zuid Deelplan A6-2. Dit is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling.

Via deze subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% van de projectkosten. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. Op 14 september 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog dit bedrag symbolisch aan wethouder Pascal Verkroost van de gemeente Purmerend.

Samenwerken

Wethouder Pascal Verkroost: “De KAN subsidie is een mooie impuls om dit project klimaatbestendig in te richten. Er komen groene waterbuffers, een drainagestelsel, parkeerplaatsen met waterdoorlaatbare verharding en natuurvriendelijke oevers. Dit om wateroverlast en de effecten van droogte zoveel mogelijk te beperken.”

Klimaatbestendige leefomgeving

Purmerend gaat in mei 2024 van start met het rioolvervangingsproject in Overwhere-Zuid deelplan A6-2. Dit project beslaat de Van Balenstraat, Lekstraat, Maasstraat, Rijnstraat, IJsselstraat, Van Goor Hinlopenstraat en het Tutein Noltheniusplein. De openbare ruimte wordt met deze werkzaamheden klimaatbestendiger ingericht om wateroverlast en de effecten van droogte zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt het groen van het Tutein Nolteniusplein ingericht als groene waterbuffer, om tijdens extreme buien regenwater tijdelijk op te vangen. Medio mei 2025 is het project afgerond. De totale kosten van de klimaatadaptieve maatregelen in dit project bedraagt €100.138,52, waarvan gemeente Purmerend een bedrag van € 30.041,56 toegekend krijgt vanuit de KAN-regeling.

Wethouder Pascal Verkroost en hoogheemraad Klazien Hartog (foto: Harry Schuitemaker)