Voor de uitoefening van onze taken hebben wij van oudsher veel grond in bezit. Soms is die grond in gebruik genomen door particulieren, (agrarische) bedrijven, verenigingen, stichtingen of andere overheden. We willen het gebruik van onze grond graag goed en duidelijk regelen. Tijdens het Project Grondgebruik (2023-2026) gaan we de gebruikers van onze grond benaderen. Er zijn verschillende mogelijkheden om het gebruik van de grond samen goed te regelen: kopen, huren of teruggeven. Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meestgestelde vragen.

Aan welke criteria moet de grond voldoen om het te kunnen kopen of huren?

Niet al onze grond is te koop of te huur. Eigendommen die niet van belang zijn voor onze taakuitvoering worden verkocht. Of grond kan worden verkocht of verhuurd, wordt beoordeeld door de betrokken taakafdelingen binnen het hoogheemraadschap en het cluster Inkoop, Juridische Zaken & Grondzaken. Dit is volgens ons Grondbeleid.

Waarom willen we het grondgebruik regelen?

Het hoogheemraadschap heeft de wettelijke plicht om te zorgen voor eigendommen volgens het geldende Grondbeleid. Veel grondgebruik door derden is al geregeld. Soms wordt grond gebruikt zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Een situatie die wij graag willen oplossen door het grondgebruik te regelen en hierover afspraken te maken.

Waarom word ik nu pas aangeschreven?

Na een inventarisatie in 2016 bleek dat er niet altijd afspraken zijn gemaakt over het gebruik van grond van het hoogheemraadschap. Dit is in strijd met ons Grondbeleid en leidt tot rechtsongelijkheid bij gebruikers van onze eigendommen waar het wel geregeld is. In 2018 is het grondgebruik op circa 100 locaties succesvol geregeld. Het regelen van het grondgebruik wordt vanaf 2023 grootschaliger en in projectmatige vorm opgepakt. We regelen bijvoorbeeld het grondgebruik op locaties waar we aan het werk zijn (bijvoorbeeld bij kades die we verbeteren) en waar we een vergunningaanvraag voor ontvangen.

Hoe is bepaald dat ik grond van het hoogheemraadschap gebruik?

Wij maken gebruik van de kadastrale kaart van het Kadaster. Het Kadaster houdt bij wie eigenaar is van welke grond. Op de kaart is te zien waar de grens van uw perceel loopt. Door de kadastrale kaarten te vergelijken met een recente luchtfoto is geconstateerd dat u grond van het hoogheemraadschap gebruikt.

Kan ik ook zelf een aanvraag doen om grond naast mijn perceel die ik reeds gebruik te kopen/huren?

Als u nu reeds grond van het hoogheemraadschap gebruikt en wilt kopen of huren, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via het antwoordformulier op de website. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om de aanvraag te bespreken.

Wat zijn de kosten van het kopen/huren van de grond?

Bij zowel koop als huur geldt dat de grond wordt aangeboden tegen een marktconforme prijs. Deze prijs wordt bepaald aan de hand van een taxatie door een onafhankelijke taxateur. Hierbij wordt er rekening gehouden met de situatie en het gebruik. De kosten voor de taxatie komen voor rekening van het hoogheemraadschap. Bij een verkoop van grond geldt kosten koper.

Wat betekent kosten koper?

Kosten koper zijn de bijkomende kosten die bij de koop van een stuk grond gemaakt moeten worden. 'Kosten koper' betekent dat er naast het aankoopbedrag nog overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten bijkomen. Deze kosten komen voor rekening van de koper.

Kan ik de grond ook huren in plaats van kopen?

De voorkeur van het hoogheemraadschap gaat uit naar het verkopen van de grond. In bepaalde gevallen is koop niet mogelijk. Dan bieden wij ook de mogelijkheid om de grond te huren

Ik wil de grond niet kopen. Wat nu?

Als u de grond niet wilt kopen (of huren), dan vragen wij u om het gebruik te beëindigen en de grond weer terug te geven aan het hoogheemraadschap. We maken dan afspraken met u over het teruggeven van de grond.

Als niet iedereen in mijn straat de grond van het hoogheemraadschap wil kopen, wat zijn dan de gevolgen?

Als niet alle bewoners van een straat of het blok de grond van het hoogheemraadschap willen kopen, dan mogen de bewoners die dat willen evengoed de grond kopen die zij gebruiken. We streven naar een rechte en logische kadastrale grens, maar het is geen doel op zich. We bekijken elke situatie individueel.

Heeft de aankoop van het stuk grond invloed op de WOZ-waarde van mijn woning en dus op de onroerend zaakbelasting?

Als u na 1 januari grond koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning gedurende dat jaar en daarmee ook geen invloed op de door u te betalen onroerend zaakbelasting. In het navolgende jaar wordt uw perceel op basis van de nieuwe objectgegevens, inclusief de door u gekochte grond, opnieuw gewaardeerd aan de hand van de dan geldende marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw woning en betaalt u meer of minder onroerend zaakbelasting.

Ik gebruik de grond al zo lang, is het dan niet verjaard?

Bij eigendommen zoals grond is verjaring zelden het geval. Het eigendomsrecht is in Nederland heel goed beschermd. Het hoogheemraadschap wordt als eigenaar regelmatig geconfronteerd met beroepen op verjaring. Over het vraagstuk verjaring is veel jurisprudentie waaruit blijkt dat een beroep op verjaring zelden slaagt. De bewijslast van verjaring ligt bij de gebruiker. Als u stelt dat de grond die u in gebruik heeft is verjaard, dan dient u dit ook te bewijzen. Het hoogheemraadschap beoordeelt vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt.

Mijn buren hebben ook een stuk grond van het hoogheemraadschap in gebruik. Waarom hebben zij geen brief ontvangen?

Niet iedereen die grond van het hoogheemraadschap in gebruik heeft wordt op hetzelfde moment aangeschreven. Dit gebeurt in fases. Het kan zo zijn dat uw buren op een later moment dan u worden aangeschreven.

Waar kan ik zien welke gronden van het hoogheemraadschap worden verkocht?

Voorgenomen niet-openbare verkopen worden gepubliceerd op de pagina Voorgenomen grondtransacties op onze website. Zo voldoen wij aan de verplichtingen uit het Didam-arrest. Openbare verkopen worden gepubliceerd via een makelaar.

Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag heb?

U kunt contact opnemen met Team Grondgebruik via het contactformulier op de website of via het algemene telefoonnummer van het hoogheemraadschap: 072-582 8282.