Privacybeleid

Bij de uitoefening van onze wettelijke taken verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om persoonsgegevens die u achterlaat via ons digitale contactformulier of omdat u gebruik maakt van onze website of diensten. Wij ontvangen uw persoonsgegevens ook van andere instanties. Gemeenten verstrekken ons bijvoorbeeld persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen die wij nodig hebben voor het heffen en innen van waterschapsbelasting.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam, voorletter(s) en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • BSN;
 • straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN-rekeningnummer.

Grondslag en doel van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor bepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen:

 1. als u daar toestemming voor geeft (bijvoorbeeld als u zich abonneert op een digitale nieuwsbrief);
 2. om een overeenkomst uit te voeren die we in het kader van onze taken met u zijn aangegaan (bijvoorbeeld bij de koop en verkoop van grond);
 3. om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals het heffen en innen van waterschapsbelasting);
 4. om vitale belangen te beschermen (alleen bij rampen of ernstige calamiteiten);
 5. voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang of openbaar gezag (bijvoorbeeld bij het controleren en toezicht houden op de naleving van een verleende vergunning).

Wij houden een verwerkingsregister bij, waarin per verwerking staat aangegeven welk type persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk geregeld is voor het doel van de verwerking.

Derden

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij samenwerking met derden bij de uitvoering van projecten. Wij waarborgen in zo'n geval een gelijk beveiligingsniveau en de vertrouwelijkheid van uw gegevens door een verwerkingsovereenkomst te sluiten met de organisatie die uw gegevens voor ons gaat verwerken.

Beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons informatieveiligheidsbeleid.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Zie de pagina Uw rechten op grond van de AVG.

Politiegegevens

Wij beschikken over buitengewoon opsporingsambtenaren. Deze ambtenaren handhaven op strafrechtelijke overtredingen. Als wij in het kader van deze handhaving persoonsgegevens verwerken, dan vallen deze gegevens onder de regels van de Wet politiegegevens. Hoe wij met politiegegevens omgaan kunt u nakijken op de pagina Privacyverklaring politiegegevens HHNK.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Zo kunnen we bijhouden welke pagina's u bezoekt. Deze geanonimiseerde informatie over bezoekpatronen helpt ons om de website waar mogelijk te verbeteren. Zie de pagina Cookies.

Andere websites

Op deze website staan links naar websites of services van derden. Deze zijn te herkennen aan het icoontje voor externe links (zie bijvoorbeeld de link onderaan deze pagina naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden en ook niet voor wat andere gebruikers op onze social mediawebsites plaatsen.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een onafhankelijke functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze adviseert en controleert ons bij de verwerking van persoonsgegevens. Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via telefoonnummer 072 5828282.

Meer weten?

Heeft u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft deze informatie u geholpen?