Een van de taken van het hoogheemraadschap is het beheren van de waterkwaliteit in sloten, vaarten en plassen: het oppervlaktewater. Daarbij streven we naar gezond water. Daarmee bedoelen we schoon water met de juiste balans qua (voedings-)stoffen, waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en de visserij gebruik van kunnen maken en waar mensen van kunnen genieten.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Gezond water is schaars. Daarom is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en het water van sloten, plassen en vaarten moet verbeteren. Deze afspraken zijn opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Wat doet het hoogheemraadschap?

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit leggen we natuurvriendelijke oevers aan en houden we waterlopen op diepte. Ook passen we het onderhoud van oevers aan: als er ruimte genoeg is, dan laten we meer begroeiing langs de oever staan. Om vissen de gelegenheid te geven van het ene gebied naar het andere te zwemmen, leggen we vispassages aan bij gemalen, sluizen en stuwen. Nieuwe gemalen worden uitgevoerd met visveilige pompen.

Via het Landbouwportaal Noord-Holland werken we samen met de provincie, andere waterschappen, de LTO en agrarische collectieven om boeren te bewegen de bodem- en waterkwaliteit van hun eigen bedrijf te verbeteren.

We meten regelmatig de waterkwaliteit op diverse plaatsen in ons hele beheergebied. Op zwemwaterlocaties meten we intensiever en ondernemen we zo nodig actie met partners om de zwemwaterkwaliteit op peil te houden.

Onze plannen voor de periode 2022-2027 kunt u inzien in het Magazine Kaderrichtlijn Water, dat u hieronder kunt downloaden.

Links

 • Dinoterb

  Uit metingen blijkt dat de sinds 1998 verboden stof dinoterb is aangetroffen bij verschillende meetpunten in ons beheergebied.

 • Vissen

  De aan- of afwezigheid van bepaalde vissoorten kan iets zeggen over het ecosysteem.

 • Beheer en inrichting

  Het beheer en de inrichting van het water en de oever hebben veel invloed op de waterkwaliteit.

 • Monitoring en onderzoek

  Wij doen voortdurend onderzoek naar de waterkwaliteit. Deze kennis helpt ons de juiste maatregelen te treffen.

 • Blauwalgen

  Blauwalgen zijn bacteriën met een blauwgroene kleur. Ze leiden tot stank, vissterfte en een zwemverbod.

 • Zwemwater

  De 31 zwemlocaties in onze wateren worden maandelijks bemonsterd op zwemparameters.

 • Bloeiende boerensloot

  Via het project Bloeiende boerensloot verzamelen en delen we kennis over de ecologische kwaliteit van sloten.

 • Antifouling

  Voor gezond oppervlaktewater én uw eigen gezondheid is het beter om zo min mogelijk antifouling te gebruiken.

 • Rivierkreeften

  De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en hoort niet in onze wateren thuis. Ziet u ze? Meld het ons.

  Rode Amerikaanse rivierkreeft. Foto door Wilco de Bruijne
 • Handhaving

  Wij houden toezicht op lozingen in het oppervlaktewater. Handhaving wordt ingezet als er opzet in het spel is of als ondernemers nalatig zijn.

 • Stoffen in het water

  Chemische stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen kunnen een negatief effect hebben op de waterkwaliteit.

 • Invasieve exoten

  Exoten zijn planten of dieren die van nature niet in ons land voorkomen, maar door menselijk handelen in de natuur terecht zijn gekomen.

Of zoekt u: