Officiële zwemwaterlocaties

Wij zorgen er samen met het laboratorium Stichting Waterproef voor dat de 31 officiële zwemlocaties in onze wateren maandelijks worden bemonsterd op zwemwaterparameters. Denk daarbij aan blauwalgen die giftig kunnen zijn en diverse bacteriën, waaronder E-coli. Daarnaast worden doorzicht, temperatuur, pH e.d. gemeten. Al deze zaken hebben invloed op de zwemwaterkwaliteit. 

De officiële zwemlocaties zijn te herkennen aan grote blauwe borden bij de zwemplek buiten en zijn ook te vinden op de website www.zwemwater.nl. Hier wordt bijgehouden wat er is gemeten en wat de uitslag is van de metingen. Ook staan hier rapporten op van de zwemwaterlocatie (als u de locatie aanklikt, dan ziet u rechts een tabblad met meetgegevens en onderin een verwijzing naar het zogenaamde zwemwaterprofiel). 

De provincie is het bevoegd gezag als het gaat om zwemwater. De provincie beoordeelt de uitkomsten van de metingen en bepaalt of een zwemlocatie veilig genoeg is of niet. En het is de provincie die een locatie aanwijst als ‘aangewezen zwemlocatie’. Als ergens regelmatig veel mensen zwemmen dan zou die locatie, als de waterkwaliteit voldoende is, moeten worden aangemerkt als ‘aangewezen zwemlocatie’ (en moet er worden geïnvesteerd in beheersmaatregelen, zoals een afbakening van de zwemzone met een ballenlijn). Hierbij wordt rekening gehouden met andere functies van het water, zoals scheepvaart.

Als blauwalgen of bacteriën bepaalde waarden overschrijden, dan adviseren we de provincie over het instellen van een waarschuwing of negatief zwemadvies. We bekijken met de provincie en de beheerder van het zwemwater (het recreatieschap of de gemeente) of we daar iets aan kunnen doen. Soms kan dit vrij eenvoudig, maar soms is dat al eens geprobeerd en lukt dat niet of niet goed genoeg. Natuurlijk spelen kosten hierbij een rol. Als het miljoenen gaat kosten en er gaan maar weinig mensen zwemmen dan weegt dat niet tegen elkaar op. Soms lukt het wel en zijn de kosten te overzien. En garantie dat we dan nooit meer problemen krijgen is er nooit, omdat in de natuur niet alles te bepalen valt.

Overige zwemwaterlocaties

Overigens wil het feit dat Nederland zo’n 770 aangewezen zwemlocaties telt niet zeggen dat iedereen die in de openlucht wil zwemmen dat doet op een aangewezen zwemlocatie. Veel mensen zwemmen in rivieren, meren en plassen, die daar niet voor zijn aangewezen en waar geen expliciete veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. In principe is zwemmen buiten de officiële zwemlocaties op eigen risico. Het is niet altijd verstandig, maar meestal niet verboden (behalve bij bruggen en viaducten). Deze locaties worden niet door ons bemonsterd voor de zwemwaterkwaliteit. We maken alleen een uitzondering voor zwemevenementen, zoals City Swims.

Gedetailleerde informatie vindt u in het rapport 'Zwemmen in oppervlaktewater' (juni 2020). In dit rapport van de Reddingsbrigade Nederland wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met zwemmen in oppervlaktewater. Het rapport focust met name op de zwemveiligheid en hoe dat is geregeld in Nederland. Het project maakt deel uit van het grotere programma NL Zwemveilig, dat wordt gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid en financieel wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Het rapport is vooral gericht op het voorkomen van verdrinking en minder op het voorkomen van ziektes door verminderde waterkwaliteit.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving

Blauw bord bij zwemlocatie De Leijen

Heeft deze informatie u geholpen?