Waterkeringen die zijn afgekeurd omdat ze niet meer aan de veiligheidsnormen voldoen moeten worden versterkt om ook in de toekomst voldoende bescherming te bieden tegen overstromingen. Voor primaire keringen hebben we hiervoor het zogenaamde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en voor regionale keringen het programma Verbetering Boezemkades (VBK).

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Hollands Noorderkwartier is omgeven door water. De primaire waterkeringen beschermen ons tegen dit water. De versterkingen van primaire keringen zoals de Markermeerdijken, Waddenzeedijk - Texel zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. 

Programma verbetering boezemkades (VBK)

Het boezemwater in de vaarten, kanalen, polders en meren wordt omsloten door regionale keringen: honderden kilometers dijken, dammen, kades, oeverwerken, gemalen en sluizen. Om bestand te zijn tegen bodemdaling en klimaatverandering, versterken wij de boezemkades. Zo houden we ook in de toekomst droge voeten. Binnen het programma Verbetering Boezemkades lopen verschillende projecten. Via de pagina Werk in de buurt kunt u de projecten per gemeente bekijken.

Dijkversterking is maatwerk

Niet alle dijken zijn hetzelfde. Bovendien staan de dijken in verschillende gebieden. Zo hebben we te maken met bebouwing en bedrijvigheid, natuur, cultuurhistorie en de ondergrond van een dijk. Maar ook met kabels, leidingen, wegen, fiets- en wandelpaden. Een dijkversterking is daarom altijd maatwerk; we moeten puzzelen om tot de best haalbare én betaalbare oplossing te komen.

Een dijk versterken we bij voorkeur met hetzelfde materiaal. Een kleidijk bijvoorbeeld versterken we in de ideale situatie met klei. Als er geen plaats is om een dijk hoger en breder te maken - bijvoorbeeld door bebouwing langs de dijk - kunnen we een damwand of betonconstructie maken. Dit is echter duurder en minder duurzaam dan een oplossing in grond.

Omgevingsgerichte samenwerking

Bij de bescherming van ons gebied maken we gebruik van de deskundigheid van ingenieursbureaus, kennisinstellingen, Rijkswaterstaat en andere waterschappen. Daarnaast werken we samen met andere overheden, zoals gemeenten en de provincie. Het Rijk speelt een grote rol als toezichthouder en als partner in HWBP-projecten, bij VBK-projecten is dat Provincie Noord-Holland. Daarnaast werken we samen met maatschappelijke organisaties, belangengroepen, ondernemers, etc. We werken aan de waterveiligheid voor burgers met het belastinggeld van burgers. Beheer, onderhoud en versterking van dijken vindt op die manier plaats.

Omdat een dijkversterking grote gevolgen kan hebben, betrekken we de omgeving in een vroeg stadium bij de plannen. We organiseren bijeenkomsten en bezoeken omwonenden. Daarnaast overleggen we met de gemeente en andere organisaties zoals PWN of natuurorganisaties die een rol spelen. Voordat een dijkversterkingsplan definitief wordt, kan iedereen het inzien en inspraak hebben.

Zie ook:

Heeft deze informatie u geholpen?