Ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoogwater. Als we niets doen, loopt Texel, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, onder water. De Waddenzeedijk beschermd Texel tegen hoogwater uit de Waddenzee. Daarom is er op Texel van 2017 tot en met 2019 in totaal 18 kilometer dijk versterkt. Tegelijkertijd zijn er drie gemalen vernieuwd. Bij de uitvoering van de dijkversterking is zo veel mogelijk rekening gehouden met de natuurgebieden en de omgeving rondom de dijk.

Tijdens de uitvoering van het project waren er een paar locaties met beperkte ruimte om te werken, een uitdaging. Samen met de omgeving is het gelukt om het werk goed en binnen de planning uit te voeren.

Lancasterdijk langs Utopia en Wagejot

Op deze locatie was de dijkversterking een hele puzzel. Texel heeft veel broed- en trekvogels die je zo min mogelijk wil storen. Niet verstoren is onmogelijk, dan blijven er maar een paar weken per jaar over om te werken. Door de ontvangen ontheffing is er ter hoogte van Wagejot in het broedseizoen gewerkt aan de dijk. Dit bleek goed samen te gaan, want in 2018 zijn er 2.562 broedparen grote sterns geteld.

Havendam Oudeschild

De dijk tussen de haven en het dorp moest hoger en sterker gemaakt moetenworden. Een hogere dijk heeft meer ruimte nodig en die ruimte was er niet. Daarom is ergekozen om de dijk en de havendam beide te versterken. Vanwege de beperkte ruimte is ervoor gekozen de dijk met een damwand te versterken die helemaal is verdwenen in de dijk. De havendam en de dijk zorgen dan samen voor de benodigde veiligheid tegen stormen. Bij zeer zware stormen breekt de havendam de golven en kan de dijk lager blijven.

 

Zeedijk 't Horntje

't Horntje is een bijzondere plek waar meerdere soorten dijken samenkomen. Eind jaren '70 van de vorige eeuw zijn de Inlaagdijk en de Prins Hendrikdijk versterkt, Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) bleef daarmee buitendijks liggen. Bij de dijkversterking van 2017-2019 is ervoor gekozen de voorlandkering van polder ‘t Horntje te versterken, dit is de primaire kering geworden en zo het NIOZ binnendijks te brengen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is omgeven door water. De primaire waterkeringen beschermen ons tegen dit water. De versterking van de Waddenzeedijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het hoogheemraadschap heeft bij de bouw nauw samengewerkt met de inwoners, belangenorganisaties, gemeente Texel, provincie Noord-Holland, HWBP, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Combinatie Tessel.

Heeft deze informatie u geholpen?