We werken dagelijks aan de waterveiligheid in Noord-Holland. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen en de hoge veiligheidseisen die we daarbij hanteren, zijn calamiteiten helaas nooit helemaal uit te sluiten.

Crisisbeheersingsorganistie

Om adequaat op te treden in noodsituaties, zoals extreme wateroverlast door hevige en aanhoudende regenval, zware verontreiniging van het oppervlaktewater door een ongeluk of een dijkdoorbraak bij storm, hebben we een crisisbeheersingsorganisatie. Extra mankracht, machines en materieel staan paraat als de situatie daarom vraagt.

Voorbereid op calamiteiten

Onze medewerkers zijn voorbereid op natuurrampen, ongelukken en andere calamiteiten en staan voor u klaar als dat nodig is. Met instructiebijeenkomsten, opleidingen, trainingen en oefeningen houden we de kennis en ervaring van onze mensen op peil. Hierbij werken we nauw samen met andere instanties en overheden.

Soorten calamiteiten

Wij beheren waterkeringen en zorgen voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en (vaar)wegen. Bij de uitoefening van die taken kunnen calamiteiten ontstaan. Zie de pagina Soorten calamiteiten.

Hoe meld ik calamiteiten?

Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons melden via telefoonnummer 0800-1430. Als dat nodig is schakelen wij de crisisbeheersingsorganisatie in.

Programma Crisisbeheersing In De Genen (CING)

Het klimaat verandert, extreme weersituaties worden intenser en komen vaker voor. Onze systemen zijn hier onvoldoende op voorbereid waardoor (dreigende) overlastsituaties vaker zullen voorkomen. Soms met grote impact en maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. Ook dan zullen we onze kerntaken zo goed mogelijk moeten blijven vervullen om de maatschappelijke overlast en ontwrichting tot een minimum te beperken. Vaak in samenwerking met collega crisispartners zoals de Veiligheidsregio’s.

Het programma CING richt zich op de versterking van onze crisisbeheersingsorganisatie zodat we tijdens (dreigende) crisissituaties beschikken over een adequate informatiepositie en een toegeruste crisisorganisatie die in staat is om snel en effectief te handelen. De bestuurlijke opdracht is in januari 2022 gegeven.

Directe aanleiding was de wateroverlast van juni 2021 en de aanbevelingen die zijn geformuleerd in de evaluatie van de bestrijding daarvan.

Technisch inhoudelijk gaan die aanbevelingen over:

  • versterking van de crisisrobuustheid van het watersysteem;
  • verbetering van de 24/7 informatievoorziening als het gaat om de impactverwachting van extreem weer;
  • strategievorming om tijdens crises effectief de negatieve impact van extremen te beperken en de aanpak goed te kunnen communiceren naar inwoners.

CING werkt van buiten naar binnen, wat wil zeggen dat we starten in het gebied en vanuit de kennis en ervaringen daar de bovengenoemde punten oppakken, gebruik makend van de conceptuele en watersysteemkennis op kantoor. 

Het centrale product waar we zowel technisch als organisatorisch naartoe werken zijn de nieuw te ontwikkelen calamiteitenbestrijdingsplannen.

Het CING-programma wordt uitgevoerd door HHNK in samenwerking met kenniscentra en diverse marktpartijen.

  • Soorten calamiteiten

    Er zijn verschillende soorten calamiteiten, zoals dijkdoorbraken, wateroverlast, droogte of zware verontreiniging van oppervlaktewater.

  • Flash Flood Breaker

    In dit project werken 13 internationale partners samen aan de versterking van de crisisbeheersing bij (dreigende) grootschalige wateroverlast.