Wij beheren waterkeringen en zorgen voor waterkwantiteit, waterkwaliteit en (vaar)wegen. Bij de uitoefening van die taken kunnen calamiteiten ontstaan.

Een doorbraak van waterkeringen

Wij beschermen het gebied met dijken en kaden tegen het water van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer en tegen de boezemwateren. De kans dat deze waterkeringen doorbreken is heel klein. Als het desondanks toch mis gaat, kunnen de schadelijke gevolgen heel groot zijn.

Wateroverlast of droogte

Hevige regenval kan wateroverlast veroorzaken. Bij extreme overlast, als bijvoorbeeld polders onder water komen te staan, is sprake van een calamiteit. Andersom kan aanhoudende droogte met een watertekort eveneens tot een calamiteit leiden.

Zware verontreiniging van oppervlaktewater

Verontreiniging van het oppervlaktewater kan schadelijke gevolgen hebben voor de mens en het milieu. Vervuiling kan ontstaan door het uitvallen van een zuiveringsinstallatie of rioolgemaal of een breuk in een persleiding. De schade kan zeer groot zijn en hele ecosystemen vernietigen. In die gevallen is sprake van een calamiteit.

Blokkade van een vaarweg

Wij hebben diverse vaarwegen in beheer. Door een aanvaring tussen twee schepen of het zinken van een schip kan een vaarweg geblokkeerd raken.