De watertoets is een instrument dat ervoor zorgt dat water genoeg aandacht krijgt in ruimtelijke plannen. Met dit instrument komt de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan in een vroegtijdig stadium in contact met het hoogheemraadschap.

Ruimtelijke plannen

De watertoets is verplicht voor nieuwe plannen in ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplannen, projectbesluiten en partiële herzieningen. Maar ook andere bouwplannen kunnen invloed hebben op ons watersysteem. Heeft u plannen voor nieuwbouw of herstructurering in uw gemeente? Of bent u bezig met een nieuw bestemmingsplan? Dan geven wij door middel van de watertoets inzicht in de waterbelangen in het project.

Welke belangen worden getoetst?

HHNK behartigt belangen op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en in enkele gebieden wegen. We adviseren bijvoorbeeld over bouwbeperkingen of aanvullende maatregelen voor plannen langs een dijk. Ook geven wij aan welke compenserende maatregelen nodig zijn bij toename van verharding. Een toename van verharding betekent namelijk dat neerslag versneld wordt afgevoerd van een terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de waterhuishoudkundige situatie verslechteren.

De Digitale Watertoets

Via de website van de Watertoets kunt u als initiatiefnemer van ruimtelijke plannen (gemeenten, andere overheden, projectontwikkelaars) snel en gemakkelijk zien óf en met welke wateraspecten u bij een ruimtelijk plan rekening moet houden. Afhankelijk van de waterbelangen in het plan komt het plan in een van de drie mogelijk procedures terecht. Hiervoor kunt u Procedureschema Watertoets (onderaan als download beschikbaar) raadplegen.

Waterparagraaf

De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing, plan of besluit. Dit deel van het rapport beschrijft wat de effecten zijn van de ontwikkeling op het watersysteem. En het beschrijft welke maatregelen u hiervoor moet treffen. De afspraken die gemaakt zijn in het vooroverleg worden opgenomen in de waterparagraaf.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de watertoets? Neem dan contact op met een van onze regioadviseurs via ons algemene telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?