We onderscheiden primaire, regionale en overige waterkeringen. De primaire keringen beschermen ons tegen het (buiten)water van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Regionale keringen (boezemkades) beschermen onze polders tegen het (binnen)water uit ringvaarten en kanalen. Overige keringen zijn alle waterkeringen (of waterkerende hoogten) die niet als primaire of regionale waterkering zijn aangemerkt en waarvan het hoogheemraadschap de norm vaststelt.

Wij zorgen ervoor dat onze waterkeringen in goede staat zijn, zodat we in het lage Holland veilig kunnen leven. Daarom stellen we eisen aan het gebruik van de waterkering en aan de ruimte er omheen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening.

De Legger Waterkeringen bestaat uit kaarten met een toelichting. Deze worden door het bestuur vastgesteld. Dit is een wettelijke verplichting. De Omgevingswet bepaalt dat het hoogheemraadschap verplicht is om "voor waterstaatswerken in zijn beheer een legger vast te stellen, waarin het werk is omschreven naar ligging, vorm, afmeting en constructie". Op de kaarten zijn ook de veiligheidszoneringen en bijbehorende kunstwerken als gemalen en sluizen zichtbaar. Ook wijzen we in de legger onderhoudsplichtigen voor de waterkeringen aan.

Op de digitale kaart (groene knop) zijn de primaire en regionale keringen weergegeven. De digitale kaart is bestuurlijk vastgesteld voor zover het gaat om de regionale keringen. Dit is nog niet gebeurd voor de primaire keringen. Deze zijn opgenomen in de leggerboeken. De leggerboeken zijn bestuurlijk vastgesteld en kunt u vinden onder de link 'Downloads leggers'. We streven ernaar om in de nabije toekomst de digitale kaart ook voor wat betreft de primaire keringen aan te passen en bestuurlijk te laten vaststellen.

De Legger verandert nauwelijks. Hij wordt alleen aangepast wanneer de ligging, vorm of afmeting van een dijk is gewijzigd, bijvoorbeeld na een dijkversterking.

Dijk langs Noordzeekanaal

De dijk langs de noordzijde van het Noordzeekanaal is in 2018 door Provinciale Staten geherwaardeerd van een primaire naar een regionale status. Dit betekent onder andere dat woningen en bedrijven die voor deze datum buitendijks gelegen waren, nu binnendijks liggen. De legger wordt hier nog op aangepast.

Legger Waterkeringen

Overige keringen

Waterkeringen waarvoor het Rijk of de provincie geen veiligheidsnorm heeft vastgesteld zijn benoemd als overige waterkeringen. Deze overige keringen zijn natuurlijk ook in kaart gebracht, maar nog niet in detail gedigitaliseerd en daarom niet opgenomen in de Legger Waterkeringen.

Zie ook