Elk jaar controleren wij in een deel van ons beheersgebied de sloten op diepte. Dit noemen wij de baggerschouw. Peilbureaus peilen namens ons de betreffende sloten in om de waterdiepte en baggerlaag te bepalen.

Baggeren is nodig om de doorstroming en afvoer van bepaalde hoeveelheid water te kunnen garanderen. Daarnaast leidt een dikke baggerlaag tot een afname van zuurstof in het water, vooral als het water ondiep is. Bij ondiep water is ook sprake van extremere temperatuurschommelingen (hogere maximumtemperatuur en lagere minimumtemperatuur). Dit kan extra nadelig zijn voor het leven onder water.

Voorwaarden

De regels voor het onderhoud van sloten en bijbehorende kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Onderhoudsverordening. In de Legger Wateren staat waar de verordening van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal moeten worden onderhouden en door wie.

Zo werkt het

U ontvangt ruim van tevoren een vooraankondiging van de baggerschouw. Als de sloot niet voldoende op diepte is, ontvangt u een bestuursdwangbeschikking met de gegevens over de sloot. U krijgt ruim de tijd om de sloot op diepte te brengen. Vanaf die datum peilen de peilbureaus de sloot opnieuw. Als de sloot dan nog niet voldoet, gaat de gebiedsbeheerder met u in gesprek om nog een laatste termijn te geven. Mocht het na deze termijn nog niet gedaan zijn, dan laten wij de werkzaamheden op uw kosten uitvoeren. Wij brengen hierbij extra kosten in rekening.

Contactpersonen

Het schouwteam is elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282, of via het contactformulier.

Veelgestelde vragen baggerschouw

Wat is de baggerschouw?

Wanneer er veel bagger in de sloot ligt, kan er te weinig water worden aan- en afgevoerd. Elk jaar controleren we in een deel van ons gebied de sloten op diepte. Om de zeven jaar controleren we hetzelfde gebied opnieuw. Onderhoudsplichtigen van het betreffende deelgebied krijgen een aankondiging van de baggerschouw thuis gestuurd. Zij hebben dan een jaar de tijd om te kijken of er te veel bagger in de sloot zit en, als dat nodig is, de sloot te baggeren. Tijdens de baggerschouw wordt gecontroleerd of de sloten in het deelgebied diep genoeg zijn.

Wat is bagger?

Bagger is een laag modder op de bodem van sloten. Het ontstaat door geleidelijke sedimentatie van plantenresten (bijvoorbeeld ingewaaide boombladeren en afgestorven waterplanten) en klei- en zanddeeltjes.

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van bagger op de bodem van een sloot. Hierbij wordt alle bagger tot aan de natuurlijke ondergrond (de vaste harde bodem) van een sloot verwijderd.

Wat is de vaste bodem?

De vaste bodem is de natuurlijke ondergrond van de sloot.

Hoe bagger ik (de helft van) een sloot uit?

Het is belangrijk dat een sloot in zijn geheel uitgebaggerd wordt. Als de sloot voor de helft wordt uitgebaggerd, stroomt de achtergebleven slappe bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep blijken te zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggeren daarom belangrijk dat de onderhoudsplichtigen van een sloot samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren.

Het gaat hierbij om het verwijderen van bagger, de natuurlijke ondergrond (de vaste bodem) mag nooit worden aangetast. Als de vaste bodem te hoog ligt en de sloot daardoor niet kan voldoen aan de minimale afmeting dient alleen de aanwezige bagger te worden verwijderd.

Wij adviseren om bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden vanuit het midden van de sloot de bagger te verwijderen en iets (circa 5% van de slootbreedte aan beide kanten) van de kant af te blijven. Dit vanwege oeverstabiliteit en aanwezige natuurwaarden. De verwijderde bagger kan het beste, op meer dan een meter afstand van de sloot, op het maaiveld gedeponeerd worden om mogelijke terugloop van de bagger naar de sloot te vermijden. Duikers kunt u reinigen met waterdruk.

Moet ik een greppel baggeren?

In een greppel zit over het algemeen weinig bagger, maar een greppel kan wel verlanden. Indien u bent aangeschreven voor het baggeren van een greppel vragen wij u eigenlijk om de greppel goed uit te graven en weer te profileren, zodat verlanding wordt voorkomen.

Wanneer moet ik baggeren?

Er moet gebaggerd worden als een waterloop niet voldoet aan de minimale waterdiepte zoals hieronder is aangegeven voor zandgrond en kleigrond. Daarnaast moet voldoende bagger zijn om te kunnen verwijderen, dit wordt in onderstaande tabel aangegeven als minimaal verwijderbare baggerlaag. In veengebieden is de minimale waterdiepte en daarmee de noodzaak tot baggeren maatwerk. Als er gebaggerd moet worden, is dat inclusief het schonen van de duikers in de betreffende sloot. Duikers kunt u reinigen met waterdruk.

Toetsingskader zand en klei

Slootbreedte (m)

Op de waterlijn

Minimale waterdiepte (toetsdiepte) 

Zand

Minimale waterdiepte (toetsdiepte) 

Klei

0-2 meter

20 cm

30 cm

2-4 meter

30 cm

40 cm

4-6 meter

30 cm

50 cm

>6 meter

40 cm

50 cm

Het verwijderen van bagger tot ten minste 50 cm waterdiepte waar mogelijk, dat wil zeggen:

 • Sloten in zand- en kleigrond dienen ten minste 20 cm dieper te worden gebaggerd dan de minimale waterdiepte. Op deze manier is er ruimte voor aangroei van bagger en voldoet de sloot de komende jaren doorgaans ook aan de minimaal benodigde waterdiepte. De vaste bodem mag nooit worden aangetast.
 • Sloten in veengrond, nooit dieper baggeren dan 10 cm boven de vaste bodem. Ter voorkoming van versnelde veenafbraak moet in veenweide sloten altijd een laagje bagger achterblijven.

Hoe meet ik de baggerlaag in de sloot?

U kunt de baggerlaag opmeten met behulp van peilstok, meetlat, achterkant van een bezem of een hark. Om te bepalen hoeveel bagger er in de sloot zit, meet u eerst de diepte van het water. Dit is vanaf het wateroppervlak tot de bovenkant van de baggerlaag. U meet dit zoveel mogelijk in het midden van de sloot. Om vervolgens de baggerlaag op te meten, drukt u de peilstok/meetlat door tot de vaste bodem. Het verschil tussen de twee metingen is de dikte van de baggerlaag.

Meet ik ten opzichte van het zomer- of het winterpeil?

Als er een zomerpeil en een winterpeil is, wordt de minimale waterdiepte gemeten vanaf het zomerpeil.

Weg- en dijksloten (uitzondering)

Weg- en dijksloten zijn vastgelegd in de legger wateren. Indien een sloot in de legger is benoemd als wegsloot of dijksloot, dient de eigenaar van het wegperceel of dijkperceel de sloot geheel te baggeren.

Vervuilde/verontreinigde bagger

In de bagger kan zwerfvuil terecht zijn gekomen. Daarnaast kan de bagger ook verontreinigd zijn met bijvoorbeeld zware metalen als koper, lood, zink of bestrijdingsmiddelen. Indien u het vermoeden heeft dat de bagger in de sloot verontreinigd is, kunt u dit laten onderzoeken. Als blijkt dat de bagger inderdaad verontreinigd is, worden de kosten van de bemonstering en de extra kosten met betrekking tot de afvoer van de verontreinigde bagger door het hoogheemraadschap vergoed.

In welke periode mag ik baggeren?

De beste periode om te baggeren is buiten het broedseizoen. Voor het broedseizoen geldt de periode 15 maart tot 15 juli. De werkzaamheden kunnen dus jaarrond uitgevoerd worden, behalve tussen 15 maart en 15 juli. Komen er juridisch beschermde soorten voor in de sloot? Neem dan contact op met een ecologisch deskundige om een geschikte periode voor de baggerwerkzaamheden te bepalen.

Ik heb een vooraankondiging gehad.

HHNK stuurt, voordat een baggerschouw van start gaat, een vooraankondiging naar onderhoudsplichtigen. In de vooraankondigingen geven wij aan wanneer de sloten worden gecontroleerd op diepte. We geven ook aan waar u kunt opzoeken welke sloten er worden gecontroleerd.

Ik heb een voornemen tot bestuursdwang ontvangen.

Als uit de baggerschouw blijkt dat een sloot waarvoor u onderhoudsplichtig bent niet voldoet aan de minimale diepte, ontvangt u een voornemen tot bestuursdwang. In de voornemen tot bestuursdwang verzoeken wij u om de sloot uit te baggeren voor een aangegeven datum. U krijgt hier ruim de tijd voor. Na deze datum controleren wij de sloot opnieuw. In de voornemen tot bestuursdwang staat aangegeven om welke sloot het precies gaat.

Ik heb een bestuursdwangbeschikking ontvangen.

Als blijkt dat de sloot waarvoor u onderhoudsplichtig bent na de aangegeven datum in de brief (voornemen tot bestuursdwang) nog niet voldoet aan de juiste diepte, ontvangt u een bestuursdwangbeschikking. In de bestuursdwangbeschikking verzoeken wij u nogmaals om de sloot uit te baggeren voor een aangegeven datum. Na deze datum controleren wij de sloot opnieuw.

Wat als de werkzaamheden na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet zijn uitgevoerd?

Mocht blijken dat de sloot na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet op diepte is, dan nemen wij contact op met de onderhoudsplichtige. Uiteindelijk kunnen we de werkzaamheden (laten) uitvoeren op kosten van de onderhoudsplichtige. Deze kosten zijn aanzienlijk hoger dan wanneer de onderhoudsplichtige zelf de sloot op de juiste diepte brengt of laat brengen. Als waterbeheerder zijn wij namelijk verplicht om behalve het baggeren ook waterbodemonderzoek te laten uitvoeren, terwijl dat voor particulieren of een agrariër meestal niet geldt. Een dergelijk onderzoek kost minimaal € 1.500. Hierbij brengen wij € 150 extra administratiekosten in rekening en kunnen we een boete opleggen tussen de € 100 en € 300.

Veelgestelde vragen slootonderhoud en schouw

Wie moet de sloten onderhouden?

Het hoogheemraadschap, de provincie Noord-Holland, gemeenten, natuurorganisaties, de spoorwegbeheerder en Rijkswaterstaat zijn onderhoudsplichtig voor de meeste sloten in Noord-Holland. Maar er zijn ook sloten die voor de helft door de eigenaar van het perceel langs de sloot moet worden onderhouden. Als u aan een sloot woont dient u de helft van de sloot te onderhouden die aan uw perceel grenst. De eigenaar van het perceel aan de overkant dient de andere helft te onderhouden. Samenwerking is dan belangrijk.

Als een perceel aan een grote, brede sloot ligt, een hoofdwaterloop, dient de perceeleigenaar vaak alleen de walkanten te onderhouden. Het midden van de sloot onderhoudt het hoogheemraadschap of een andere instantie.

Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de Onderhoudsverordening en de Legger wateren. Als u vragen heeft over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Wanneer is een sloot goed onderhouden?

Een sloot is goed onderhouden, als: 

 • de sloot vrij is van drijfvuil of bouwafval;
 • riet en waterplanten de wateraanvoer en waterafvoer van de sloot niet belemmeren;
 • de walkanten in goede staat zijn;
 • de beschoeiingen goed zijn onderhouden;
 • de kunstwerken (zoals duikers, bruggen en keerschotten) schoon en in goede staat zijn. De eigenaar van het kunstwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot tot 3,0 meter aan weerszijden van het kunstwerk. Ook aan de kant van de openbare weg;
 • de bomen en planten boven het wateroppervlak gesnoeid zijn, ten minste tot 3,0 meter boven de waterlijn. 

Wet Natuurbescherming

Bij het uitvoeren van het slootonderhoud moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming. Aanwezige beschermde dieren en planten mag u geen schade toebrengen en u moet rekening houden met broedende vogels. Kan een deel van de sloot niet onderhouden worden door broedende vogels of beschermde dieren of planten, dan vragen wij u dit te melden bij het schouwteam.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van het Ministerie van Economische Zaken (Informatie Wet natuurbescherming(externe link)).

Moet ik ook duikers schoonamken en zo ja, hoe doe ik dat?

Duikers zijn van groot belang voor de wateraan- en afvoer. Indien bagger of overig vuil zich in de duiker ophoopt, kan deze zijn functie niet meer vervullen. Duikers kunt u reinigen met waterdruk.

Wat is een gezond slootmilieu?

Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig. Voor de vissen, planten en andere levende organismen, maar ook voor het verwerken van afgestorven waterplanten en boombladeren op de bodem; het rottingsproces. De resten van het rottingsproces blijven op de bodem achter en vormen de sliblaag, oftewel de bagger.

Als er weinig water in de sloot staat, is de zuurstof snel op. De vissen, planten en andere levende organismen kunnen er niet meer leven. De kwaliteit van het water gaat dan snel achteruit. Voor een gezond slootmilieu is het dus belangrijk dat er voldoende water in de sloot aanwezig is.

Ik ga de sloot handmatig schoonmaken. Welk gereedschap kan ik gebruiken?

 • krooshaak: voor het ophalen van flap en kroos
 • kantzeis: voor het afslaan van oeverplanten
 • grasschaar: om het talud op orde te brengen
 • hogedrukspuit: om duikers door te spuiten

Ik heb een trekker of ga een agrarisch loonbedrijf inhuren. Welke machines gebruik je dan?

 • maaikorf: om waterplanten uit de sloot te verwijderen
 • klepelmaaier: om de (droge) kanten van de sloot te maaien
 • maaiboot: als een sloot te breed is, kunt u het onderhoud vanaf het water (laten) uitvoeren.

Hebben mij (over)buren ook een brief gehad?

Als het perceel van uw (over)buren en uw perceel aan dezelfde sloot grenzen en beide kanten van de sloot onderhoud behoeven, hebben zij waarschijnlijk ook een brief ontvangen. Dit verschilt echter per schouw en per ‘overtreding'. Voor uw specifieke vraag kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Het kaartje bij de brief klopt niet/is niet duidelijk.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen eventueel een toelichting geven op het kaartje.

De sloot ligt er niet (meer).

In sommige gevallen zijn onze kaarten en luchtfoto's verouderd of is er een fout in geslopen. Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens.

De sloot is al schoongemaakt.

U heeft een brief gekregen waarin wordt verzocht de sloot schoon te maken, maar dat heeft u net uitgevoerd. Bij de herschouwdatum zal blijken dat de sloot schoon is. U hoeft geen actie te ondernemen.

Ik heb opdracht gegeven aan een loonbedrijf om het onderhoud te doen, maar zij hebben het nog niet uitgevoerd.

Neem contact op met de gebiedsbeheerder via het algemene nummer 072 - 582 8282. De gebiedsbeheerder kan in bepaalde gevallen meer tijd geven (uitstel) om de werkzaamheden uit te voeren.

Ik ben geen eigenaar meer van dit perceel.

Indien u op de eerste schouwdatum geen eigenaar meer bent van het perceel is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot. Bent u echter op de eerste schouwdatum nog eigenaar van het perceel, dan is het onderhoud voor u.

Ons systeem is verbonden met de gegevens het Kadaster. Het kan soms even duren voordat het Kadaster de gegevens heeft verwerkt. Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens.

Ik ben het niet eens met de brief.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen een toelichting geven op de brief en uw persoonlijke situatie. De medewerkers van de schouw doen hun uiterste best om samen met u tot een voor beide partijen goede en bevredigende oplossing te komen. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan kunnen de medewerkers u informeren over de verdere procedure. U kunt de procedure ook terugvinden op de pagina Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit.

Ik heb geen brief gehad.

Neem contact op met het schouwteam, zij kunnen uw gegevens controleren.

Deze persoon woont niet (meer) op dit adres.

U kunt de brief ‘retour afzender' sturen met opgaaf van reden. Bent u recentelijk eigenaar geworden van een perceel aan een sloot en wilt u weten of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud? Neem contact op met het schouwteam, zij controleren uw gegevens.

Ik ben niet onderhoudsplichtig.

Iedere eigenaar van een perceel aan een sloot, zowel instanties als bedrijven en particulieren, is voor zijn helft van de sloot onderhoudsplichtig.

Als een perceel aan een grote, brede sloot ligt (een hoofdwaterloop), hoeft de perceeleigenaar vaak alleen de helling (het talud) te onderhouden. Het midden van de sloot onderhoudt het hoogheemraadschap of een andere instantie.

Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de Onderhoudsverordening en de Legger wateren. Voor vragen over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Ik wil bezwaar maken.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen een toelichting geven op uw persoonlijke situatie. De medewerkers van de schouw doen hun uiterste best samen met u tot een voor beide partijen goede en bevredigende oplossing van de situatie te komen. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan kunnen de medewerkers u informeren over de verdere procedure. U kunt de procedure ook terugvinden op de pagina Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit.

Ik wil uitstel aanvragen.

We gaan ervan uit dat het onderhoud is uitgevoerd voor de schouwdatum. Staan er gewassen op het land die niet geoogst kunnen worden voor de schouwdatum? Uitstel van het onderhoud kan worden aangevraagd bij de betreffende gebiedsbeheerder via het algemene telefoonnummer 072-582 8282.