Bent u het niet eens met een besluit van het hoogheemraadschap? En bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe weet ik of ik bezwaar kan maken?

U kunt alleen bezwaar maken als belanghebbende, dus als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Dit heet ook wel 'gehoord worden'.

Alléén waterstaatkundige bezwaren

Het komt voor dat er bezwaar wordt gemaakt tegen een watervergunning waarbij het bezwaar gaat over ruimtelijke ordening zoals uitzichtvermindering of geluidhinder. Het hoogheemraadschap verklaart dit soort bezwaren niet-ontvankelijk. Het hoogheemraadschap weegt alleen waterstaatkundige bezwaren mee. Bezwaren over privacy, overlast, geluidshinder, cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en andere omgevingsgerichte bezwaren kunt u indienen bij de gemeente.

Verkeerstechnische bezwaren

Heeft uw bezwaar te maken met het verkeer of met parkeren? Bekijk dan eerst op onderstaande website wie ter plaatse de wegbeheerder is en richt uw bezwaar aan hen.

Wegbeheerders

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.

  • Ons bestuur heeft een beslissing genomen. De schriftelijke weigering een besluit te nemen, of het niet tijdig nemen van een besluit wordt ook gezien als het nemen van een besluit.
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.
  • U maakt binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar. Daarna bent u te laat.

In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het hoogheemraadschap verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

Zo werkt het

Online bezwaar maken

U kunt makkelijk en snel online bezwaar indienen.

DigiD linkOnline bezwaar indienen

eHerkenning linkOnline bezwaar indienen

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt een bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen. In uw bezwaarschrift zet u in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam, adresgegevens en telefoonnummer;
  • de datum waarop u het bezwaar schrijft;
  • registratienummer en omschrijving van het schriftelijke besluit waartegen u bezwaar wilt indienen;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit (dit zijn de gronden van uw bezwaar);
  • een machtiging (als u namens iemand anders bezwaar maakt);
  • uw handtekening.

Stuur het bezwaarschrift naar:

Dijkgraaf en hoogheemraden HHNK
t.a.v. Adviescommissie bezwaren
Postbus 250
1700 AG Heerhugowaard

Zie voor meer informatie de pagina Adviescommissie bezwaren.

Tarieven

Voor het indienen van een bezwaarschrift hoeft u geen kosten te betalen. Als u zelf kosten heeft gemaakt - bijvoorbeeld voor het inschakelen van professionele rechtsbijstand - dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Het verzoek voor kostenvergoeding moet u indienen vóórdat er een beslissing op uw bezwaar is genomen. Als de beslissing op uw bezwaar wordt genomen, wordt ook meteen de beslissing genomen of u kosten vergoed krijgt.

Mediation

Naast een bezwaarmogelijkheid kunt u ook gebruik maken van mediation. Wij gaan graag met u in gesprek. Zie hiervoor de pagina Mediation.