Wij zijn als een van de eerste waterschappen begonnen met het toepassen mediation bij het oplossen van geschillen, met name bij bezwaarschriften.

Wat is mediation?

Mediation is een beproefde vorm van geschilbeslechting, waarbij de betrokken partijen - met behulp van een derde, de mediator -  zelf een oplossing voor hun conflict proberen te vinden. Dus zonder wettelijk vastgelegde procedure en zonder tussenkomst van een bezwarencommissie of rechter. Belangrijk kenmerk is dat beide partijen hier vrijwillig toe besluiten. Onder leiding van de mediator bespreken zij hun wederzijdse belangen en gevoelens. Op die manier ontstaat onderling begrip en kan vervolgens gezamenlijk een oplossing worden gevonden

Voordelen

Mediation heeft veel voordelen ten opzichte van de formele procedures. Allereerst wordt de werkelijke oorzaak van het conflict beter zichtbaar, waardoor een duurzame oplossing kan worden bereikt. Daarnaast maakt mediation het mogelijk om gezamenlijk tot een maatwerk oplossing te komen. Tot slot is mediation in veel gevallen goedkoper en kan het sneller verlopen dan een gerechtelijke procedure. 

Op welke wijze geven wij vorm aan mediation?

Om structureel vorm te geven aan mediation, is binnen het hoogheemraadschap het Team  Mediation actief. Dit team bestaat uit vier medewerkers, waarvan er twee zijn opgeleid tot registermediator.

Anders dan de naam van het team doet vermoeden, worden zaken lang niet altijd via ‘echte’ mediation opgelost. De medewerkers van het team houden zich vooral bezig met zogenoemde 'premediation'. Hierbij wordt contact gelegd met de partijen waartussen een conflict dreigt en wordt verkend wat er nu precies speelt. Vervolgstappen kunnen bestaan uit het geven van informatie, het organiseren van een overleg met de betrokken vakafdeling of een 'echte' mediation. Op deze manier worden (dreigende) conflicten vaak al in een vroeg stadium opgelost.

Wanneer wordt mediation toegepast?

Wij passen mediation toe bij alle mogelijke conflicten. Vaak gaat het om conflicten die inmiddels in de bezwaarschriften- of klachtenprocedure zijn beland, omdat het conflict dan duidelijk zichtbaar wordt. Maar ook bij conflicten die deze fase nog niet hebben bereikt, wordt mediation steeds vaker succesvol ingezet.

De ervaringen die wij in de afgelopen jaren met mediation hebben opgedaan, zijn zeer positief. Circa 70% van de bezwaren die jaarlijks bij ons binnenkomen worden inmiddels met behulp van mediation opgelost.

Meer informatie

Voor meer informatie over mediation kunt u contact opnemen met het Team Mediation. Zij zijn telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 072 – 582 8282. Ook kunt u een mail sturen naar mediation@hhnk.nl