Ons bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Honderden medewerkers voeren dit beleid uit. HHNK is een grote werkgever, met ongeveer 900 fte en een begroting van circa € 250 miljoen per jaar. Naast ons hoofdkantoor in Heerhugowaard beschikken wij over diverse werkplaatsen en rioolwaterzuiveringen. In ons organogram kunt u zien hoe de ambtelijke organisatie van HHNK in afdelingen is ingedeeld.

Onze afdelingen in het kort

Watersystemen

De afdeling Watersystemen zorgt voor voldoende en schoon oppervlaktewater. De afdeling is ‘eigenaar' van onze watersystemen, sloten en vaarten met hun stuwen en gemalen, en zorgt voor peilbeheer, voor (her)inrichting van het systeem en voor maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit. De medewerkers verzorgen het dagelijks beheer, asset- en relatiemanagement, adviseren over de waterhuishouding en ze dragen bij aan noodzakelijke regionale en landelijke ontwikkelingen.

Waterveiligheid & Wegen

De afdeling Waterveiligheid & Wegen zorgt voor gebiedsbeheer, (water)veiligheid en beheert en verbetert dijken, wegen, bruggen en sluizen. Ze zorgt 's winters voor gladheidbestrijding, voert calamiteitenplannen uit bij dreigende calamiteiten, verhelpt storingen en treedt op bij stormschade, ongevallen en plotselinge waterverontreiniging.

Waterketen

De afdeling Waterketen transporteert afvalwater met behulp van 240 gemalen via ruim 500 km persleidingen, zuivert het in 15 waterzuiveringsinstallaties - in totaal meer dan 100 miljoen liter water per jaar - en verwerkt het slib dat overblijft, bijvoorbeeld in vergistingsinstallaties om energie op te wekken: we produceren veel 'groen' gas! De medewerkers verzorgen ook elektrotechnisch en werktuigbouwkundig onderhoud voor collega-afdelingen.

Projecten, Advies & Onderzoek

De afdeling Projecten, Advies & Onderzoek realiseert de investerings- en groot onderhoudsprojecten van het hoogheemraadschap, waaronder de dijkversterkingen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De medewerkers schakelen hiervoor ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers in en bereiden ook zelf projecten voor. Projecten ter verbetering van rioolwaterzuiveringsinstallaties, afvalwatertransportsystemen, waterkeringen, waterbergingen, wegen, sluizen, stuwen, bruggen, gemalen, waterlopen en baggerwerken behoren tot het takenpakket van de afdeling. De afdeling is bovendien verantwoordelijk voor onderzoek en voor calamiteitenplannen en -coördinatie.

FCB

De afdeling Financiën, Control & Belastingen verzorgt de financiële administratie van het hoogheemraadschap en daarmee samenhangende zaken. De afdeling draagt bijvoorbeeld bij aan het opstellen van de begroting en verzorgt de boekhouding en de afhandeling en betaling van facturen. Daarnaast verzorgt de afdeling de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen.

I&A

De afdeling Informatie & Automatisering bestaat de clusters ICT-beheer en Informatiebeheer en het team Informatiebeleid, Advies en Projecten. De afdeling is verantwoordelijk voor alle automatisering en geo-informatie van HHNK.

VHIJG

De afdeling VHIJG bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Handhaving, en Inkoop, Juridische zaken & Grondzaken. De medewerkers van de afdeling verlenen ontheffingen en vergunningen, handhaven wetgeving, geven juridische adviezen, beheren eigendomsrechten en verzorgen de inkoop en aanbestedingen van het hoogheemraadschap.

P&OCF

De afdeling P&OCF (Personeel & Organisatie, Communicatie & Facilitair) is een ondersteunende afdeling. Cluster P&O is verantwoordelijk voor advies, service en control op het terrein van organisatiebeleid en -beheer, personeelsbeleid en -beheer, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Cluster Communicatie draagt bij aan een goede, actieve in- en externe communicatie met alle belanghebbenden, onder meer door het actief betrekken van doelgroepen. Cluster Facilitaire Zaken levert een breed pakket aan ondersteunende diensten, zoals een Klanten Contact Center en receptiediensten en alles rondom de huisvesting en werkplekondersteuning, waaronder catering, schoonmaak, wagenparkbeheer, vergaderruimtes, repro- en bodediensten.

Concern Control

De afdeling Concern Control verzorgt voor de directie de ontwikkeling van bedrijfseconomische kaders, planning & controlcyclus, controlling en auditing en instrumentontwikkeling daarvoor. Ze adviseert de directie over beleidsvoorstellen die raakvlakken vertonen met de genoemde terreinen.

Bestuur, Directie & Strategie

De afdeling BDS ondersteunt het bestuur en de directie bestuurlijk-inhoudelijk, procesmatig en op strategisch niveau, zodat zij optimaal kunnen functioneren. De medewerkers zorgen voor gestroomlijnde vergaderprocessen, toetsen de besluitrijpheid van bestuursvoorstellen, bewaken de acties en behartigen strategieontwikkeling op diverse terreinen, in nauwe samenwerking met taakafdelingen. Ze verzorgen ook het relatiebeheer tussen HHNK en externe organisaties.