In de zomermaanden controleren we sloten die een knelpunt kunnen vormen voor de water aan- en afvoer en sneller dichtgroeien met planten dan andere sloten. Deze controle noemen we de knelpuntenschouw. Tijdens deze schouw controleren we of de sloten en de belangrijke kunstwerken voldoende zijn onderhouden.

Voorwaarden

De regels voor het onderhoud van sloten en bijbehorende kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) zijn vastgelegd in de Onderhoudsverordening. In de Legger Wateren staat waar de verordening van toepassing is. Hierin vindt u op welke afmetingen (breedte en diepte) de sloten minimaal moeten worden onderhouden en door wie.

Zo werkt het

Vanaf de eerste vrijdag van juni en de eerste vrijdag van augustus controleren we de sloten in het Heemskerker duingebied. Dit is qua waterafvoer een kwetsbaar gebied vanwege het grote hoogteverschil en de relatief smalle sloten.

Vanaf de eerste vrijdag van juli controleren we alle overige sloten die we als knelpunt aanmerken.

Voordat de knelpuntenschouw start ontvangt u een vooraankondiging. Als de sloot niet voldoende ruim en schoon is, dan dient u het knelpunt voor de genoemde datum in de brief schoon te maken. Het kaartje in de vooraankondiging geeft de locatie van het knelpunt aan. Mocht dit kaartje toch onduidelijk zijn dan kunt u via de kaart Knelpuntenschouw 2023 de locatie opzoeken met behulp van de perceelcode(s) in de brief.

Voorbeeld voor zoeken: perceelcode ABC00Z1234 typt u in als ABC00 Z 1234.

Wet Natuurbescherming

Bij het uitvoeren van het slootonderhoud moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming. Aanwezige beschermde dieren en planten mag u geen schade toebrengen en u moet rekening houden met broedende vogels. Kan een deel van de sloot niet onderhouden worden door broedende vogels of beschermde dieren of planten, dan vragen wij u dit te melden bij het schouwteam.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van het Ministerie van Economische Zaken (Informatie Wet natuurbescherming(externe link)).

Contactpersonen

Het schouwteam is elke werkdag bereikbaar via 072-582 8282, of via het contactformulier.

Veelgestelde vragen knelpuntenschouw

Wat is de knelpuntenschouw?

In en langs bijna alle sloten groeien planten, zoals riet en gras. Planten belemmeren de aan- en afvoer van het water. Om wateroverlast te voorkomen, moeten sloten schoon en ruim gehouden worden. De knelpuntenschouw is een extra controle. Het hoogheemraadschap controleert of deze sloten voldoende onderhouden zijn.

Wanneer vindt de knelpuntenschouw plaats?

Op de eerste vrijdag van juni en de eerste vrijdag van augustus vindt een controle plaats in het Heemskerker duingebied. Het Heemskerker duingebied is ten aanzien van de waterafvoer een kwetsbaar gebied. Veel kwelwater stroomt uit de duinen. Aangezien het gebied een groot hoogteverschil heeft en relatief smalle sloten, is een snelle waterafvoer noodzakelijk. Voorheen werd dit ook wel de zomerschouw genoemd.

Op de 1e vrijdag van juli vindt de controle plaats van alle overige sloten die het hoogheemraadschap aanmerkt als knelpunt.

Ik heb een bestuursdwangbeschikking ontvangen

In de door u eerder ontvangen vooraankondiging hebben wij u gevraagd te controleren of het knelpunt langs uw perceel/percelen voldoende ruim en schoon is. Tijdens de controle door het hoogheemraadschap, welke heeft plaatsgevonden na de in de vooraankondiging genoemde datum, is gebleken dat het knelpunt niet voldoende ruim en schoon is en alsnog schoongemaakt dient te worden. In de bestuursdwangbeschikking verzoeken wij u opnieuw de sloot schoon te maken voor een aangegeven datum. Na deze datum controleert het hoogheemraadschap de sloot opnieuw.

Wat als de werkzaamheden na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet zijn uitgevoerd?

Mocht blijken dat het knelpunt na de in de bestuursdwangbeschikking genoemde datum nog niet voldoende ruim en schoon is, dan neemt het hoogheemraadschap contact op met de onderhoudsplichtige om  te horen. Uiteindelijk kan het hoogheemraadschap de werkzaamheden op kosten van de onderhoudsplichtige uitvoeren. Hierbij wordt € 150 extra administratiekosten in rekening gebracht en kan er een boete worden opgelegd variërend tussen de € 100 en € 300.

Veelgestelde vragen slootonderhoud en schouw

Wie moet de sloten onderhouden?

Het hoogheemraadschap, de provincie Noord-Holland, gemeenten, natuurorganisaties, de spoorwegbeheerder en Rijkswaterstaat zijn onderhoudsplichtig voor de meeste sloten in Noord-Holland. Maar er zijn ook sloten die voor de helft door de eigenaar van het perceel langs de sloot moet worden onderhouden. Als u aan een sloot woont dient u de helft van de sloot te onderhouden die aan uw perceel grenst. De eigenaar van het perceel aan de overkant dient de andere helft te onderhouden. Samenwerking is dan belangrijk.

Als een perceel aan een grote, brede sloot ligt, een hoofdwaterloop, dient de perceeleigenaar vaak alleen de walkanten te onderhouden. Het midden van de sloot onderhoudt het hoogheemraadschap of een andere instantie.

Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de Onderhoudsverordening en de Legger wateren. Als u vragen heeft over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Wanneer is een sloot goed onderhouden?

Een sloot is goed onderhouden, als: 

 • de sloot vrij is van drijfvuil of bouwafval;
 • riet en waterplanten de wateraanvoer en waterafvoer van de sloot niet belemmeren;
 • de walkanten in goede staat zijn;
 • de beschoeiingen goed zijn onderhouden;
 • de kunstwerken (zoals duikers, bruggen en keerschotten) schoon en in goede staat zijn. De eigenaar van het kunstwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot tot 3,0 meter aan weerszijden van het kunstwerk. Ook aan de kant van de openbare weg;
 • de bomen en planten boven het wateroppervlak gesnoeid zijn, ten minste tot 3,0 meter boven de waterlijn. Een uitzondering maken we voor treurwilgen. Als de takken in het water hangen, of het slootonderhoud of de doorvaart belemmeren, dan moeten deze opgesnoeid.

Wet Natuurbescherming

Bij het uitvoeren van het slootonderhoud moet u rekening houden met de Wet natuurbescherming. Aanwezige beschermde dieren en planten mag u geen schade toebrengen en u moet rekening houden met broedende vogels. Kan een deel van de sloot niet onderhouden worden door broedende vogels of beschermde dieren of planten, dan vragen wij u dit te melden bij het schouwteam.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van het Ministerie van Economische Zaken (Informatie Wet natuurbescherming(externe link)).

Moet ik ook duikers schoonmaken en zo ja, hoe doe ik dat?

Duikers zijn van groot belang voor de wateraan- en afvoer. Indien bagger of overig vuil zich in de duiker ophoopt, kan deze zijn functie niet meer vervullen. Duikers kunt u reinigen met waterdruk.

Wat is een gezond slootmilieu?

Een gezonde sloot heeft zuurstof nodig. Voor de vissen, planten en andere levende organismen, maar ook voor het verwerken van afgestorven waterplanten en boombladeren op de bodem; het rottingsproces. De resten van het rottingsproces blijven op de bodem achter en vormen de sliblaag, oftewel de bagger.

Als er weinig water in de sloot staat, is de zuurstof snel op. De vissen, planten en andere levende organismen kunnen er niet meer leven. De kwaliteit van het water gaat dan snel achteruit. Voor een gezond slootmilieu is het dus belangrijk dat er voldoende water in de sloot aanwezig is.

Ik ga de sloot handmatig schoonmaken. Welk gereedschap kan ik gebruiken?

 • krooshaak: voor het ophalen van flap en kroos
 • kantzeis: voor het afslaan van oeverplanten
 • grasschaar: om het talud op orde te brengen
 • hogedrukspuit: om duikers door te spuiten

Ik heb een trekker of ga een agrarisch loonbedrijf inhuren. Welke machines gebruik je dan?

 • maaikorf: om waterplanten uit de sloot te verwijderen
 • klepelmaaier: om de (droge) kanten van de sloot te maaien
 • maaiboot: als een sloot te breed is, kunt u het onderhoud vanaf het water (laten) uitvoeren.

Hebben mijn (over)buren ook een brief gehad?

Als het perceel van uw (over)buren en uw perceel aan dezelfde sloot grenzen en beide kanten van de sloot onderhoud behoeven, hebben zij waarschijnlijk ook een brief ontvangen. Dit verschilt echter per schouw en per ‘overtreding'. Voor uw specifieke vraag kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Het kaartje bij de brief klopt niet/is niet duidelijk.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen eventueel een toelichting geven op het kaartje.

De sloot ligt er niet (meer).

In sommige gevallen zijn onze kaarten en luchtfoto's verouderd of is er een fout in geslopen. Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens.

De sloot is al schoongemaakt.

U heeft een brief gekregen waarin wordt verzocht de sloot schoon te maken, maar dat heeft u net uitgevoerd. Bij de herschouwdatum zal blijken dat de sloot schoon is. U hoeft geen actie te ondernemen.

Ik heb opdracht gegeven aan een loonbedrijf om het onderhoud te doen, maar zij hebben het nog niet uitgevoerd.

Neem contact op met de gebiedsbeheerder via het algemene nummer 072 - 582 8282. Alleen hij of zij kan uitstel verlenen in bepaalde situaties.

Ik ben geen eigenaar meer van dit perceel.

Indien u op de eerste schouwdatum geen eigenaar meer bent van het perceel is de nieuwe eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot. Bent u echter op de eerste schouwdatum nog eigenaar van het perceel, dan is het onderhoud voor u.

Ons systeem is verbonden met de gegevens het Kadaster. Het kan soms even duren voordat het Kadaster de gegevens heeft verwerkt. Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens.

Ik ben het niet eens met de brief.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen een toelichting geven op de brief en uw persoonlijke situatie. De medewerkers van de schouw doen hun uiterste best om samen met u tot een voor beide partijen goede en bevredigende oplossing te komen. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan kunnen de medewerkers u informeren over de verdere procedure. U kunt de procedure ook terugvinden op de pagina Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit.

Ik heb geen brief gehad.

Neem contact op met het schouwteam, zij kunnen uw gegevens controleren.

Deze persoon woont niet (meer) op dit adres.

U kunt de brief ‘retour afzender' sturen met opgaaf van reden. Bent u recentelijk eigenaar geworden van een perceel aan een sloot en wilt u weten of u verantwoordelijk bent voor het onderhoud? Neem contact op met het schouwteam, zij controleren uw gegevens.

Ik ben niet onderhoudsplichtig.

Iedere eigenaar van een perceel aan een sloot, zowel instanties als bedrijven en particulieren, is voor zijn helft van de sloot onderhoudsplichtig.

Als een perceel aan een grote, brede sloot ligt (een hoofdwaterloop), hoeft de perceeleigenaar vaak alleen de helling (het talud) te onderhouden. Het midden van de sloot onderhoudt het hoogheemraadschap of een andere instantie.

Wie welke sloot precies onderhoudt en aan wat voor soort sloot uw perceel grenst, is vastgelegd in de Onderhoudsverordening en de Legger wateren. Voor vragen over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met het schouwteam.

Ik wil bezwaar maken.

Neem contact op met het schouwteam, dan controleren zij uw gegevens en kunnen een toelichting geven op uw persoonlijke situatie. De medewerkers van de schouw doen hun uiterste best samen met u tot een voor beide partijen goede en bevredigende oplossing van de situatie te komen. Mocht u toch bezwaar willen maken, dan kunnen de medewerkers u informeren over de verdere procedure. U kunt de procedure ook terugvinden op de pagina Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit.

Ik wil uitstel aanvragen.

We gaan ervan uit dat het onderhoud is uitgevoerd voor de schouwdatum. Staan er gewassen op het land die niet geoogst kunnen worden voor de schouwdatum? Uitstel van het onderhoud kan worden aangevraagd bij de betreffende gebiedsbeheerder via het algemene telefoonnummer 072-582 8282. Met schone sloten zorgen we er samen voor dat we bij nat en droog weer het water beheersbaar houden.