Aanvraagprocedure: veelgestelde vragen

Wat zijn de Keur, de Waterschapsverordening en de Onderhoudsverordening?

De Keur was t/m 31 december 2023 "de wet van het waterschap". In de Keur stonden de regels die wij hanteerden om onze watergangen waterkeringen en wegen te beschermen. De Keur vormde samen met de Waterwet, nationale en Europese wetgeving en onze beleidsregels de basis voor de watervergunning.

De Waterschapsverordening bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen, waterkeringen en wegen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en wegen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels. De Waterschapsverordening is in werking getreden op 1 januari 2024 en vormt samen met de Omgevingswet, nationale en Europese wetgeving en onze beleidsregels de basis voor de omgevingsvergunning.

De Onderhoudsverordening bevat de bepalingen over de onderhoudsverplichtingen die gelden in ons beheergebied. Deze regels waren voorheen te vinden in de Keur, maar mochten als gevolg van de Omgevingswet niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening. Ze zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De Waterschapsverordening is in werking getreden op 1 januari 2024.

Wat is de legger?

De legger bepaalt waar de regels uit de Keur gelden. Hij bevat de locatie, de vorm en de afmetingen van dijken, wateren en kunstwerken en wie voor het onderhoud verantwoordelijk is. De legger bestaat uit een document met een beschrijving en een toelichting en een interactieve kaart. Wij hebben twee verschillende leggers: de Legger Wateren en de Legger Waterkeringen.

Wat is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit en hoe kan ik deze aanvragen?

Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (hierna: vergunning) wordt enkel verleend door het waterschap. Voor de start van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) werd dit een watervergunning genoemd.

Hierin beoordelen wij uw activiteit op basis van waterstaatkundige belangen. Bouwt u bijvoorbeeld in de buurt van een dijk, een sloot of een weg die wij beheren? Dan beoordelen wij of het bouwwerk geen negatieve effecten heeft voor het onderhoud en functioneren van de dijk, het watersysteem of de weg. De gemeente toetst het bouwwerk aan ruimtelijke wetgeving en kijkt of het past binnen de bestaande omgeving.

U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. Let erop dat u bij de melding een tekening met de werkzaamheden toevoegt.

Wat betekent een vergunningplicht, een informatieplicht of een meldplicht?

Activiteiten kunnen vergunningplichtig, informatieplichtig of meldplichtig zijn volgens de Waterschapsverordening of het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL, kort gezegd, lozingen op oppervlaktewater of op een zuiveringstechnisch werk van het hoogheemraadschap). In de Waterschapsverordening zelf wordt vooral gewerkt met vergunning- en informatieplichten, terwijl het in de keur vooral ging om vergunning- en meldplichten. Op grond van het BAL kunnen er ook meldplichtige activiteiten zijn. Daarom wordt hier kort uiteengezet wat het juridische verschil is tussen een melding en de informatieplicht.

Vergunningplicht

Bij een vergunningplicht geldt na het verlenen van een vergunning een bezwaartermijn en kunnen belanghebbenden bezwaar maken.

Informatieplicht

Voor bepaalde activiteiten geldt geen vergunningplicht, maar wel een plicht om bepaalde informatie te verstrekken. In een aantal gevallen moet de initiatiefnemer wachten op een reactie van het bevoegd gezag voordat de activiteit kan worden uitgevoerd. In andere gevallen kan je direct starten met de activiteit nadat de benodigde informatie is verstrekt. Dit heet informatieplicht. Informatieplichten zijn voor ons van belang om onze kaarten bij te werken en om toezicht te kunnen houden.

Meldplicht

Wij hebben voor een aantal vaak voorkomende activiteiten algemene regels opgesteld. Voldoet u aan de algemene voorwaarden voor een activiteit? Dan heeft u geen vergunning nodig en is een melding voldoende. U kunt dan direct aan de slag en belanghebbenden kunnen hiertegen geen bezwaar maken. 

Twijfelt u nog of u een vergunning nodig heeft? Gebruik dan de vergunningcheck. U vult een paar vragen in en u weet gelijk of u een melding kan doen of een vergunning moet aanvragen. Komt u er niet uit? Stuur ons dan een omschrijving en een tekening van de werkzaamheden via het contactformulier

Hoe kan ik een melding ingevolge de informatieplicht doen?

Dit kunt u doen via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD nodig. Let erop dat u bij de melding een tekening met de werkzaamheden toevoegt.

Het lukt mij niet om in te loggen bij het Omgevingsloket. Kan ik mijn aanvraag op een andere manier indienen?

Ja dat is mogelijk. U kunt per brief een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie geven. Dit stuurt u naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard of geeft u aan de balie af op het hoofdkantoor van het hoogheemraadschap.

Hoe kan ik een aanvulling op mijn vergunningsaanvraag toesturen?

Dit kunt u doen via het Omgevingsloket of via ons contactformulier. Vermeld altijd het registratienummer van uw aanvraag.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Op een melding ingevolge de informatieplicht reageren wij, indien compleet, binnen vijf werkdagen. Indien informatie ontbreekt, nemen wij contact met u op.   

Een vergunningsaanvraag handelen wij meestal binnen acht weken af. In een aantal gevallen duurt de procedure langer, bijvoorbeeld als we aanvullende informatie nodig hebben. Wij mogen de termijn van acht weken één keer met maximaal zes weken verlengen. In dat geval krijgt u van ons een bericht. 

Mag ik al beginnen met mijn activiteit? 

Is voor uw werkzaamheden een informatieplicht van toepassing? Dan mag u direct beginnen met de werkzaamheden, maar wij adviseren u te wachten op onze bevestiging per brief. Hebben wij aanvullende informatie nodig? Dan nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op.

Wat is de geldigheidsduur van een vergunning of melding? 

Bij een informatieplicht en melding gaan wij ervan uit dat u op korte termijn de werkzaamheden uitvoert. Voert u de werkzaamheden later uit dan eerder aangegeven? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282.

Een vergunning is meestal voor onbepaalde tijd geldig. Maar u moet de werkzaamheden binnen minimaal drie jaar na het afgeven van de vergunning hebben uitgevoerd. Heeft u dat niet? Dan hebben wij de mogelijkheid om de vergunning in te trekken.

Wat betaal ik voor een vergunning of melding?

Voor het afhandelen van een vergunning betaalt u leges. De hoogte van het bedrag hangt af van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. De tarieven zijn vastgesteld in de Legesverordening HHNK 2023 (voor aanvragen vanaf 1 januari 2023).

Voor een melding ingevolge de informatieplicht betaalt u geen leges.

Heeft deze informatie u geholpen?