Let op: Per 1 januari 2024 is de Keur vervangen door de Waterschapsverordening en de Onderhoudsverordening. De op deze pagina genoemde regelgeving geldt alleen nog voor vergunningaanvragen die vóór 1 januari 2024 zijn ingediend.

Als u werkzaamheden in, op, onder of naast oppervlaktewater en waterkeringen (dijken) wilt uitvoeren, heeft u een watervergunning nodig. Door het stellen van regels voorkomen we wateroverlast en watervervuiling. De Keur bevat regels die de basis vormen voor de watervergunning.

Wat staat er in de Keur?

In de Keur staan de regels die het hoogheemraadschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Samen met de Waterwet, nationale en Europese wetgeving en de beleidsregels van HHNK vormt dit de basis voor de watervergunning. De regels in de Keur zijn onderverdeeld in:

  • gebodsbepalingen, waarin staat wie welk onderhoud aan waterstaatswerken, zoals sloten of dijken, moet uitvoeren. Bijvoorbeeld sloten schoonhouden of walkanten onderhouden;
  • verbodsbepalingen, die moeten voorkomen dat iedereen wijzigingen aanbrengt in de waterstaatswerken, waardoor ze niet (goed) meer functioneren. Zo is het verboden om zonder toestemming een steiger aan te leggen;
  • gedoogplichten, die beschrijven dat eigenaren van land met of in de buurt van een waterstaatswerk onze medewerkers en machines moeten toelaten voor onderhoudswerkzaamheden. Soms zijn landeigenaren ook verplicht om tijdelijk water op hun land te bergen.

Leggers

De leggers bevatten specifieke informatie en kaarten. Hierin ziet u waar de geboden en verboden uit de Keur van toepassing zijn. We hebben twee verschillende leggers: een voor de wateren en een voor de waterkeringen.

Dagelijks controleren we of de regels uit de Keur worden nageleefd. En we houden drie keer per jaar een schouw om onze sloten te controleren.

Zo werkt het

Vergunning of melding

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren in, op, onder, boven of naast ons oppervlaktewater of een waterkering, heeft u meestal een vergunning nodig. In een aantal gevallen volstaat een melding, bijvoorbeeld als het gaat om algemene regels in de Keur. U gaat dan hetzelfde te werk als bij het aanvragen van een watervergunning. U dient een aanvraag bij ons in. Als blijkt dat uw activiteiten binnen de algemene regels vallen, krijgt u van ons bericht dat we de gegevens als een melding beschouwen.

NB: De Beleidsregels Keurontheffingen uit 2007 gelden alleen nog voor de wegentaak (hoofdstuk 6). Voor het watersysteem en de waterkeringen gelden de Beleidsregels watervergunningen 2017. U kunt beide stukken hieronder downloaden.

Links

Heeft deze informatie u geholpen?