HHNK is verantwoordelijk voor het baggeren van een deel van alle wateren in het beheergebied. In de praktijk baggeren wij ongeveer 6.300 kilometer aan waterlopen.

Het kan zijn dat u in de waterlopen die wij beheren of niet beheren zelf baggerwerkzaamheden wilt uitvoeren of wilt graven in de vaste waterbodem. Bijvoorbeeld als u een sloot dieper wilt maken. Of als u kabels of leidingen wilt plaatsen of verwijderen. Of als onderdeel van het reguliere slootonderhoud.

Aan bagger- en graafwerkzaamheden zijn regels verbonden. 

Bij het baggeren en graven wordt de bodem verstoord. Het water kan verontreinigd raken door de loskomende bodemdeeltjes. Daarom vallen deze werkzaamheden onder het Besluit lozen buiten inrichtingen of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook de zorgplicht is van toepassing, zoals genoemd in artikel 2.1 van beide besluiten. Dit artikel houdt in dat u verontreiniging van het water moet voorkomen.

Wanneer doet u een melding?

In de legger Wateren staat wie welk deel van de sloot moet onderhouden. Dit noemen we de onderhoudsplicht. U hoeft het baggeren niet te melden:

  • als dit gebeurt in het kader van de (bagger)schouw;
  • als dit gebeurt in opdracht van het hoogheemraadschap en u de bagger verspreidt over het aangrenzende perceel. Tenzij de bagger de interventiewaarde overschrijdt (zie Voorwaarden melding). Weet u niet zeker wat de kwaliteit van uw bagger is? Neem dan contact op met onze afdeling Watersystemen.

Alle andere bagger- en graafwerkzaamheden (bijvoorbeeld het verwijderen van kabels) moeten bij ons gemeld worden.

Voorwaarden melding

Wij hebben de volgende gegevens nodig:

  • de totale hoeveelheid (in m³) bagger die verwijderd wordt;
  • de kwaliteit van de bagger volgens het Besluit Bodemkwaliteit;
  • de bestemming van de bagger.

Overschrijdt de kwaliteit van de bagger de interventiewaarde? Dan moet u een werkplan toevoegen, met daarin tenminste:

  • de opdrachtgever;
  • de uitvoerder van het baggerwerk;
  • de verwerker van de bagger;
  • maatregelen om de lozing zoveel mogelijk te beperken;
  • de toe te passen baggertechniek en werkwijze van deze techniek.

Goed om te weten

Het toepassen van bagger, op land of in het water, valt onder het Besluit Bodemkwaliteit. Gaat u baggeren en de bagger ergens anders weer toepassen? Dan moet u mogelijk twee meldingen doen. Het baggeren meldt u bij ons. Het toepassen van bagger meldt u bij het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Is de bagger verontreinigd? Gebruik dan de meest milieuvriendelijke technieken voor het baggeren.

DigiD linkActiviteit melden

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig als u de vaste waterbodem wilt verlagen. Bijvoorbeeld als uw woonboot dieper ligt dan verwacht en daarom snel in de bagger blijft plakken. Wij toetsen of we de bodemverlaging kunnen toestaan.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor een melding brengen wij geen kosten in rekening.

Heeft u een vergunning nodig voor het wijzigen of aanpassen van de waterbodem? Dan betaalt u een vast tarief. Per 1 januari 2023 is de Legesverordening HHNK 2023 van kracht. 

Hoe lang duurt de afhandeling?

Wij handelen meldingen binnen vier weken af. En vergunningsaanvragen binnen acht weken. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

Het Besluit lozen buiten inrichtingen, de Waterschapsverordening en de legger Wateren zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links. Voor het toepassen van bagger is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Het transporteren van verontreinigde bagger valt onder hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer.

Veelgestelde vragen

Hoe weet ik of ik (als particulier) de sloot moet baggeren of onderhouden?

In de legger wateren staat wie verantwoordelijk is voor het slootonderhoud. In kleine sloten zijn dat meestal de aanwonenden. Het hoogheemraadschap onderhoudt de grotere sloten en kanalen.

Waarom moet ik mijn sloot baggeren?

Om ervoor te zorgen dat water goed aan- en afgevoerd kan worden. Als de sloot niet wordt onderhouden loopt deze langzaam vol met bagger. De sloten kunnen hierdoor overstromen of knelpunten in het watersysteem veroorzaken. Hetzelfde geldt voor grote hoeveelheden planten in het water. Bagger zorgt ook voor minder zuurstof in het water. Dit gaat ten koste van de ecologie in het water.