Heeft u het gebruik van een bedrijfsruimte beëindigd? U komt mogelijk in aanmerking voor vermindering van uw aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Dit is afhankelijk van wanneer u het gebruik heeft beëindigd en op welke wijze de aanslag is vastgesteld.

Aanslag 1 ve

Bij een waterverbruik van minder dan 44 m³ heeft u een aanslag ontvangen van 1 vervuilingseenheid (ve). Dit is de minimale aanslag voor een bedrijfsruimte ongeacht de duur van het gebruik. U komt niet in aanmerking voor vermindering.

Aanslag 3 ve

Is bij beëindiging uw waterverbruik volgens de eindnota van het drinkwaterbedrijf minder dan 44 m³ dan kunt u een verzoek om vermindering van de aanslag indienen. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur een kopie van de eindnota mee!

Aanslag meer dan 3 ve

Bij een waterverbruik van meer dan 217 m³ heeft u een voorlopige of definitieve aanslag van 5 ve of meer ontvangen. Als u het gebruik heeft beëindigd kunt u om vermindering verzoeken op grond van de eindnota van het drinkwaterbedrijf. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken. Stuur een kopie van de eindnota mee!

Veelgestelde vragen

Waarom betaal ik voor mijn bedrijfsruimte 1 of 3 vervuilingseenheden (ve)?

Ik ben vorig jaar al gestopt met mijn bedrijf, wat nu?

Heeft u een aanslag ontvangen voor een bedrijfsruimte waar u geen gebruiker van bent? U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken.

Geef duidelijk aan op welke datum u het gebruik van de bedrijfsruimte heeft beëindigd onder vermelding van het vorderingsnummer van uw aanslag. Stuur eventuele bewijsstukken (bijvoorbeeld een kopie van opzegging huurovereenkomst of uitschrijving uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) mee als bijlage. Geef ook uw huidige correspondentieadres op.

Het correspondentieadres van het bedrijf is gewijzigd.

Het hoogheemraadschap is met ingang van maart 2023 aangesloten bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wij zijn verplicht om deze gegevens te gebruiken voor de aanslagoplegging. Als uw bedrijf verhuist of het correspondentieadres wijzigt, dan moet u een adreswijziging doorgeven bij de Kamer van Koophandel. 

In verband met de verwerkingstijd kunt u hier alvast uw wijziging bij ons melden.

Een deel van het ingenomen water wordt niet afgevoerd of geloosd, krijg ik dan vermindering?

Als uw bedrijf als afzonderlijke bedrijfscategorie is vermeld in de tabel afvalwatercoëfficiënten, dan is het niet geloosde deel van het water al meegenomen in de afvalwatercoëfficiënt. Als dit niet het geval is, kunt u om vermindering van de aanslag vragen. U moet dan aantonen of aannemelijk maken welke hoeveelheid water niet is afgevoerd of geloosd. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een tussenmeter. U moet hiervoor digitaal of schriftelijk bezwaar maken.