We spreken van watertekort als er minder water is dan we nodig hebben voor landbouw en natuur. Bijvoorbeeld als het lange tijd warm is, het niet regent en de rivieraanvoeren onder bepaalde waarden komen. Deze situatie kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid van onze dijken, de agrarische sector (verdroging gewassen), de natuur (onvoldoende drinkwater voor dieren), de waterkwaliteit, de scheepsvaart, de industrie en energiesector (lozing koelwater) en funderingen van huizen.

Zoet water wordt kostbaar en minder vanzelfsprekend. De zoetwateraanvoer door de rivieren wordt landelijk verdeeld naar de verschillende zoetwaterregio's. Binnen de Zoetwaterregio IJsselmeergebied stellen de waterbeheerders de komende jaren een visie op, gericht op een eerlijke verdeling en zuinig gebruik van zoetwater. Samen met Rijkswaterstaat bekijken we hoe we het water van IJssel- en Markermeer in de toekomst zo efficiënt mogelijk over Nederland kunnen verdelen zodat we allemaal profiteren.

Binnen ons eigen beheergebied verdelen we het beschikbare water conform de door de provincie vastgestelde verdringingsreeks.

Met behulp van stuwen, sluizen, gemalen en pompen verdelen we het beschikbare water over ons gebied en zorgen we voor het juiste waterpeil in de sloten. 

Of zoekt u: