Ruimtelijke adaptatie

We ondervinden steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en watertekort. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie beschrijft maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het bevat een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Het Deltaplan RA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Ook andere partijen hebben een grote rol in de opgave van het Deltaplan en de aanpak ervan. Ruimtelijke adaptatie bepaalt de manier waarop we onze woningen en bedrijven bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur inrichten, onze landbouw vormgeven en hoe we onze netwerken en infrastructuur aanleggen, in stand houden en beheren. Een adaptieve inrichting van Nederland is een opgave waar iedereen aan bijdraagt.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel. We werken de komende jaren aan het klimaatbestendig maken en houden van Noorderkwartier.

Wat doet HHNK?

In de aanpak van wateroverlast zijn wij gestart om gebiedsbreed de kwetsbaarheden in beeld te brengen. Daarbij geven we een concrete invulling aan een stresstest voor het onderdeel wateroverlast, zoals in het Deltaplan RA staat beschreven. Er is alleen nog geen sluitende methodiek beschikbaar die beschrijft hoe je een gebied klimaatbestendig moet inrichten. Ook zijn er nog geen instrumenten beschikbaar om de methodiek uit te voeren.

Daarom stelde Deltares, in opdracht van HHNK, het rapport Brede Methodiek Wateroverlast op. Dit rapport beschrijft de methodiek en het bijbehorende instrument. De essentie van de voorgestelde methodiek is een stresstest, waarbij een beperkt aantal klimaatbuien met een (hoge resolutie) model van het gebied worden doorgerekend. De ontwikkelde methodiek is zowel toepasbaar in stedelijk als in het landelijk gebied en is binnen Hollands Noorderkwartier getoetst op zijn waarde en uitvoerbaarheid.

Samenwerking Hollands Noorderkwartier

In Hollands Noorderkwartier zijn HHNK, drinkwaterbedrijf PWN, de provincie Noord-Holland en de gemeenten verenigd in het samenwerkingsverband Samenblauwgroen. Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om het gebied klimaatadaptief en veerkrachtig te maken. Dit betekent zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden (regen, droogte en hitte) en overstromingen. In de visie van Samenblauwgroen vraagt een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting de fysieke inzet van iedereen. De overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de samenleving: iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen en aan de slag gaan. Samenblauwgroen doet ook met een communicatiecampagne een appel op burgers om in actie te komen.   

Wat kunt u zelf doen?

Rondom uw eigen huis kunt u helpen aan het voorkomen van wateroverlast. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton) of minder verstening (tegel eruit, plantje erin). Meer tips vindt u op www.samenblauwgroen.nl en op onze webpagina Wat kan je zelf doen tegen wateroverlast?

Wilt u zien welke gevolgen de klimaatverandering bij u in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas.

Subsidie voor gemeenten

Ruimtelijke adaptatieprojecten van gemeenten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Hiervoor hebben we de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) opengesteld. Projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, kunnen tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Zie voor meer informatie de pagina Subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier.

Heeft deze informatie u geholpen?