We ondervinden steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hittestress en watertekort. Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie(externe link) beschrijft maatregelen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het bevat een langjarige en planmatige aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Het Deltaplan RA is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Ook andere partijen hebben een grote rol in de opgave van het Deltaplan en de aanpak ervan. Ruimtelijke adaptatie bepaalt de manier waarop we onze woningen en bedrijven bouwen, onze tuinen, openbare ruimte en natuur inrichten, onze landbouw vormgeven en hoe we onze netwerken en infrastructuur aanleggen, in stand houden en beheren. Een adaptieve inrichting van Nederland is een opgave waar iedereen aan bijdraagt.

We staan dan ook met elkaar voor de vraag hoe we de gevolgen van klimaatverandering (te veel water, te weinig water, hittestress) kunnen verminderen en opvangen. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking essentieel en we willen dan ook graag samen de ambities vaststellen en maatregelen vinden en uitvoeren. Om meer inzicht te krijgen in de effecten van de klimaatverandering voor het waterbeheer voeren we momenteel een uitvoerige studie uit. Daarmee kunnen we veel meer in detail bepalen wat er gebeurt bij extreme weerssituaties.

Wat doet HHNK?

In de aanpak van wateroverlast zijn wij gestart om gebiedsbreed de kwetsbaarheden in beeld te brengen. Daarbij geven we een concrete invulling aan een stresstest voor het onderdeel wateroverlast, zoals in het Deltaplan RA staat beschreven. Er is alleen nog geen sluitende methodiek beschikbaar die beschrijft hoe je een gebied klimaatbestendig moet inrichten. Ook zijn er nog geen instrumenten beschikbaar om de methodiek uit te voeren.

Daarom stelde Deltares, in opdracht van HHNK, het rapport Brede Methodiek Wateroverlast(externe link) op. Dit rapport beschrijft de methodiek en het bijbehorende instrument. De essentie van de voorgestelde methodiek is een stresstest, waarbij een beperkt aantal klimaatbuien met een (hoge resolutie) model van het gebied worden doorgerekend. De ontwikkelde methodiek is zowel toepasbaar in stedelijk als in het landelijk gebied en is binnen Hollands Noorderkwartier getoetst op zijn waarde en uitvoerbaarheid.

Samenwerking Hollands Noorderkwartier

In Hollands Noorderkwartier zijn HHNK, drinkwaterbedrijf PWN en 28 gemeenten verenigd in het samenwerkingsverband Samenblauwgroen. De 30 partijen hebben de handen ineen geslagen om het gebied klimaatadaptief en veerkrachtig te maken. Dit betekent zo min mogelijk maatschappelijke ontwrichting en schade bij extreme weersomstandigheden (regen, droogte en hitte) en overstromingen. In de visie van Samenblauwgroen vraagt een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting de fysieke inzet van iedereen. De overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de samenleving: iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen en aan de slag gaan. Samenblauwgroen doet ook met een communicatiecampagne een appel op burgers om in actie te komen. De campagne is opgebouwd rond zogenaamde WatZrs; kleine maatregelen op en rond het huis zoals het vergroenen van de tuin, het plaatsen van een regenton, waterdoorlatende bestratingsmaterialen of een sedumdak.  

Wat kunt u zelf doen?

Rondom uw eigen huis kunt u helpen aan het voorkomen van wateroverlast. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van hemelwater (regenton) of minder verstening (tegel eruit, plantje erin). Meer tips vindt u op de pagina Waterbazen en op www.watzr.nl(externe link)

Wilt u zien welke gevolgen de klimaatverandering bij u in de buurt kan hebben, bekijk dan onze klimaatatlas(externe link).

Heeft deze informatie u geholpen?