Actuele maatregelen

Momenteel zijn er geen maatregelen van kracht.

Waterbeschikbaarheid bij droogte

Langdurige droogte en hitte komen steeds vaker voor. Wanneer er geen regen valt en het water verdampt hebben we steeds minder water in onze sloten. We kunnen dan water inlaten vanuit het IJssel- en Markermeer. Maar als er ook in de rest van Europa geen regen valt en het IJsselmeer via de Rijn en de IJssel ook niet meer voldoende wordt aangevuld met water, moeten we het beschikbare oppervlaktewater verdelen.

Verdeling beschikbaar water

Het beschikbare water gaat dan het eerst naar de zaken die van groot belang zijn, zoals de zorg voor onze dijken, de drinkwatervoorziening en de energiecentrales. Andere zaken zoals bijvoorbeeld beregening van gewassen, scheepvaart en recreatie krijgen een lagere prioriteit. Hieronder ziet u welke voorzieningen en activiteiten tot welke categorie behoren. Categorie 1 heeft de hoogste prioriteit en categorie 4 de laagste.

Landelijk bepaald, regionaal uitgewerkt

We noemen deze (landelijke) prioritering de verdringingsreeks. Deze geeft aan welke zaken bij de waterverdeling voorrang krijgen op andere zaken. De categorieën 3 en 4 zijn door de provincies en de waterschappen vervolgens regionaal uitgewerkt in de Strategie Waterverdeling.

De Strategie Waterverdeling HHNK is op 28 februari 2024 vastgesteld door ons algemeen bestuur.

Webviewer peilhandhaving gedurende droogte

Onderstaande animatie toont hoe het water verdeeld wordt als er minder water beschikbaar is/komt.

Ook in droge periodes proberen we de boeren zo veel en zo lang mogelijk van water te voorzien. We nemen eerst maatregelen die leiden tot waterbesparing, zoals het beperken van schutbewegingen bij sluizen en het sluiten van vispassages. Maar als de droogte aanhoudt kan het nodig zijn het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening te verbieden. Dit raakt met name de agrarische sector.

Bij het instellen van onttrekkingsverboden staat het minimaliseren van de maatschappelijke en economische schade centraal. Dat betekent dat laag renderende landbouwgewassen als eerste te maken krijgen met onttrekkingsverboden. Gewassen die een hogere opbrengst per hectare hebben, de zogenaamde ‘kapitaalintensieve teelt’, kunnen in principe langer van water worden voorzien. Om te bepalen in welke volgorde gewassen een onttrekkingsverbod krijgen opgelegd, gebruiken we de NSO-typering van de WUR als objectieve bron voor de gewasopbrengst per hectare.

Het gebruik van oppervlaktewater voor beregening wordt, in geval van toenemende schaarste, in drie stappen afgebouwd:

  1. Laag renderend, opbrengst per hectare kleiner dan € 2.000;
  2. Gemiddeld renderend, opbrengst per hectare tussen de € 2.000 en € 10.000 per hectare;
  3. Hoogrenderend, ofwel kapitaalintensieve teelten, opbrengst per hectare meer dan € 10.000.

Onttrekkingsverboden

Op Texel geldt het gehele jaar een onttrekkingsverbod. Dit vanwege de kwetsbaarheid van het gebied en omdat hier geen wateraanvoer mogelijk is.

Ook zijn er gebieden waar u in verband met de bruinrotbacterie geen oppervlaktewater mag gebruiken voor de teelt van zetmeel- en consumptieaardappelen en tomaten. Dit is belangrijk voor moestuinen waar tomaten en aardappelen worden gekweekt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt op basis van onderzoek jaarlijks de gebieden vast waar deze onttrekkingsverboden van kracht zijn. Deze gebieden zijn te vinden op de website van de NVWA.

Gebieden waar een beregeningsverbod geldt voor de teelt van aardappelen en tomaten

Aanscherping afspraken waterverdeling

Na de droge zomer van 2018 hebben Rijkswaterstaat, alle provincies en de waterschappen rondom het IJsselmeergebied in overleg met de belangrijke gebruikers van het zoete water, zoals de landbouw en industrie, nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling van water. De oude verdeling bleek niet meer te voldoen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Eerder stoppen met handhaven van het peil in minder kwetsbare gebieden;
  • Eerder stoppen met doorspoelen tegen zoutindringing;
  • Eerder stoppen met waterverbruik door landbouw en glastuinbouw;
  • Eerder stoppen met stedelijk watergebruik.

Uitzondering kapitaalintensieve gewassen

Voor bepaalde kapitaalintensieve gewassen is zo lang als mogelijk een beperkte hoeveelheid water beschikbaar. Omdat in die fase het aanbod van water lager is dan de vraag, is met een Adviescommissie Landbouw een rangorde voor de waterverdeling vastgesteld op basis van de opbrengst per hectare.

Gedurende het droogteseizoen kan HHNK deze rangorde op advies van de Adviescommissie Landbouw zo nodig ook bijstellen. Criterium is dat er met een geringe en tijdelijke watergift grootschalige sociaal-economische schade is te voorkomen. Deze adviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Noord, KAVB, NFO kring Noord, NAJK, NAV, Glastuinbouw NL regio Noord-Holland, ANV Water, land en dijken en NMV Noord-Holland

Peilhandhaving

Het kan voorkomen dat kapitaalintensieve gewassen water krijgen en dat tegelijkertijd het peil in het desbetreffende gebied niet meer wordt gehandhaafd. Dan mag er geen water uit het watersysteem rond het perceel worden onttrokken. In dit geval mogen watervragers water onttrekken uit peilgebieden die nog wel op peil worden gehouden, met uitzondering van dijksloten, hoogwaterzones of stedelijk gebied. Dit kan gepaard gaan met rijafstanden. Het is dan van extra belang alert te zijn op de waterkwaliteit. Er vindt namelijk ook geen doorspoeling meer plaats tegen verzilting. Daar is onvoldoende water voor beschikbaar. Als dit aan de orde komt, vindt u op de bovenstaande webviewer een kaart waarop is aangegeven waar u wél water kunt innemen. 

Hoewel de bewegingsruimte beperkt is, wordt met deze aanpak het op dat moment beschikbare water zo optimaal mogelijk ingezet. In de praktijk zal dat betekenen dat er voor bepaalde gewassen kleine hoeveelheden water enkele dagen beschikbaar zullen zijn waarmee zo veel mogelijk economische en maatschappelijke schade kan worden verminderd of in het ideale geval voorkomen.  

Maatregelen rond waterverdeling

De verdringingsreeks treedt in werking wanneer er sprake is van een dreigend watertekort. Vanaf dat moment worden bij toenemende neerslagtekorten volgordelijk maatregelen getroffen om het beschikbare water eerlijk te verdelen. Het totaal aan maatregelen en de volgorde, is weergegeven in onderstaande tabel.