De leden van het college van hoofdingelanden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Bijvoorbeeld over de uitvoering van beleid of gemaakte keuzes. Hieronder vindt u een overzicht van die vragen en de beantwoording door D&H.

Bestuurlijke integriteit

In de commissievergadering van 6 september waren enige CHI-leden die gebruik maken van het Landbouwportaal aan het meepraten over datzelfde Landbouwportaal. Hoe kijkt u aan tegen besluitvorming door een individueel CHI-lid over een onderwerp waar dat specifieke lid gebruik van maakt? Vindt u dat het bestuur te allen tijde (de schijn van) belangenverstrengeling moet voorkomen? Is dit genoeg gebeurd tijdens deze vergadering? Zijn er spelregels en/of protocollen rondom het melden van (vermoedens van) integriteitskwesties? Moet dit onderwerp ook niet worden meegenomen in het inwerkprogramma voor een nieuw bestuur? (Floris de Boer, 10 september 2023)

Storm Poly

Heeft de storm Poly gezorgd voor schade aan onze objecten? Zo ja, aan welke? Wordt de schade al hersteld of opgeruimd? Heeft de schade consequenties voor de veiligheid in het gebied? Wat zijn de financiële consequenties? (Elly Koning-Bruijn, 27 juli 2023)

Inzet waterlopen als landschapselement bij GLB-aanvraag

Follow the Money schreef onlangs in een artikel(externe link) dat waterschappen, waaronder HHNK, agrariërs helpen om meer Europese subsidie te verkrijgen. Is dat juist? Wanneer heeft het CHI hiertoe besloten? Is het beschikbaar stellen van deze overheidsbezittingen niet strijdig met de geest van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid? Hoe onderzoekt u (of een andere instantie) of de agrariër daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van biodiversiteit en waterkwaliteit? Hoeveel agrariërs maken gebruik van deze mogelijkheid? En om hoeveel subsidie gaat het in totaal? (Floris de Boer, 29 juni 2023)

Op welke manier is deze regeling binnen HHNK tot stand gekomen? Is er contact geweest met de provincie en LNV? Betalen de deelnemende agrariërs hiervoor een vergoeding aan HHNK? Ziet u het beschikbaar stellen van onze landschapselementen voor de eco-regeling als een geitenpaadje in de subsidieregeling? Hoe helpt het beschikbaar stellen van onze landschapselementen aan het doel om meer biologisch areaal te creëren? (Fabian Zoon, 5 juli 2023)

Concept juridische quickscan KRW

De datum van de quickscan is 16 juni 2023. Wat zijn de wijzigingen en aanpassingen tussen de eerdere versie en de versie van 16 juni? Wilt u de quickscan agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering na het reces? Kunnen wij dan in gesprek gaan met de schrijvers/onderzoekers/adviseurs van deze scan? In de triaalrapportage geeft u aan dat er geen reden is voor aanpassing van het beleid en werkwijze van HHNK ten aanzien van de KRW. Wat is daarvoor uw argumentatie? Wat was de reactie van de provincie? En welke consequenties verbindt u daaraan? (Floris de Boer, 3 juli 2023)

Ontwerpbegroting 2024 GR Slibverwerking

In februari heeft het algemeen bestuur besloten om de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Verbonden Partijen uit te voeren. In bijlage B staat dat in elk toezichtarrangement een beleidsmatige en financiële check van de begroting en jaarrekening van deze partijen wordt gedaan. Waarom is de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijk regeling Slibverwerking niet doorgeleid, met commentaar, naar de commissie Bestuur & Middelen? (Leo Dickhoff, 8 juni 2023)

Maaibeleid bij fietspaden

Geldt de beleidsregel 'voor de veiligheid maaien we 1.5m vanaf de weg' ook voor vrij-liggende fietspaden? Zo ja, is het mogelijk dit beleid te heroverwegen, en een smallere maaistrook aan te houden? Als dit niet het hele jaar mogelijk is, misschien wel in het broedseizoen? Hoe voorkomen we dat er meer oppervlak wordt gemaaid dan noodzakelijk voor de veiligheid? (Fijko van der Laan en Sandra Schreuder, 30 mei 2023)

Vergoeding bijenlint

Er zijn waterschappen die bufferstroken/bijenlinten langs waterlopen belonen in het kader van het Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW). Doet HHNK dat ook? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe kunnen ondernemers/agrariërs hiervoor in aanmerking komen? (Elly Koning-Bruijn, 23 mei 2023)

Werk rayonbeheerders

In onze achterban heerst bezorgdheid over de reorganisatie en verdere automatisering van het werk van de rayonbeheerders (gebiedsbeheerders). Zijn er besparingen gaande en om hoeveel geld gaat het dan? Worden er rayonbeheerders ontslagen, verdwijnen ze via verloop of worden ze elders in de organisatie geplaatst? Wat betekent dit voor de reactiesnelheid bij toekomstige calamiteiten? (Theo Kwakman, 9 mei 2023)

Kaderrichtlijn Water en waterbouwwerken

Hoe gaat u aan de zorgen van Witteveen & Bos en Natuurmonumenten inzake de waterkwaliteit tegemoetkomen? Welke consequenties heeft dit op het concept collegewerkprogramma? En voor de inwoners? Welke maatregelen gaat u nemen om risico's te minimaliseren en Europese boetes te voorkomen? (Fractie Water & Natuur, 19 april 2023)

Aanscherping natuurbeheerplannen

De Provincie Noord-Holland heeft ontwerp-beheerplannen vastgesteld voor vier natuurgebieden in het veenweidegebied voor de beheerperiode 2023-2029. De daarin beschreven maatregelen voldoen niet aan de opdracht om 'Water en Bodem sturend' te laten zijn in beleid en uitvoering. Wat is de rol geweest van HNK bij de totstandkoming van deze plannen? Het RLI noemt een peil van 20 cm als optimum voor de reductie van broeikasgassen in het veenweidegebied. Wanneer wordt deze norm overgenomen in peilbesluiten? Bent u voornemens om een zienswijze in te dienen, dat deze plannen moeten voldoen aan de doelstellingen om bodemdaling tegen te gaan, de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen en te voldoen aan de klimaatafspraken? Welke rol ziet u voor HHNK weggelegd bij de aanscherping van de plannen? (Fabian Zoon, 29 maart 2023)

Tweede brief over gascontracten

We lezen uw tweede brief aan minister Jetten. De minister heeft niet gereageerd heeft op de eerste brief. Wat is nu het vervolg? Is het voorstelbaar dat u een factuur stuurt, bij niet betalen gevolgd door een aanmaning met de aankondiging dat bij niet betalen de vordering uit handen gegeven wordt en dat kosten daarvan ook voor de minister zijn, en vervolgens een deurwaarder en daarna de kantonrechter? (Peter Vonk, 9 maart 2023)

Zomer- en winterpeil in de kop van Noord-Holland

Klopt het dat met name rondom de voor bollenteelt gereserveerde gebieden de sloten droog staan? Zijn hier risico’s aan verbonden in de vorm van een mogelijke snellere toename van zoute kwel? Kan hier sprake zijn van conflicterende regelgeving? (Jacob Avis, 6 maart 2023)

Invloed watervogels

De waterkwaliteit in natuurgebieden in ons beheergebied, zoals het Zwanenwater en de Duinen van Texel, is op verschillende plaatsen onvoldoende. De invloed van uitwerpselen van watervogels op de waterkwaliteit kan aanzienlijk zijn, maar wordt in officiële stukken van HHNK niet of nauwelijks genoemd. Op welke plaatsen in deze Natura 2000-gebieden wordt het water gemeten? Hoeveel watervogels verblijven er de laatste 30 jaar? Wat zijn de meetgegevens van de laatste 30 jaar? Kunt u voor deze natuurgebieden aangeven welk percentage van de overschreden stoffen u toerekent aan de watervogels, en welke aan de landbouw? (Arie Lap, 28 februari 2023)

Duurzaamheid en social return bij aanbesteding

In 2022 heeft HHNK bij één aanbesteding CO2-beprijzing als gunningscriterium opgenomen. Was dit eenmalig? Zo nee, in welke gevallen gaat u dit criterium dan toepassen? Welke prijs hanteert u voor CO2? De Unie geeft in de handreiking een range aan van € 100-140 per ton CO2, waarbij de bovengrens wordt aanbevolen voor “waterschappen met relatief meer ambitie”. Wilt u ons hiervan op de hoogte houden? Bij hoeveel aanbestedingen heeft u in 2022 het criterium van social return toegepast? Hoe weegt u af bij welke aanbestedingen u dit doet? Soms kunnen bij een aanbesteding zowel social return als interne CO2-beprijzing als gunningscriterium worden opgenomen. Hoe verhouden deze twee voorwaarden zich onderling bij de gunning? (Fijko van der Laan, 24 januari 2023)

Wateronttrekkingen bedrijven

Wordt er bij grote nieuwe ontwikkelingen in ons gebied maximaal gekeken of het watergebruik te beperken is? De Pallas Reactor in Petten gaat oppervlaktewater als koelwater gebruiken om dit vervolgens in zee te lozen. Om hoeveel water gaat het? Wordt dit water bij een watertekort ook door HHNK beschikbaar gesteld? Is in de voorbereiding ook overwogen om het koelwater uit de Noordzee te halen? (Evelien van Roijen, 10 januari 2023)