Wat gaat er gebeuren?

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Oosthuizen gelegen op het bedrijventerrein aan het Beetsdijkje in Oosthuizen wordt vernieuwd. De rwzi is onbemand en functioneert in principe goed, maar is op specifieke onderdelen verouderd. Op de rwzi wordt het afvalwater behandeld van de kernen Beets, Schardam, Warder en Oosthuizen. Al deze kernen liggen in de gemeente Edam-Volendam. De nieuw te bouwen rwzi krijgt een grotere zuiveringscapaciteit, zodat er rekening wordt gehouden met een kleine bevolkingsgroei en er vanwege klimaatverandering een hogere regenwateraanvoer wordt verwacht.

Waar vindt het project plaats?

De nieuwe zuiveringsinstallatie wordt naast de oude gebouwd. Hiervoor zullen eerst de slibbuffer en het containertje met analyseapparatuur verplaatst worden naar een tijdelijke locatie binnen het terrein van de zuivering. Vervolgens wordt een nieuwe zuivering gebouwd. Het conventionele zuiveringsprincipe met beluchtingstank en nabezinktanks wordt verlaten en maakt plaats voor een Nereda zuiveringsinstallatie. Vanwege de bewezen techniek, duurzaamheid (50% minder energie), flexibiliteit (eenvoudig uitbreidbaar) en een kleiner benodigd oppervlak is gekozen voor deze wijze van zuiveren. Zie voor de werking van een Neredasysteem de download onderaan deze pagina of bekijk dit filmpje over de rwzi Wieringen(externe link). De aanvoer van afvalwater blijft hetzelfde: via persleidingen vanuit Beets en Oosthuizen. Het effluent (gezuiverde afvalwater) wordt afgevoerd naar de Beemsterringvaart.

Planfase

Halverwege 2021 wordt de vergunningsprocedure opgestart. We hebben diverse vergunningen nodig voor de bouw van deze nieuwe installatie. Begin mei 2021 is het Projectplan Waterwet ter inzage gelegd (zie de download onderaan deze pagina), waarna de Omgevingsvergunning zal worden aangevraagd bij de gemeente Edam-Volendam.

Vanaf 2022 tot en met 2023 wordt de Nereda-installatie gebouwd, inclusief alle bijbehorende gebouwen. Omdat de grond onvoldoende draagkracht heeft, zal er geheid moeten worden. De tanks worden enigszins verdiept aangelegd. Het effluent wordt afgevoerd via de bestaande effluentleiding en het uitstroomwerk wordt gerenoveerd.

Volgens planning nemen we de nieuwe zuivering in 2023 in bedrijf. In eerste instantie blijft de influentleiding naar de oude zuiveringsinstallatie in stand. Wanneer er dan iets fout mocht gaan, kan het afvalwater altijd nog op de conventionele manier gezuiverd worden.

Daarna zullen de meeste onderdelen van de huidige conventionele rwzi worden gesloopt, waaronder het beluchtingscircuit en diverse (tijdelijke) gebouwen.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Royal HaskoningDHV voor het ontwerp en implementatie van de Nereda technologie en met Eliquo Water & Energy voor het totaalontwerp en de realisatie van de zuivering. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente Edam-Volendam.

Andere ontwikkelingen nabij de zuivering

Ontwikkeling zonneweide

Ten noordwesten van de rwzi en het baggerdepot leggen we in 2022 een zonnepanelenpark aan i.v.m. klimaatdoelstellingen. De (agrarische) pacht voor dit perceel is recent opgezegd. We hebben in 2019 vergunning gekregen om ca. 1,6 ha (bruto) onbebouwd terrein als zonnepanelenpark in te richten en er elektriciteit op te wekken. Doordat Liander een capaciteitsbeperking heeft opgelegd zal de gewonnen stroom in beginsel alleen gebruikt worden om in de elektriciteitsbehoefte van de rwzi te voorzien. Na 2024 wordt het totale veld benut en zal het overschot aan geproduceerde stroom worden terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet.  

Verbetering boezemkade

De rzwi grenst aan de boezemkade van de polder Zeevang. De boezemkade is een regionale waterkering en is in beheer bij het hoogheemraadschap. We zijn gestart met de voorbereiding van het project Verbetering Boezemkade (VBK) polder Zeevang. De boezemkade loopt van Edam naar Purmerend, dan verder noordwaarts via Oosthuizen en Beets naar Schardam. Het totale traject heeft een lengte van ongeveer 20 km en het deeltraject bij de rwzi Oosthuizen beslaat circa 2,5 km.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager dhr. M. Zon via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.