Wat gaat er gebeuren?

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Oosthuizen gelegen op het bedrijventerrein aan het Beetsdijkje in Oosthuizen wordt vernieuwd. De rwzi is onbemand en functioneert in principe goed, maar is op specifieke onderdelen verouderd. Op de rwzi wordt het afvalwater behandeld van de kernen Beets, Schardam, Warder en Oosthuizen. Al deze kernen liggen in de gemeente Edam-Volendam. De nieuw te bouwen rwzi krijgt een grotere zuiveringscapaciteit, zodat er rekening wordt gehouden met een kleine bevolkingsgroei en er vanwege klimaatverandering een hogere regenwateraanvoer wordt verwacht.

Waar vindt het project plaats?

De nieuwe zuiveringsinstallatie wordt naast de oude gebouwd. Hiervoor zullen eerst de slibbuffer en het containertje met analyseapparatuur verplaatst worden naar een tijdelijke locatie binnen het terrein van de zuivering. Vervolgens wordt een nieuwe zuivering gebouwd. Het conventionele zuiveringsprincipe met beluchtingstank en nabezinktanks wordt verlaten en maakt plaats voor een Nereda zuiveringsinstallatie. Dit vanwege de duurzaamheid (50% minder energie), flexibiliteit (eenvoudig uitbreidbaar) en een kleiner benodigd oppervlak. Zie voor de werking van een Neredasysteem de download onderaan deze pagina of bekijk dit filmpje over de rwzi Wieringen. De aanvoer van afvalwater blijft hetzelfde: via persleidingen vanuit Beets en Oosthuizen. Het effluent (gezuiverde afvalwater) wordt afgevoerd naar de Beemsterringvaart.

Planfase

Er is een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente en een Projectplan Waterwet afgegeven door het hoogheemraadschap. (zie de download onderaan deze pagina). Vanaf eind 2022 tot en met 2023 wordt de Nereda-installatie gebouwd, inclusief alle bijbehorende gebouwen. Omdat de grond onvoldoende draagkracht heeft, zal er geheid moeten worden. De tanks worden enigszins verdiept aangelegd. Het effluent wordt afgevoerd via de bestaande effluentleiding naar de ringvaart en het uitstroomwerk wordt gerenoveerd. Volgens planning nemen we de nieuwe zuivering begin 2024 in bedrijf.  Daarna zullen de meeste onderdelen van de huidige conventionele rwzi worden gesloopt, waaronder het beluchtingscircuit en diverse (tijdelijke) gebouwen. Om overlast op het smalle Beetsdijkje te voorkomen is het terrein voor vrachtverkeer via een aparte ingang aan de Ambachtsweg ontsloten.

Met wie werken we samen?

We werken samen met Royal HaskoningDHV voor het ontwerp en implementatie van de Nereda technologie en met Eliquo Water & Energy voor het totaalontwerp en de realisatie van de zuivering. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente Edam-Volendam.

Andere ontwikkelingen nabij de zuivering

Ontwikkeling zonneweide

Ten noordwesten van de rwzi en het baggerdepot wordt eind 2023 een zonnepanelenpark aangelegd.

Verbetering boezemkade

De rzwi grenst aan de boezemkade van de polder Zeevang. De boezemkade is een regionale waterkering en is in beheer bij het hoogheemraadschap. We zijn gestart met de voorbereiding van het project Verbetering Boezemkade (VBK) polder Zeevang. De boezemkade loopt van Edam naar Purmerend, dan verder noordwaarts via Oosthuizen en Beets naar Schardam. Het totale traject heeft een lengte van ongeveer 20 km en het deeltraject bij de rwzi Oosthuizen beslaat circa 2,5 km. Verbetering van deze kade is voorzien na de werkzaamheden aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager dhr. K. Woestenburg via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.