Wat doet een bestuurder? Wat komt erbij kijken? Wat is de taak van een bestuurder?

Het algemeen bestuur (AB) – ook wel het college van hoofdingelanden (CHI) genoemd – is het hoogste bestuursorgaan binnen het hoogheemraadschap. Dit bestuur stelt het strategische beleid en de financiële kaders vast. Onze bestuurders bepalen wat er met het water in uw buurt gebeurt. Ze komen op voor de belangen van bewoners, maar ook voor agrariërs, natuur en bedrijven. Als bestuurder bent u samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid van het hoogheemraadschap, het kiezen van het dagelijks bestuur en vervolgens het controleren of het dagelijks bestuur het beleid op een goede manier uitvoert. De vergaderingen van het AB zijn openbaar.

Welke invloed heb ik als bestuurder?

Het AB kan invloed uitoefenen via de bestuursvergaderingen:

 1. Daar nemen ze besluiten, en bereiden ze besluiten voor.
 2. Ze bepalen hoe hoog de waterschapsbelasting is.
 3. Ze bepalen hoe we het geld gaan verdelen over de verschillende projecten.
 4. Ze letten op alle verschillende belangen.
 5. Ze houden het overzicht over langere tijd, en stellen daar regels voor op.
 6. Ze controleren het dagelijks bestuur.

Voor welke termijn ga ik een bestuurdersrol aan?

De Waterschapsverkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Als je gekozen wordt, ben je dus in principe voor vier jaar lid van het AB en is het mogelijk om je daarna weer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe bestuursperiode.

Hoeveel tijd kost het (tijdsbesteding per week, vergaderingen)?

Hoeveel tijd het waterschapswerk kost, hangt  uiteindelijk af van de eigen ambities. De 30 leden van het AB vergaderen ongeveer 1x per maand (circa 10x per jaar). Kijk voor de vergaderingen op de vergaderkalender. Elke AB-vergadering wordt voorafgegaan door een commissievergadering, waarin de besluitvorming wordt voorbereid. Alle data liggen al een jaar van te voren vast, zodat hier goed rekening mee te houden is.

Welke vergoeding krijg ik als bestuurder?

De regels rond rechtspositie, verkiezing, vergoeding e.d. van waterschapsbestuurders staan in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Een lid van het AB ontvangt met ingang van de dag van zijn beëdiging gedurende zijn lidmaatschap van het AB een vergoeding voor de werkzaamheden van € 537,85 per maand. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast ontvangen leden van het AB een onkostenvergoeding van € 183,27 per maand. Fractievoorzitters ontvangen bovendien een jaarlijkse toelage, afhankelijk van de duur van het voorzitterschap en het aantal leden van de fractie. Een lid van het AB kan verder aanspraak maken op vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen en reis- en verblijfkosten voor reizen voor de uitoefening van de functie.

Kan ik het besturen combineren met mijn andere werk?

Ja dat is mogelijk. De vergaderingen van het AB vinden met name op de woensdagavonden plaats. De meeste CHI-leden combineren het bestuurswerk met een baan. Zie de vergaderkalender voor meer informatie. Alle vergaderdata liggen verder al een jaar van te voren vast, zodat hier goed rekening mee te houden is.

Heb ik als bestuurder eigen of gedeelde verantwoordelijkheden?

Als bestuurder hebt u een eigen verantwoordelijkheid en kunt u de visie van uzelf en uw partij inbrengen, maar uiteindelijk bent u samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid van het waterschap, het kiezen van het dagelijks bestuur en vervolgens het controleren of het dagelijks bestuur het beleid op een goede manier uitvoert.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een bestuurder?

Hoe verhoudt een bestuur zich tot de ambtelijke organisatie?

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een AB (CHI), een dagelijks bestuur (het college van dijkgraaf en hoogheemraden, D&H) en een voorzitter (de dijkgraaf). De leden van het AB worden om de vier jaar gekozen via de Waterschapsverkiezingen. Het AB bestaat uit een deel dat algemene belangen vertegenwoordigt (voor alle inwoners/ingezetenen) en een deel dat specifieke belangen vertegenwoordigt (agrariërs, eigenaren van natuurterreinen en bedrijven). Het AB stelt het beleid van het waterschap vast. Het dagelijks bestuur is vooral belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het AB controleert of het dagelijks bestuur - ondersteund door de ambtelijke organisatie - dat beleid goed uitvoert.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mij kandidaat te kunnen stellen?

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, woont u in het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of wilt u daar gaan wonen en bent u 18 jaar of ouder tijdens de zittingsperiode van het AB. Verder mag u niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Ter toelichting:

 • De toetsdatum van de woonplaats en het leeftijdsvereiste is de dag van (eventuele) toelating tot het algemeen bestuur. Een kandidaat die jonger dan 18 jaar is, mag op de kandidatenlijst worden geplaatst, maar moet wel meerderjarig worden binnen de zittingsperiode van het nieuw te kiezen AB.
 • Kandidaten die buiten ons beheergebied wonen, leggen een verklaring af dat zij van plan zijn zich te vestigen binnen de grenzen van ons beheergebied, als zij voor het AB gekozen worden.
 • Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen voorwaarde voor de toelating tot het AB.

Hoe stel ik me kandidaat?

U kunt zich op drie manieren opgeven als kandidaat voor de Waterschapsverkiezingen:

 1. solliciteren voor een geborgde zetel bij LTO (agrariërs), KvK (bedrijven) of VBNE (natuur),
 2. aansluiten bij een bestaande (politieke) partij of
 3. meedoen met een eigen lijst.

Uw (politieke) partij moet verder geregistreerd zijn bij het waterschap. Partijen hebben tot 19 december 2022 de tijd om zich te registreren bij het centraal stembureau van HHNK.

Moet ik lid zijn van een partij als ik mee wil doen?

Een van de manieren om mee te kunnen doen aan de verkiezingen, is lid worden van een (bestaande politieke) partij. Een andere mogelijkheid is solliciteren voor een geborgde zetel bij LTO (agrariërs), KvK (bedrijven) of VBNE (natuur). Ook kunt u desgewenst meedoen met een eigen lijst. Uw (politieke) partij moet geregistreerd zijn bij het waterschap. Partijen hebben tot 19 december 2022 de tijd om zich te registreren bij het centraal stembureau van HHNK.

Waar vind ik meer informatie over de verkiezingen?