Wat gaat er gebeuren?

In het gebied van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek gaan we de waterkwaliteit verbeteren om een grotere biodiversiteit te krijgen. Bij een grotere biodiversiteit leven er meer planten en dieren in en om het water. Schoon en gezond water zorgt daarnaast voor een plezierige en gezonde leefomgeving. Doordat het oppervlaktewater nu veel voedingsstoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen bevat, is het water voor veel planten en dieren ongeschikt om in te leven. Met deze pilot zorgen we er samen met de provincie voor dat vele betrokken partijen en gebruikers van het water meedoen met het weer schoon krijgen van het water in de polder en binnen de bebouwing.

In onderstaande tabel kunt u zien welke maatregelen we nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en wie dit uitvoert. 

#ProjectnaamDoelstelling/omschrijvingUitgevoerd door
1Deltaplan Agrarisch WaterbeheerLand en Tuinbouworganisatie (LTO) heeft een actieplan opgesteld om samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem.  Boeren en tuinders nemen vrijwillig maatregelen op hun bedrijf of doen mee in een van de 500 DAW-projecten om meer kennis op te doen. LTO, KAVB, GTBN
2Masterclass ''weerbaar telen'' Cursus voor boeren en tuinders op gebied van gewasbescherming, bodem, biodiversiteit en weerbaar telen.LTO, KAVB, GTBN
3WatertuinenPiekwaterberging, biodivsiteit en recreatie. Inrichting glooiend landschap met inheems groen waar het water haar eigen pad mag bepalen. Is inmiddels ingericht.Gemeente Heemskerk
4Klimaatbestendig tuinbouwgebied Heemskerk Aanleggen van een piekwaterberging Duinvallei tegenover de Patatoloog Heemskerk. In ontwerp.Diverse partners en KRW-pilot
5Terugdringen fosfaat in oppervlakte water 

Er worden drie proeven genomen om het fosfaat uit het oppervlakte water te halen. Daarna wordt bepaald welke methode het beste is voor dit gebied. De proeven bestaan uit:

  1. IJzerzandbassin: Water filteren met ijzerzand (bindt de fosfaten). 
  2. Water filteren door ijzerzandknikkers (kleikorrels met ijzerzand) . 
  3. De Waterwasser, een apparaat dat het water centrifugeert en reinigt. 
HHNK
6Waterdag HeemskerkOp 25 mei 2024 vindt voor de derde keer de Waterdag Heemskerk plaats in park Assemburg voor bewoners.Gemeente Heemskerk met provincie en HHNK
7Campagne "Gifvrij tuinieren"Campagne in 2024-2025 om bewoners bewust te maken van de effecten van gif en gifvrij te laten tuinieren.Gemeente Heemskerk, HHNK
8Natuurvriendelijke oeversIn het agrarisch en stedelijk gebied wordt onderzocht waar ruimte is om de oevers natuurvriendelijker in te richten. Zowel boven als onder water. Riet en waterplanten zorgen voor schoner water en bieden beschutting aan dieren en vissen.Gemeenten Heemskerk en Uitgeest, HHNK
9Groene oevers stedelijk gebiedOevers stedelijk gebied natuurlijk maken door beschoeiingen te verwijderen. In onder andere de Citta Del liggen hier kansen voor. Bij de broekpolder liggen kansen om  oevers om te vormen langs grachtenkade middels plantenbak, groene wand, floating islands, etc.Gemeenten Heemskerk en Uitgeest, HHNK
10Realiseren van natte natuurverbinding NNNBinnen het Natuur Netwerk Nederland is een natte verbinding vanaf de duinen naar de laag gelegen polders aangegeven. In dit project maken we deze verbinding mogelijk door aanleg van natuurvriendelijke oevers en stapstenen (rustgebiedjes voor de natuur op deze route).Gemeenten Heemskerk en Uitgeest, provincie, HHNK
11Impuls Waterkwaliteit impuls Fort VeldhuisOnderzoeken oorzaak slechte waterkwaliteit en mogelijke maatregelen treffen m.b.t. waterkwaliteit en baggeren.HHNK, Landschap Noord-Holland
12Bladinval MarquetteDoor de vele bomen op Marquette zat het water vol blad en bagger. Door stormen zijn veel bomen omgevallen en inmiddels is er ook gebaggerd waardoor de waterkwaliteit is toegenomen.PWN, HHNK
13Oeverafkalving tegengaanOp diverse plekken kalft de oever af, onder andere in Ham en Crommenije. Er zal een beschoeiing worden geplaatst, met gaten, waardoor er een moeraszone ontstaat zodat de oevers beschermd blijven.HHNK, Landschap Noord-Holland
14Vispassages om vismigratieknelpunten op te lossenVissen die trekken kunnen nu vaak niet langs stuwen en gemalen. Met vispassages worden geschikte routes om gemalen en stuwen gemaakt. Als eerste wordt gemaal Meldijk vispasseerbaar gemaakt. HHNK 
15Monitoring waterkwaliteitJaarrond meten we op veel punten in het gebied allerlei stoffen in het water. Zo komen we er achter of de waterkwaliteit verbetert door de maatregelen.HHNK 
16Proef Ecologsich slootschonen, om de biodiversiteit te vergrotenBoeren maken tijdens de schouw in het najaar de hele sloot schoon. Door dit nu om het jaar voor de helft schoon te maken hopen we een grotere biodiversiteit te bereiken.HHNK, Water, Land en Dijken
17Onderzoek naar proef met waterstof en zuurstof atomen in het water, waardoor planten weerbaarder worden.Door planten te voorzien van geinfuseerd water de weerbaarheid vergroten en daarmee gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verminderen. Nog te bepalen

Waar vindt het project plaats?

Het gebied ligt voor het grootste deel binnen de gemeente Heemskerk. Een gedeelte ligt in Uitgeest en Beverwijk, zie het kaartje. Ook de binnenduinrand, die in beheer is bij PWN Water & Natuur, doet mee.

Afbeelding van een kaart met daarop de locatie aangegeven van het project Uitgeester- en Heemskerkerbroek

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op 22 februari 2023 hebben de partners een intentieovereenkomst ondertekend waarin zij uitspreken samen te werken in het realiseren van schoon water. De ondertekening markeerde de start van de pilot. De pilot duurt twee jaar, zodat we in de zomer van 2025 met elkaar de resultaten kunnen zien.

Alle ondertekenaars voor Slot Assumburg in Heemskerk. V.l.n.r.: J. Bond (KAVB), C. Loggen (Provincie Noord-Holland), S.J. Schenk (HHNK), J. Vooijs (Glastuinbouw Nederland), R. Suanet (gemeente Heemskerk), S. van Wesemael (PWN), R. de Wit (LTO Noord), I. Miedema (Landschap Noord-Holland) en J. Schouten (gemeente Uitgeest).

Slootplannen

In opdracht van HHNK is de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD) gestart met een proef voor het opzetten van meerjarig ecologisch slootbeheer in de boerensloten door een aantal agrarische bedrijven.

Door het maken van slootplannen (in samenwerking met WLD) wordt het schonen van de sloten gefaseerd verdeeld over meerdere jaren. Zo blijft de waterbeplanting op een deel van de oevers en in een deel van de waterlopen staan en kunnen planten en waterdieren hier beter overleven in de winter. Dit draagt bij aan de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. De deelnemende agrariërs ontvangen vanuit de ANLb een vergoeding voor het uitvoeren van deze slootplannen. Met deze proef hopen we ook de waterkwaliteit in de boerensloten te verbeteren. Zowel HHNK als de boeren zullen een rol spelen bij de monitoring van de ecologische waterkwaliteit.

Met wie werken we samen?

De pilot is een coproductie van de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap. Zij leiden de pilot en zorgen voor de realisatie en een deel van de financiering. De partners in deze pilot zijn: Gemeente Heemskerk, Gemeente Uitgeest, LTO Noord, PWN (Puur Water en Natuur), Landschap Noord-Holland,  Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur, Glastuinbouw Nederland.

Daarnaast betrekken we andere partijen. Dat kunnen andere overheden zijn, maar ook bedrijven, verenigingen, stichtingen en werkgroepen. Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het schoner maken van het oppervlaktewater in dit gebied is welkom en kan zich melden via het contactformulier.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van het maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 3e planperiode. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt om het oppervlaktewater schoner te maken. Zie de pagina Gezond water.