Wat gaat er gebeuren?

In het gebied van de Uitgeester- en Heemskerkerbroek gaan we de waterkwaliteit verbeteren om een grotere biodiversiteit te krijgen. Bij een grotere biodiversiteit leven er meer planten en dieren in en om het water. Schoon en gezond water zorgt daarnaast voor een plezierige en gezonde leefomgeving. Doordat het oppervlaktewater nu veel voedingsstoffen, onkruidbestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen bevat, is het water voor veel planten en dieren ongeschikt om in te leven. Met deze pilot gaan we samen met de provincie zorgen dat vele betrokken partijen en gebruikers van het water meedoen met het weer schoon krijgen van het water in de polder en binnen de bebouwing.

Waar vindt het project plaats?

Het gebied ligt voor het grootste deel binnen de gemeente Heemskerk. Een gedeelte ligt in Uitgeest en Beverwijk, zie het kaartje. Ook de binnenduinrand, die in beheer is bij PWN Water & Natuur, doet mee.

Afbeelding van een kaart met daarop de locatie aangegeven van het project Uitgeester- en Heemskerkerbroek

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Op 22 februari 2023 hebben de partners een intentieovereenkomst ondertekend waarin zij uitspreken samen te werken in het realiseren van schoon water. De ondertekening markeerde de start van de pilot. De pilot duurt twee jaar, zodat we in de zomer van 2024 met elkaar de resultaten kunnen zien.

Alle ondertekenaars voor Slot Assumburg in Heemskerk. V.l.n.r.: J. Bond (KAVB), C. Loggen (Provincie Noord-Holland), S.J. Schenk (HHNK), J. Vooijs (Glastuinbouw Nederland), R. Suanet (gemeente Heemskerk), S. van Wesemael (PWN), R. de Wit (LTO Noord), I. Miedema (Landschap Noord-Holland) en J. Schouten (gemeente Uitgeest).

We werken nu nog aan een overzicht van de maatregelen die we willen gaan uitvoeren. Zodra bekend is wat er precies waar wordt uitgevoerd, vermelden wij dit op deze site.

Slootplannen

In opdracht van HHNK is de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken (WLD) gestart met een proef voor het opzetten van meerjarig ecologisch slootbeheer door een aantal agrarische bedrijven in de boerensloten.

Door het maken van slootplannen (in samenwerking met WLD) wordt het schonen van de sloten gefaseerd verdeeld over meerdere jaren. Zo blijft de beplanting op een deel van de oevers en in een deel van de waterlopen staan en kunnen planten en waterdieren hier beter overleven in de winter. Dit draagt bij aan de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. De deelnemende agrariërs ontvangen vanuit de ANLb een vergoeding voor het uitvoeren van deze slootplannen. Met deze proef hopen we ook de waterkwaliteit in de boerensloten te verbeteren. Zowel HHNK als de boeren zullen een rol spelen bij de monitoring van de ecologische waterkwaliteit.

Met wie werken we samen?

De pilot is een coproductie van de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap. Zij leiden de pilot en zorgen voor de realisatie en een deel van de financiering. De partners in deze pilot zijn: Gemeente Heemskerk, Gemeente Uitgeest, LTO Noord, PWN (Puur Water en Natuur), Landschap Noord-Holland,  Koninklijke Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur, Glastuinbouw Nederland.

Daarnaast betrekken we andere partijen. Dat kunnen andere overheden zijn, maar ook bedrijven, verenigingen, stichtingen en werkgroepen. Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het schoner maken van het oppervlaktewater in dit gebied is welkom en kan zich melden via het contactformulier.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Dit project wordt uitgevoerd als onderdeel van het maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 3e planperiode. Dit maakt onderdeel uit van de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt om het oppervlaktewater schoner te maken. Meer info op: www.hhnk.nl/krw(externe link)