Wij stellen per gebied het waterpeil vast en hebben een zogeheten inspanningsplicht om het vastgestelde waterpeil zo goed mogelijk te handhaven. De ideale hoogte van het waterpeil leggen we per gebied vast in integrale peilbesluiten.

Afweging van belangen

Waterbeheer is een complex samenspel van belangen. Binnen één gebied, bijvoorbeeld een polder, gebruiken mensen de grond voor verschillende functies, zoals voor wonen, recreatie, landbouw en industrie. De bewoners van zo'n gebied hebben graag een droge kruipruimte onder hun huis, agrariërs in datzelfde gebied willen een ideale (grond)waterstand voor hun gewassen en natuurbeheerders willen misschien de unieke plasdrasvegetatie op peil houden, waar juist relatief hoge waterstanden voor nodig zijn. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de diverse belangen, is het land onderverdeeld in veel peilgebieden. In een peilbesluit leggen we per peilgebied het streefpeil vast en de marges waarbinnen het waterpeil mag worden ingesteld. Daarbij is de belangenafweging van de diverse functies binnen een peilgebied doorslaggevend.

Hoe komt een peilbesluit tot stand?

Een peilbesluit doorloopt de volgende stappen:

  1. Bij het opstellen van een peilbesluit beoordelen we in hoeverre het huidige vastgelegde peil nog steeds het meest wenselijke peil is voor een peilgebied. Daarbij inventariseren we de functies, de belanghebbenden en belangen in het betreffende gebied.
  2. Vervolgens gaan we na of er bij deze belanghebbenden bepaalde knelpunten of wensen zijn die veranderingen in het vastgestelde waterpeil noodzakelijk of wenselijk maken. Deze knelpunten of wensen onderzoeken we en nemen we mee in de afweging van belangen. De afweging staat in een rapport: de 'toelichting op het peilbesluit'.
  3. Ons dagelijks bestuur (D&H) stelt het ontwerppeilbesluit en de toelichting vast.
  4. We leggen het ontwerppeilbesluit met bijbehorende toelichting aan het publiek voor, via de website officielebekendmakingen.nl/. U heeft dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Dit noemen we de inspraakperiode.
  5. Na verwerking van deze zienswijzen stelt ons algemeen bestuur (CHI) het peilbesluit vast.
  6. U heeft vervolgens nog zes weken de tijd om tegen het peilbesluit in beroep te gaan bij de rechtbank. Gebeurt dat niet, dan is het peilbesluit onherroepelijk en beginnen we eventueel met de voorbereiding van de uitvoering. Als we voor het instellen van het waterpeil geen werken hoeven te realiseren, wordt het waterpeil direct ingesteld.

Lopende peilbesluiten

De komende jaren werken we aan nieuw peilbesluiten voor Zijpe, Callantsoog en Wieringen.

Vastgestelde peilbesluiten

Er is een interactieve kaart beschikbaar met de vastgestelde peilbesluiten.

Na 2017

Onze recente peilbesluiten vindt u bij de officiële bekendmakingen op de website van de overheid. Onderstaande knop leidt rechtstreeks naar onze peilbesluiten. Gebruik de zoekbalk om het peilbesluit van uw polder te vinden.

Bekendmakingen

Tot 2017

Al wat oudere peilbesluiten vindt u hieronder. Enkele bestanden zijn te zwaar voor deze website (> 20 MB) en kunt u desgewenst opvragen via ons contactformulier. Dit zijn de peilbesluiten voor de Amstelmeerboezem, Anna Paulowna, Geestmerambacht, Noord Kennemerland, Purmerend, Texel, Westerkogge, Wormer en Wijdewormer.

Meer weten?

Voor nadere informatie over de peilbesluiten kunt u gebruik maken van ons contactformulier of telefonisch contact opnemen via 072 - 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?