Extreme hoosbuien

Vrijdagavond 18 juni viel er een ongekende hoeveelheid neerslag in Hollands Noorderkwartier. Vooral de kustregio kreeg het zwaar te verduren. De volgende avond kwam daar nog een grote hoeveelheid neerslag bij. Lokaal viel in 36 uur tussen de 100 en 200 mm. De buien leidden tot wateroverlast.

Evaluatie

Het hoogheemraadschap gaat de wateroverlast uitgebreid evalueren. Deze evaluatie wordt als samenhangend geheel uitgevoerd en is gericht op het technisch functioneren van het watersysteem, het optreden van de crisisbeheersingsorganisatie en de effectiviteit van de crisiscommunicatie en de bereikbaarheid van het hoogheemraadschap.

Tijdens en na de wateroverlast bereikten ons vele vragen en opmerkingen. In de evaluatie worden deze vragen meegenomen en beantwoord. Wij zijn in overleg met diverse organisaties zoals gemeenten en belangenverenigingen uit de land- en tuinbouw. Deze leveren gevraagd en ongevraagd informatie aan, die mee wordt genomen in de evaluatie.

Voor de uitvoering is een evaluatieteam ingesteld, waarbij medewerkers van het hoogheemraadschap worden ondersteund door diverse externe deskundigen: dr. ir. Elgard van Leeuwen, expert watersysteemanalyse, dr. ir Olivier Hoes, expert wateroverlast, en drs. Marco Zannoni, expert veiligheids- en crisismanagement. De evaluatie wordt in het najaar afgerond. Zie voor de laatste stand van zaken dit nieuwsbericht. De conclusies en aanbevelingen zijn input voor de nazorgfase.

Terugkoppeling op melding

Gedurende de wateroverlast verwerkte het hoogheemraadschap honderden meldingen. Veel meldingen betroffen eenzelfde locatie of situatie. Omdat de focus lag op het treffen van maatregelen in het veld, heeft niet iedereen een terugkoppeling ontvangen. De afhandeling van de meldingen is onderdeel van de evaluatie.

Schade

Wij nemen de impact van de zware neerslag serieus. Dat betekent dat in de evaluatie uitgebreid wordt stilgestaan bij de schades die kunnen zijn geleden. Dit betekent niet dat het hoogheemraadschap bij voorbaat aansprakelijkheid erkent. Een oordeel daarover volgt uit de evaluatie.

Indien u meent schade te hebben geleden, kunt u een claim indienen.

Inmiddels hebben wij besloten om als gebaar naar de getroffen agrariërs de brandstofkosten van de extra ingezette pompen te vergoeden. De betrokken ondernemers worden door ons benaderd met het verzoek om een declaratieformulier in te vullen.

Bestuur

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap kwam op 23 juni in een ingelaste vergadering bijeen. Klik hier om de vergadering terug te zien. In de vergadering werd deze presentatie aan het bestuur gegeven.

Tijdens deze bestuursvergadering is toegezegd dat het algemeen bestuur op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Op 2 augustus is dit voortgangsmemo verstuurd aan het algemeen bestuur. In dit memo worden de werkwijze en de onderzoeksgebieden van het evaluatieteam nader toegelicht.

Update 29 oktober

Op woensdag 27 oktober vergaderde het algemeen bestuur over de wateroverlast van 18 tot en met 20 juni en de nasleep daarvan. U kunt de vergadering terugkijken. Het evaluatierapport vindt u hier: