Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) werken op dit moment aan de voorbereiding van de dijkversterking in polder Katwoude.

Laatste nieuws

Voorkeursalternatief voor module 11a en 12a vastgesteld

De afgelopen maanden zijn er mooie stappen gemaakt binnen het project dijkversterking Katwoude. Na de algemene inloopavond op 2 juli 2020 is een werkgroep opgericht met bewoners uit Katwoude, de Polderraad Katwoude, gemeente Waterland, provincie Noord-Holland en recreatieschap Twiske-Waterland. Samen met de werkgroep is een proces doorlopen (zie figuur) waardoor het bestuur van het waterschap het voorkeursalternatief heeft kunnen vaststellen. Er is gekozen voor een buitenwaartse dijkversterking (de dijk schuift een stukje op naar het water). Het voorkeursalternatief is de beste passende oplossing om de dijk te versterken zodat deze de komende 50 jaar weer veilig is.
De oplossing voor het versterken van de dijk is op dit moment nog vrij grof uitgewerkt. De buitenste kaders staan vast. Alle details over de inrichting, opritten, maatwerklocaties, zwemplekken, steigers en verkeersveiligheid werken we in de volgende fase verder uit in het ontwerp. Uiteraard ook weer in nauw overleg met de omgeving. Voor module 11a en 12a is gekozen voor een buitenwaartse as-verschuiving, de dijk verschuift richting het water. De dijk op deze manier versterken heeft de minst nadelige effecten op de natuur en de werk- en leefomgeving. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om te kijken naar enkele meekoppelkansen, waaronder het verbeteren van de verkeersveiligheid en de wensen op het gebied van recreatie. Op 6 april 2021 is het voorkeursalternatief voorgelegd aan het bestuur van HHNK en vastgesteld.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is het helaas nog niet mogelijk de informatie op een bewonersavond met de bewoners te delen. Om de boodschap toch iets persoonlijker te maken hebben de omgevingsmanagers van het hoogheemraadschap, Wineke Straatsma en Joël Verstoep, een korte vlog opgenomen. Op locatie leggen ze uit hoe we gekomen zijn tot een voorkeursalternatief voor module 11a en 12a.

Voorkeursalternatief module 11a, Jan Hagelhoek

Voorkeursalternatief module 12a, Katwoude westzijde

Wat betekent dit voor mij?

Het voorkeursalternatief geeft het projectteam de buitenste kaders hoe de dijk eruit komt te zien. De komende periode gaan we steeds meer details uitwerken en worden de planproducten (onderzoeken), nodig voor het aanvragen van de vergunning, opgesteld. De eerder opgehaalde wensen en eisen uit de omgeving worden zo goed mogelijk verwerkt. De bewoners in de omgeving nemen we weer mee in de volgende stappen. Als er meer duidelijkheid is over de planning informeren wij de bewoners in de omgeving.

Achtergrondinformatie

De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water uit het Markermeer. Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. In de tweede toetsronde in 2006 is ongeveer 33 kilometer van de Markermeerdijken afgekeurd. Deze dijkvakken worden versterkt in het project MarkermeerdijkenHiervoor is het hoogheemraadschap een alliantie aangegaan met Boskalis/VolkerWessels onder de naam Alliantie Markermeerdijken (AMMD). De dijkvakken 11 (Pieterman) en 12 (Katwoude) in de polder Katwoude horen bij de afgekeurde dijkvakken uit de tweede toetsronde in 2006 (zie afbeelding modules).

Bij de toetsronde in 2011 zijn andere dijkvakken van de Markermeerdijken afgekeurd, het gaat hier om een dijktraject van 12,5 kilometer verdeeld over vier deelgebieden: Volendam, Katwoude, Monnickendam en Schellingwoude.

In 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) besloten om deelgebied Katwoude als project apart op te pakken. Dit heeft als doel de planvorming voor de dijkvakken langs de polder Katwoude te versnellen om aansluiting te kunnen houden bij het project Markermeerdijken en zo de mogelijkheid te houden om beide projecten gelijktijdig uit te voeren.

Waar vindt het project plaats?

 

Polder Katwoude bestaat in totaal uit vijf modules. Module 11 'Pieterman' en module 12 'Katwoude' zijn onderdeel van het project van de Alliantie Markermeerdijken. De overige drie modules pakt HHNK op om te zorgen dat deze op hetzelfde uitwerkingsniveau komen als module 11 & 12. De modules van HHNK zijn:

  • module 11a 'Jan Hagelhoek';
  • module 12a 'Westzijde Katwoude';
  • module 12b 'Nieuwendam' .

"De dijkversterking van Katwoude is in de ogen van de omgeving één project."

Dit is voor het projectteam van HHNK een belangrijk vertrekpunt. Wij geven prioriteit aan het deelgebied Katwoude om de overlast voor de nabije omgeving te beperken en vanwege de synergievoordelen die het oplevert als je een dijk in één keer versterkt. We pakken dit project op in goede samenwerking met de gemeente Waterland, de Provincie Noord-Holland en de AMMD.

Wat gaat er gebeuren?

In 2011 zijn de dijkvakken van de modules 11a, 12a en 12b afgekeurd op stabiliteit aan de binnenkant en buitenkant van de dijk. Daarnaast is ook de bekleding van de dijk niet overal stevig genoeg. Onderstaande drie animaties laten zien op welke wijze een dijk kan bezwijken op het gebied van stabiliteit en bekleding:

In 2018 en 2019 zijn aanvullende onderzoeken naar de dijk uitgevoerd. Op basis van de deze onderzoeken hebben we bepaald wat precies de versterkingsopgave per deelgebied is voor de komende 50 jaar. Dit betekent dat module 11a zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de dijk niet stabiel genoeg is. Bij module 12a is de stabiliteit aan de binnenzijde van de dijk ook niet voldoende, maar aan de buitenzijde op een aantal plekken wel.

Voor module 12b geldt dat dit stukje van de dijk alleen is afgekeurd op bekleding. Het herstel van de bekleding wordt afgestemd met de werkzaamheden aan het gemaal Monnickendam en de aanpassing van de N247 door provincie Noord-Holland.

Het gekozen voorkeursalternatief zorgt ervoor dat de afgekeurde dijkvakken weer voldoen aan alle eisen van waterveiligheid. Het voorkeursalternatief voor module 11a en 12a zal nu verder uitwerkt en geoptimaliseerd worden. In 2021 wordt een ontwerp projectplan Waterwet opgesteld waarin het ruimtebeslag van de dijkversterking beschreven wordt en de effecten en impact inzichtelijk gemaakt. Het ontwerp projectplan Waterwet zal eind 2021 ter inzage gelegd worden.

Wil je weten wat er allemaal bij een dijkversterking komt kijken? Dat vind je in het boek 'Dijken voor beginners'.

Verkeersveiligheid verbeteren

In overleg met de Polderraad Katwoude, gemeente Waterland en Alliantie Markermeerdijken kijken we naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid in de polder Katwoude te verbeteren. Uit de bewonersavonden en de werkgroep is de nadrukkelijke wens naar voren gekomen om de verkeerssituatie van de Hoogedijk veiliger te maken. De ambitie is om de dijkversterkingswerkzaamheden te combineren met het veiliger inrichten van de Hoogedijk.

Steenbekleding

Aan de buitenkant, de waterkant van de dijk, ligt steenbekleding. Deze steenbekleding zorgt ervoor dat de dijk beschermd is tegen golven en ligt tot op driekwart van de dijk. Het is een belangrijk onderdeel van een veilige dijk. De steenbekleding is op dit moment deels verstopt onder de begroeiing die er de afgelopen 100 jaar overheen en tussen is gegroeid. Als onderdeel van de dijkversterking zorgen we ervoor dat de steenbekleding weer aan de huidige veiligheidseisen voldoet. Dat betekent dat de steenbekleding, waar nodig, wordt vervangen door een betonnen zetsteen (Basalton). De steenbekleding komt iets minder hoog op de dijk te liggen ten opzichte van de huidige situatie, tot ongeveer halverwege de dijk. Om u een indruk te geven hoe de nieuwe situatie er ongeveer uit komt te zien.

Planning

We staan nu op het punt dat het voorkeursalternatief, de beste oplossingsrichting, bekend is. Komende periode gaan we dit voorkeursalternatief verder uitwerken en optimaliseren. Hierdoor krijgen we steeds beter zicht hoe de dijk precies versterkt gaat worden. In het participatieplan staat beschreven hoe we de omgeving daarbij betrekken.

Met wie werken we samen?

Wij werken met veel verschillende partijen samen, maar de belangrijkste zijn de bewoners en ondernemers langs de dijk, de gemeente Waterland, provincie Noord-Holland, recreatieschap Twiske-Waterland en de Alliantie Markermeerdijken. 

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Wineke Straatsma via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Wat is de opgave?

Werkgroep

Om te komen tot passende ideeën, die niet alleen veilig zijn maar ook passen in deze unieke omgeving is de hulp van een werkgroep nodig. Om te komen tot een voorkeursalternatief heeft het hoogheemraadschap verschillende ontwerpsessies in een werkgroep georganiseerd. De werkgroep bestond uit leden van het projectteam van HHNK/AMMD (ontwerpers, technische adviseurs), medewerkers van de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, recreatieschap Twiske Waterland en bewoners en ondernemers vanuit polder Katwoude.

De werkgroep is nauw betrokken geweest bij het proces om te komen tot geschikte oplossingen voor de dijkversterking en keuze van het voorkeursalternatief (de best passende manier om de dijk te versterken)

Heeft deze informatie u geholpen?