De Markermeerdijk rond de Polder Katwoude telt vijf verschillende modules. De Alliantie Markermeerdijken versterkt twee daarvan. De versterking van de overige drie dijkvakken pakt HHNK gelijktijdig aan.

Laatste nieuws

De afgelopen maanden is er veel gebeurt binnen het project dijkversterking Katwoude. Op 2 juli 2020 is er een inloopavond geweest voor bewoners en belangstellenden over dijkversterking Katwoude. De veiligheidsopgave en het participatieproces zijn besproken en gepresenteerd, ook in onderstaand filmpje is hier aandacht aan gegeven. Dit filmpje is voorafgaand aan het inloopspreekuur opgenomen en in een nieuwsbrief verstuurd naar alle bewoners en belanghebbenden in Katwoude. Na de inloopavond zijn er twee werkgroepen geweest met afgevaardigden uit de polder Katwoude. In de werkgroep nemen onder andere bewoners, Gemeente Waterland, Provincie en het recreatieschap Twiske-Waterland plaats.  Gezamenlijk brengen we al de verschillende opties en bouwstenen terug naar enkele kansrijke alternatieven voor de dijkversterking. 

,

Achtergrondinformatie

De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water uit het Markermeer. Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. In de tweede toetsronde in 2006, waarin de dijken in Nederland getoetst zijn op veiligheid, is circa 33 kilometer van de Markermeerdijken afgekeurd. Deze dijkvakken worden versterkt in het HWBP-2 project Markermeerdijken. Hiervoor is het hoogheemraadschap een alliantie aangegaan met Boskalis/VolkerWessels onder de naam Alliantie Markermeerdijken (AMMD). De dijkvakken 11 (Pieterman) en 12 (Katwoude) in de polder van Katwoude horen bij de afgekeurde dijkvakken uit de tweede toetsronde in 2006 (zie afbeelding modules).

In de derde toetsronde in 2011 zijn andere dijkvakken van de Markermeerdijken afgekeurd, het gaat hier om een dijktraject van 12,5 kilometer verdeeld over vier deelgebieden: Volendam, Katwoude, Monnickendam en Schellingwoude.

Op 30 april 2019 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) besloten om deelgebied Katwoude als project apart op te pakken. Dit heeft als doel het versnellen van de planvorming voor de dijkvakken langs de polder Katwoude om aansluiting te kunnen houden bij het project Markermeerdijken en zo de mogelijkheid te houden om beide projecten gelijktijdig uit te voeren.

Modules dijkversterking polder Katwoude

Waar vindt het project plaats?

Polder Katwoude bestaat in totaal uit vijf modules. De AMMD heeft module 11 'Pieterman' en module 12 'Katwoude' in het project. De overige drie modules heeft HHNK nu opgepakt om te zorgen dat deze zo snel mogelijk op hetzelfde uitwerkingsniveau komen als module 11 & 12. De modules die HHNK oppakt zijn:

  • module 11a 'Jan Hagelhoek';
  • module 12a 'Westzijde Katwoude';
  • module 12b 'Nieuwendam' .

"De dijkversterking van Katwoude is in de ogen van de omgeving één project."

Dit is voor het projectteam van HHNK een belangrijk vertrekpunt. Wij geven prioriteit aan het deelgebied Katwoude om de overlast voor de nabije omgeving te beperken en vanwege de synergievoordelen die het oplevert als je een dijk in één keer versterkt. We pakken dit project op in goede samenwerking met de gemeente Waterland, de Provincie Noord-Holland en de AMMD.

Wat gaat er gebeuren?

In 2011 zijn de dijkvakken van de modules 11a, 12a en 12b afgekeurd op stabiliteit aan de binnenkant en buitenkant van de dijk. Daarnaast is ook de bekleding van de dijk niet overal stevig genoeg. Onderstaande drie animaties laten zien op welke wijze een dijk kan bezwijken op het gebied van stabiliteit en bekleding:

In 2018 en 2019 zijn aanvullende onderzoeken naar de dijk uitgevoerd. Op basis van de deze onderzoeken hebben we bepaald wat precies de versterkingsopgave per deelgebied is voor de komende 50 jaar. Dit betekent dat module 11a zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de dijk niet stabiel genoeg is. Bij module 12a is de stabiliteit aan de binnenzijde van de dijk ook niet voldoende, maar aan de buitenzijde op een aantal plekken wel.

Voor module 12b geldt dat dit stukje van de dijk alleen is afgekeurd op bekleding. Het herstel van de bekleding wordt afgestemd met de werkzaamheden aan het gemaal Monnickendam en de aanpassing van de N247 door de provincie Noord-Holland.

Veiligeheidsopgave bij dijkversterking polder Katwoude

Planning

We staan nu op het punt dat de versterkingsopgave bekend is en we oplossingen (ontwerp van de dijk) gaan bedenken waarmee de dijk de komende 50 jaar weer veilig is. Dit doen we samen met de omgeving. Hoe we de omgeving betrekken om te komen tot een ontwerp van de dijk staat beschreven in het participatieplan.

We organiseren bijeenkomsten om te komen van kansrijke alternatieven tot een voorkeursalternatief die wordt vastgesteld en waarmee we verder kunnen ontwerpen. De eerste bijeenkomst voor de hele polder Katwoude, was de inloopavond van 2 juli 2020. Van september tot en met december 2020 heeft de werkgroep nagedacht over kansrijke alternatieven hoe de dijk versterkt kan worden. De alternatieven worden nu uitvoerig onderzocht en er wordt bekeken of het realiseerbaar, vergunbaar en inpasbaar te maken is. In het eerste kwartaal van 2021 willen we het vastgestelde voorkeursalternatief presenteren. We weten dan hoe de dijk er in grote lijnen uit komt te zien.Alle bewonersbijeenkomsten en het proces is schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding (visualisatie participatieproces Katwoude)

1e bijeenkomst in de week van 29 juni t/m 3 juli

Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over het veiligheidstekort. Dit veiligheidstekort kan op verschillende manieren aangepakt worden, hier zijn zogenaamde bouwstenen voor ontworpen die gebruikt kunnen worden om ideeën voor de dijkversterking aan te dragen.

2e bijeenkomst (periode september-december)

Deze bijeenkomst staat in het teken van de presentatie kansrijke alternatieven. In deze periode zijn alle ideeën en suggesties bekeken en gebundeld in een aantal kansrijke alternatieven, de alternatieven worden uitvoerig onderzocht en er wordt bekeken of het realiseerbaar, vergunbaar en inpasbaar te maken is.

3e bijeenkomst (januari-april 2021)

Op de laatste bijeenkomst van de presenteren we het voorkeursalternatief voor de dijkversterking in Katwoude. We weten hoe de dijk eruit komt te zien en geven dit weer in een 3D-visualisatie.

Denkt u met ons mee?

Om te komen tot ideeën die niet alleen veilig zijn, maar ook passen in deze unieke omgeving, kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u met ons meedenken? Het doel van de verkenningsfase is om samen met u op zoek te gaan naar goede ideeën voor de dijkversterking.  

Ook als u vragen, zorgen of wensen heeft nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Met wie werken we samen?

Wij werken met veel verschillende partijen samen, maar de belangrijkste zijn de bewoners en ondernemers langs de dijk, de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland en de Alliantie Markermeerdijken. 

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Wineke Straatsma via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Werkgroep

Om te komen tot passende ideeën, die niet alleen veilig zijn maar ook passen in deze unieke omgeving hebben we de hulp van een werkgroep nodig. Om te komen tot een ontwerp organiseert het hoogheemraadschap verschillende ontwerpsessies in een werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden van het projectteam van HHNK/AMMD (ontwerpers, technische adviseurs), medewerkers van de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, recreatieschap Twiske Waterland en bewoners en ondernemers vanuit polder Katwoude.

De werkgroep wordt nauw betrokken bij het proces om te komen tot geschikte oplossingen voor de dijkversterking en keuze van het voorkeursalternatief (de best passende manier om de dijk uiteindelijk te versterken)

Verslag van de eerste werkgroep bijeenkomst

Voorbereidingsdocument voor de tweede werkgroepbijeenkomst

Presentatie van de tweede werkgroepbijeenkomst

Nieuwsbrieven en communicatie

Heeft deze informatie u geholpen?