De dijken tussen Den Oever en Den Helder (de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk) voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm. Samen met alle betrokkenen zoeken we naar de best passende oplossingen om de dijken te versterken.

Wat gaat er gebeuren met de Waddenzeedijken?

De dijken tussen Den Oever en Den Helder beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen hoogwater uit de Waddenzee. Het gaat om de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. Deze dijken moeten worden versterkt, omdat ze niet op alle plekken voldoen aan de nieuwste eisen voor de veiligheid.

Voor nu is het niet onveilig. Maar om te zorgen dat iedereen hier en in het achterland in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren bekijken, wij welke oplossingen het best passend zijn. Dit doen wij graag in samenspraak met de omgeving.

Wil je weten wat er allemaal bij een dijkversterking komt kijken? Dat vind je in het boek 'Dijken voor beginners'.

Van begin april tot en met medio mei 2021 heeft het participatieplan voor de planuitwerkingsfase van de dijkversterking Den Oever-Den Helder ter inzage gelegen. Hierop is een enkele reactie bij ons binnengekomen. De officiële reactietermijn is inmiddels gesloten, maar mocht u nog een vraag hebben, dan kan dat uiteraard altijd. U vindt de contactgegevens verderop op deze pagina. 

Interactieve Noordkopkaart

Om de plannen voor de dijkversterking verder uit te werken is geografisch overzicht nodig van de vele ontwikkelingen die (gaan) spelen in het gebied. Daarom hebben wij een digitale kaart gemaakt waarop het gebied in beeld is gebracht: de Interactieve Noordkopkaart. U kunt bijvoorbeeld de opgave op dijkvakniveau zien en bekijken wat er speelt in de verschillende dijkvakken. Maar u kunt ook zo'n 170 jaar terug in de tijd en historische topografische data uit 1850 bekijken. In deze vlog vertelt omgevingsmanager Loes van der Laan u meer over de kaart. Ook kunt u de uitleg van de kaartlagen bekijken.

Naar de interactieve Noordkopkaart

Samenwerking

De dijkversterking is een project in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werken we in dit gebied ook samen met provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder.

Wat ging vooraf?

In 2018 en 2019 hebben we onderzocht hoe de dijk het beste kan worden versterkt. Samen met inwoners, bedrijven, belangengroepen, gemeenten, de provincie en deskundigen. Dit heet de verkenningsfase. In 2020 is de beste versterkingsoplossing gekozen: het voorkeursalternatief. Dit bestaat uit een versteviging van de bekleding (asfalt, gras en zetsteen) aan de zeekant van de dijk. En een verzwaring van een deel van de onderste rand van de Balgzanddijk aan de landkant.

Dwarsprofiel versterking bekleding op delen van de buitenzijde
Illustratie voorkeursalternatief: bestorting van de binnenteen Balgzanddijk
Visualisatie bestorting op buitenteen Balgzanddijk
Illustratie voorkeursalternatief: bestorting van de binnenteen Balgzanddijk

Actueel

Succesvolle meerwaardetafels

Op dit moment werken we het voorkeursalternatief voor de dijkversterking uit. We willen dit weer samen met de omgeving doen, dat doen we op verschillende manieren. Een daarvan is een nieuwe manier, namelijk met ‘meerwaardetafels’. Meerwaardetafel is de naam voor een ‘meedenkproces’. Daarbij zitten alle betrokkenen die in de verkenningsfase ideeën hebben voorgesteld aan tafel. Het doel is om ideeën die goed zijn voor het gebied, een stapje verder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan mooiere natuur of plekken die de geschiedenis van het gebied laten zien. Zo ontstaat extra waarde voor het gebied (meerwaarde). Een fijnere leefomgeving. De eerste ronde heeft afgelopen week plaatsgevonden, en met succes! Het omgevingsteam heeft samen met adviesbureau APPM mooie gesprekken zien ontstaan met de omgeving in de sessies. De thema's zijn raakvlakken, natuur en recreatie. De opbrengst van de meerwaardetafels worden verwerkt en in het najaar vindt ronde twee plaats.

Kennisgeving participatie

In dit dijkversterkingsproject gelegen in de Noordkop werken we volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.  Daarom hebben we nu bij de start van de planuitwerkingsfase (begin mei 2021) de kennisgeving participatie gepubliceerd. Hierin hebben we aangegeven hoe en op welke momenten we de omgeving informeren en vragen mee te denken, met uiteindelijk als doel om samen tot een vastgesteld Projectbesluit te komen. Benieuwd waarom we dit hebben gedaan? Bekijk de vlog van omgevingsmanager Loes van der Laan hierover.

Voorkeursalternatief

Het dagelijks bestuur heeft op 23 juni 2020 het voorkeursalternatief (VKA) voor de versterking van dit dijktraject vastgesteld. De best passende oplossing per dijkvak (Wieringer Zeewering, Balgzanddijk, Amsteldiepdijk) is hiermee bekend en deze kan nu verder in detail worden uitgewerkt.

Overzichtskaart met locaties dijkversterking Den Oever - Den Helder

Wat is er aan de hand?

Aan de buitenzijde van alle drie de dijktrajecten voldoet de bekleding, bestaande uit zetsteen, asfalt en gras, op grote delen niet. En langs het Balgzandkanaal is de dijk op bepaalde delen niet stabiel goed genoeg aan de binnenkant.

Hoe ziet het VKA eruit?

Tijdens de verkenningsfase hebben we samen met de omgeving een groot aantal verschillende mogelijke oplossingen bekeken voor alle drie de dijken. Het VKA bestaat uit:

 1. Op verschillende delen van de drie dijktrajecten versterken we de bekleding aan de buitenzijde. Het betreft asfalt-, gras en zetsteenbekleding.
 2. Van de Balgzanddijk verzwaren we op bepaalde delen de binnenteen van de dijk door een bestorting.

In de periode 2017-2019 hebben wij meerdere dijkavonden (bijeenkomsten) georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onder andere mogelijke oplossingen voor de dijkversterking laten zien. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven op vragen en wensen die wij uit de omgeving hebben opgehaald. In het najaar van 2019 hebben wij de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft het voorkeursalternatief op 23 juni 2020 vastgesteld. Het voorkeursalternatief is samen met de omgeving ontworpen.

Extra aanvullend onderzoek (WBI)

In het najaar van 2019 is de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief aan de omgeving gepresenteerd. Een nieuwe ontwikkeling is dat recent, op basis van de per 1 januari 2017 in werking getreden veiligheidsnorm van de Waterwet en op basis van de nieuwste kennis, een extra toets is gedaan om te bekijken welke dijkdelen op basis van deze nieuwste kennis voor versterking in aanmerking komen. Conclusie uit dit onderzoek is dat de faalmechanismen (technische redenen waarom de dijk wordt afgekeurd) en principe-oplossingen hetzelfde zijn gebleven maar dat de locaties waar ingrijpen nodig is iets zijn verschoven. Deze wijzigingen in de dijkversterkingsopgave stonden echter niet in de weg voor het vaststellen van het voorkeursalternatief.

Waar staan we nu?

Aangezien we het belangrijk vinden geregeld echt in contact te komen met de omgeving, organiseren we naast alle andere middelen ook in deze fase weer de informatiebijeenkomsten (dijkavonden). Voorlopig eerst digitaal, hopelijk later weer fysiek ergens in het gebied.
We voorzien in ieder geval bijeenkomsten (dijkavonden) rond de volgende momenten:

2021:
•    Najaar: terugkoppeling van het project en proces '1e half jaar 2021 m.b.t. kennisgeving en stand van zaken project'. 

2022:
•    Begin: informeren over het proces planuitwerkingsfase, wanneer kan de omgeving wat verwachten en wanneer kan zij input geven op de planproducten.
•    Voorjaar: informeren over inhoud van de planproducten.
•    Halverwege het jaar (afhankelijk van de zomervakantie): informeren over het proces en de voorlopige inhoud van de planproducten voor het Projectbesluit (ontwerp-Projectbesluit).
•    Eind: informeren over het proces ter inzage planproducten voor het Projectbesluit. 

2023:
•    Begin: inloop tijdens de terinzagelegging (een inloopspreekuur). 
•    Eerste helft: voorbereiding realisatiefase, de omgeving denkt mee over hinderbeperking tijdens de uitvoering (wensen en eisen ophalen).

Data zijn indicatief, voor de meest actuele planning houden we de projectwebsite altijd up-to-date.

Werken aan een projectbesluit/projectplan

Aan het einde van de planuitwerkingsfase legt het bestuur het ontwerp voor de dijkversterking vast in een projectbesluit of een projectplan. Op dit moment weten we nog niet of het een projectbesluit (Omgevingswet) of projectplan (Waterwet) wordt. Dit is afhankelijk op welke datum de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. We verwachten dat het dagelijks bestuur van het waterschap een projectbesluit zal vaststellen omdat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking zal treden. Stel dat de inwerkingtreding toch later zal zijn, dan kan het dagelijks bestuur een projectplan Waterwet vaststellen. Een projectbesluit en projectplan moeten beide voor goedkeuring naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Waarom een kennisgeving?

De aankondiging van de kennisgeving die u heeft kunnen lezen in de lokale krant publiceren wij vanwege de volgende fase die eraan komt. Deze fase, de planuitwerkingsfase start in 2021 en eindigt met een projectplan/projectbesluit. In deze fase wordt samen met de omgeving gewerkt aan de uitwerking en vormgeving van de het voorkeursalternatief (VKA). Deze fase is bepalend voor hoe de dijk er na de versterking uit komt te zien. Ook wordt in deze fase bekeken welke meekoppelkansen tot uitvoering kunnen worden gebracht. Doel van de aankondiging is u te informeren over de participatie tijdens de planuitwerkingsfase. Bekijk de volledige kennisgeving.  

Denkt u met ons mee?

Om te komen tot passende uitwerking van het voorkeursalternatief (VKA) en een ontwerp voor de verschillende dijkgedeeltes, die niet alleen veilig zijn maar ook passen in deze unieke omgeving, hebben we uw hulp nodig. Dus denkt u in deze volgende fase ook met ons mee? Zoals u van ons gewend bent tijdens de verkenningsfase stellen wij de omgeving centraal. Voorafgaand en tijdens de planuitwerkingsfase werken wij graag samen met de omgeving.

 • U kunt bij vragen, wensen, ideeën en zorgen altijd rechtstreeks contact opnemen met omgevingsmanager Loes van der Laan.
 • Daarnaast gaan we door met de klankbordgroep, zoals we die ook hadden in de verkenningsfase. Zij vertegenwoordigen verschillende belangen in uw gebied.

Benieuwd welke organisaties er in de klankbordgroep zitten? De eerstvolgende klankbordgroep wordt medio september digitaal georganiseerd.

Hoe neem ik contact op?

Tot wanneer kan ik meedenken?

U kunt nog steeds meedenken. We gaan nu naar de fase waarin het voorkeursalternatief (VKA) verder wordt uitgewerkt en wordt vastgesteld in een projectbesluit/projectplan. Meedenken kan door contact op te nemen met omgevingsmanager Loes van der Laan via dijkversterkingdodh@hhnk.nl  met vertegenwoordigers die in de klankbordgroep zitten of via of tijdens diverse momenten en middelen die wij organiseren. Denk aan informatiebijeenkomsten (dijkavonden), huis-aan-huis brieven, digitale nieuwsbrieven, ansichtkaarten en berichten in de lokale media.

Samenwerking staat voorop

Het project valt binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werkt het waterschap ook intensief samen met provincie Noord-Holland en de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon.

Wanneer komen wij langs i.v.m. de huidige coronamaatregelen?

Door de huidige situatie op het gebied van volksgezondheid en corona (Covid-19) zijn wij genoodzaakt om de participatie anders vorm te geven dan vooraf gepland. Wij houden ons uiteraard aan de richtlijnen van het kabinet en het RIVM. Uitgangspunt wordt dat we zowel digitaal als analoog (off- en online) de inspraak en input van belanghebbenden gaan vormgeven. Betrokkenen worden op de hoogte gesteld via een brief, nieuwsbrief en eventueel ondersteund met een vlog, waarin we uitleggen welke informatie digitaal beschikbaar is. Vanuit die middelen verwijzen we altijd door naar onze website of kan er telefonisch of per mail contact opgenomen worden. Daarnaast proberen we waar het nodig is zogenoemde tuinhekjesgesprekken (gesprekken, 1-op-1 op afstand in de buitenlucht) te voeren.

Loes van der Laan - nieuwe omgevingsmanager

Maak kennis met Loes van der Laan, sinds 1 februari 2020, omgevingsmanager van het project dijkversterking Den Oever-Den Helder.

Wat neem je mee van het project dijkversterking Den Oever?

De omgeving ken ik goed omdat ik sinds 2012 vanuit HHNK betrokken ben geweest bij de dijkversterking Den Oever. Tijdens de uitvoering van de dijkversterking in de periode van 2017 tot en met 2019 vervulde ik de rol van omgevingsmanager.

Het eindresultaat, de unieke op maat gemaakte getrapte bekleding in Den Oever, is het resultaat van intensieve samenwerking tussen het projectteam van HHNK en de omgeving.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn voor de omgeving bereikbaarheid, en toegankelijkheid van het projectteam belangrijke ingrediënten geweest voor het omgevingsmanagement. 'Zeggen wat je doet en doen wat je zegt'.

Waar kijk je naar uit?

In de voorverkenningsfase ben ik al betrokken geweest bij het project Den Oever-Den Helder en heb ik kennis mogen maken met deze unieke omgeving. Tijdens de verkenningsfase zijn er flinke stappen gemaakt. Ik vind het mooi om in deze fase terug te keren en de plannen verder uit te werken om zo te werken aan de waterveiligheid van Noord-Holland in het prachtige gebied tussen Den Oever en Den Helder.

Wat gaat de omgeving van je merken?

Mensen kennen mij als een enthousiast en betrokken persoon. Mijn wens is om er samen met de omgeving meer van te maken dan alleen een dijkversterking. Ik kom dus graag bij u langs voor een kopje koffie om samen over dit unieke gebied te praten.

Meerwaardetafels

Ik benader alle mensen die eerder al een reactie hebben gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en met een aanvullend idee zijn gekomen. Wilt u weten of u ook aan tafel deel kan nemen, neem dan vooral contact met mij op.

Heb je een vraag voor de omgeving?

Nu ik verder ga met het project en u heeft tips, laat het me weten door te bellen naar 072 582 8282 of stuur een mail naar dijkversterkingdodh@hhnk.nl .

Met vriendelijke groet, 

Loes van der Laan  

Betrekken van de omgeving

Op welke momenten heeft u wat van ons kunnen horen?

Door een zorgvuldig communicatie- en participatieproces, ingericht op basis van de Omgevingswet, beogen we een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de dijkversterking te krijgen. Bij de start van de verkenningsfase in 2018 hebben we via de kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau (participatie in de verkenningsfase) beschreven dat wij de omgeving betrekken bij dit project en is de omgeving direct uitgenodigd om een zienswijze in te dienen.

Stakeholders en belanghebbenden zijn uitgenodigd om actief wensen, zorgen, kennis, kansen en ideeën aan te dragen. Tijdens dijkavonden (informatiebijeenkomsten), klankbordbijeenkomsten en bestuurlijke begeleidingsgroepen zijn we regelmatig in gesprek gebleven met omwonenden, gebruikers, belangengroepen, gemeenten en provincie over de verschillende oplossingsrichtingen en het VKA. Daarnaast hebben we via verschillende kanalen, website Werk in de Buurt, persberichten, interviews, advertorials, social mediakanalen, digitale nieuwsbrieven en ansichtkaarten de omgeving geïnformeerd en blijven we werken aan draagvlak voor het project.

Wat kunt u van ons verwachten?

Op dit moment zijn wij de volgende fase aan het voorbereiden, de planuitwerkingsfase. We houden u via de gebruikelijke en bekende kanalen op de hoogte.

Bestuurlijke begeleidingsgroep

Een aantal keer per jaar wordt er een bestuurlijke begeleidingsgroep gehouden. Deze groep bestaat uit de bestuurders van de betrokken overheden: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder en de provincie Noord-Holland. Het doel van deze overleggen is dat we de overheden goed op de hoogte houden van het project. Dit is ook het moment om vanuit partners met het project mee te denken en mee te adviseren. Medio 2021 is er weer een bestuurlijke begeleidingsgroep ingepland.  

Klankbordgroep

Wie zitten er in de Klankbordgroep?

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers vanuit de omgeving. De betrokken partijen, zoals bewoners en ondernemers, verschillende natuurorganisaties, de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon en de provincie Noord- Holland, hebben tijdens de vorige fase mee kunnen denken tijdens verschillende bijeenkomsten van de klankbordgroep. Benieuwd wie daaraan deelnemen, bekijk de lijst met klankbordgroepdeelnemers.

Heeft u interesse om tijdens de volgende fase ook deel te nemen aan de klankbordgroep? Neem dan contact met ons op om samen te kijken welk belang u in het gebied heeft en welke groep u vertegenwoordigt.

Meer informatie over de dijktrajecten

Wieringer Zeewering

De Wieringer Zeewering is het gedeelte dijk dat loopt vanaf Den Oever tot aan het Amstelmeer en is ruim 10 kilometer lang. De dijk wordt direct belast vanuit de Waddenzee. Het achterland is het voormalig eiland Wieringen en is voornamelijk van landelijke aard. Het voorland is de Waddenzee, een gebied met een hoge natuurwaarde. Langs de dijk bevinden zich plaatsen als Den Oever en Hippolytushoef.

Amsteldiepdijk en Balgzanddijk

De Amsteldiepdijk sluit aan op de Wieringer Zeewering en loopt tot aan de Van Ewijcksluis. De Balgzanddijk ligt in het verlengde hiervan en loopt verder tot aan de spuisluis bij Oostoever.

De dijken worden aan beide kanten ingesloten door water, aan de buitenzijde ligt de Waddenzee. De Amsteldiepdijk is in 1924 aangelegd als pilot voor de Afsluitdijk, waardoor aan de binnenzijde het Amstelmeer ontstond. Aan de binnenzijde van de Balgzanddijk ligt het Balgzandkanaal, een voor het hoogheemraadschap belangrijk afwateringskanaal. Op sommige plaatsen is er sprake van een voorlandkering, een dijkje vóór de dijk in zee. De Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk zijn gezamenlijk circa 10 kilometer lang.

Planning

In 2021 start de planuitwerkingsfase. Die duurt ongeveer tot en met 2023. In deze fase werken we het voorkeursalternatief uit. We willen dit weer samen met de omgeving doen. Op een nieuwe manier, namelijk met ‘meerwaardetafels’. Meerwaardetafel is de naam voor een ‘meedenkproces’. Daarbij zitten alle betrokkenen die in de verkenningsfase ideeën hebben voorgesteld aan tafel. Het doel is om ideeën die goed zijn voor het gebied, een stapje verder te brengen. Denk bijvoorbeeld aan mooiere natuur of plekken die de geschiedenis van het gebied laten zien. Zo ontstaat extra waarde voor het gebied (meerwaarde). Een fijnere leefomgeving. De meerwaardetafels staan gepland voor juni 2021.

 1. Afgerond: Initiatiefase

  2013 - 2017

 2. Afgerond: Verkenningsfase

  2018 - 2020

  Wat is er aan de hand en welke oplossing is er?

 3. Momenteel bezig: Planuitwerkingsfase

  2021 - 2023

  Gekozen oplossing uitgewerkt

  Projectbesluit ter inzage

  Zienswijze indienen

 4. Nog te doen: Realisatiefase

  Vanaf 2024

Contact

Woont u in de buurt van de dijkversterking Den Oever-Den Helder of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Loes van der Laan op nummer 072 – 582 8282, dijkversterkingdodh@hhnk.nl of via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?