De dijken tussen Den Oever en Den Helder beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen hoogwater uit de Waddenzee. Het gaat om de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. Deze dijken moeten worden versterkt, omdat ze niet op alle plekken voldoen aan de nieuwste eisen voor de veiligheid.

Voor nu is het niet onveilig. Maar om te zorgen dat iedereen hier en in het achterland in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren bekijken, wij welke oplossingen het best passend zijn. Dit doen wij graag in samenspraak met de omgeving.

Wilt u weten wat er allemaal bij een dijkversterking komt kijken? Dat vindt u in het boek 'DIJKEN voor beginners'.

Laatste stand van zaken project

Oorspronkelijk was de planning om vóór de zomervakantie 2023 het ontwerp-projectplan Waterwet en het concept milieueffectrapport (MER) aan ons bestuur voor te leggen. Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zou de terinzagelegging vanaf half oktober starten. Nieuwe inzichten met betrekking tot de sterkte van de dijk vragen echter om meer tijd voor verdiepend onderzoek met als gevolg een uitloop in de planning. De onderzoeken zullen uitwijzen hoe groot de impact is op het project en wat dit betekent voor de planning. Naar verwachting is hier dit najaar meer over te vertellen. Na het aanscherpen van de technische ontwerpen volgt de bestuurlijke besluitvormingsprocedure als laatste voorbereiding op de realisatiefase. De realisatiefase start naar verwachting eind 2025/begin 2026.

Samenwerking

De dijkversterking is een project in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast werken we in dit gebied ook samen met provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder.

Actueel

Kennisgeving participatie

In dit dijkversterkingsproject in de Noordkop werken we volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.  Daarom hebben we bij de start van de planuitwerkingsfase (begin mei 2021) de kennisgeving participatie gepubliceerd. Hierin hebben we aangegeven hoe en op welke momenten we de omgeving informeren en vragen mee te denken, met uiteindelijk als doel om samen tot een vastgesteld Projectbesluit te komen. 

Voorkeursalternatief

Het dagelijks bestuur heeft op 23 juni 2020 het voorkeursalternatief (VKA) voor de versterking van dit dijktraject vastgesteld. De best passende oplossing per dijkvak (Wieringer Zeewering, Balgzanddijk, Amsteldiepdijk) is hiermee bekend en deze kan nu verder in detail worden uitgewerkt.

Overzichtskaart met locaties dijkversterking Den Oever - Den Helder

Wat is er aan de hand?

Aan de buitenzijde van alle drie de dijktrajecten voldoet de bekleding, bestaande uit zetsteen, asfalt en gras, op grote delen niet. En langs het Balgzandkanaal is de dijk op bepaalde delen niet stabiel goed genoeg aan de binnenkant.

Hoe ziet het VKA eruit?

Tijdens de verkenningsfase hebben we samen met de omgeving een groot aantal verschillende mogelijke oplossingen bekeken voor alle drie de dijken. Het VKA bestaat uit:

  1. Op verschillende delen van de drie dijktrajecten versterken we de bekleding aan de buitenzijde. Het betreft asfalt-, gras en zetsteenbekleding.
  2. Van de Balgzanddijk verzwaren we op bepaalde delen de binnenteen van de dijk door een bestorting.

In de periode 2017-2019 hebben wij meerdere dijkavonden (bijeenkomsten) georganiseerd voor belanghebbenden, omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij onder andere mogelijke oplossingen voor de dijkversterking laten zien. Daarnaast hebben we een terugkoppeling gegeven op vragen en wensen die wij uit de omgeving hebben opgehaald. In het najaar van 2019 hebben wij de voorlopige keuze voor het voorkeursalternatief gepresenteerd. Het dagelijks bestuur heeft het voorkeursalternatief op 23 juni 2020 vastgesteld. Het voorkeursalternatief is samen met de omgeving ontworpen.

Werken aan een projectbesluit

Aan het einde van de planuitwerkingsfase legt het bestuur het ontwerp voor de dijkversterking vast in een projectbesluit. Dit besluit moet worden goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

Waarom een kennisgeving?

De volgende projectfase, de planuitwerkingsfase, is gestart in 2021 en eindigt met een projectplan/projectbesluit. In deze fase wordt samen met de omgeving gewerkt aan de uitwerking en vormgeving van de het voorkeursalternatief (VKA). Deze fase is bepalend voor hoe de dijk er na de versterking uit komt te zien. Ook wordt in deze fase bekeken welke meekoppelkansen tot uitvoering kunnen worden gebracht. Doel van de aankondiging is u te informeren over de participatie tijdens de planuitwerkingsfase. Bekijk de volledige kennisgeving.

Meer informatie over de dijktrajecten

Wieringer Zeewering

De Wieringer Zeewering is het gedeelte dijk dat loopt vanaf Den Oever tot aan het Amstelmeer en is ruim 10 kilometer lang. De dijk wordt direct belast vanuit de Waddenzee. Het achterland is het voormalig eiland Wieringen en is voornamelijk van landelijke aard. Het voorland is de Waddenzee, een gebied met een hoge natuurwaarde. Langs de dijk bevinden zich plaatsen als Den Oever en Hippolytushoef.

Amsteldiepdijk en Balgzanddijk

De Amsteldiepdijk sluit aan op de Wieringer Zeewering en loopt tot aan de Van Ewijcksluis. De Balgzanddijk ligt in het verlengde hiervan en loopt verder tot aan de spuisluis bij Oostoever.

De dijken worden aan beide kanten ingesloten door water, aan de buitenzijde ligt de Waddenzee. De Amsteldiepdijk is in 1924 aangelegd als pilot voor de Afsluitdijk, waardoor aan de binnenzijde het Amstelmeer ontstond. Aan de binnenzijde van de Balgzanddijk ligt het Balgzandkanaal, een voor het hoogheemraadschap belangrijk afwateringskanaal. Op sommige plaatsen is er sprake van een voorlandkering, een dijkje vóór de dijk in zee. De Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk zijn gezamenlijk circa 10 kilometer lang.

Contact

Woont u in de buurt van de dijkversterking Den Oever-Den Helder of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Romee Huisman op nummer 072 – 582 8282, dijkversterkingdodh@hhnk.nl of via het contactformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?