Schone of verontreinigde bagger

Voordat we baggeren, controleren we eerst de kwaliteit van de bagger. Dit doen wij met behulp van een waterbodemonderzoek. Uit dit onderzoek komt naar voren of wij monsters moeten nemen. Wanneer wij monsters nemen, worden deze onderzocht op verontreinigde stoffen. Zo weten we van tevoren of de bagger schoon is of niet.

  • Schone bagger: Deze bagger mogen we vrij verspreiden en wegbrengen.
  • Verspreidbare bagger: Deze bagger is schoon genoeg om te kunnen verspreiden in de directe omgeving van de waterloop. We mogen de bagger verspreiden over het aangrenzende stuk grond.
  • Niet verspreidbare bagger: er zitten veel verontreinigde stoffen in de bagger. We brengen de bagger naar een speciale stortplaats.

Voor het beoordelen van de kwaliteit van de bagger wordt er gekeken naar de onderstaande stappen.

Er zijn drie baggerstromen: verspreiding langs de watergang, hergebruik elders en speciale situaties. Bij verspreiding langs de watergang toetsen we of de bagger verspreid kan worden. Hergebruik op land hangt af van het landgebruik. De categorieën zijn schoon, wonen, industrie en niet toepasbaar. Bij hergebruik onder water onderscheiden we de categorieën schoon, klasse A, klasse B en niet toepasbaar. Specifieke situaties zijn grootschalige bodemtoepassing en gebiedsspecifiek beleid.

Verspreidbare bagger die door bebouwing niet verspreid kan worden brengen wij naar onze doorgangsdepots. Deze situatie komt vaak voor in stedelijk gebied. Deze bagger drogen wij en gebruiken wij onder andere in onze waterkeringen.

Omgang met verontreinigde bagger bij de schouw

Wilt of moet u baggerwerkzaamheden uitvoeren in het kader van de schouw en vermoedt u dat de baggerspecie verontreinigd is? Wij hebben regelingen ten aanzien van het onderzoeken en verwerken van de bagger. Neem hierover contact met ons op.

Zo gaat HHNK om met PFAS en bagger

Sinds 2019 gelden in Nederland voor PFAS strenge normen voor het verspreiden en toepassen van grond en bagger. Het is begrijpelijk dat landeigenaren, vanwege alle berichtgeving, zorgen hebben over het ontvangen en verwerken van bagger. Wij delen deze zorgen. Daarom hebben we in 2021 de aanwezigheid van PFAS in waterbodems en bagger onderzocht.

Heel weinig PFAS-verontreiniging

Om te bepalen welk effect de nieuwe regels hebben op de baggerwerkzaamheden, onderzochten we de waterbodems van 20 sloten en vaarten in ons werkgebied. Deze locaties zijn representatief voor het landelijke gebied. Uit de zorgvuldige analyse blijkt dat de concentratie van PFAS in de bagger ruimschoots (minimaal factor 10) onder de norm blijft die geldt voor het verspreiden van bagger op de kant. Wij voeren voorafgaand van onze baggerwerkzaamheden onderzoek uit naar de kwaliteit van de bagger. Hierin kijken onder andere naar het risico van voorkomen van PFAS.

Kunt u als landeigenaar bagger verwerken?

Op basis van het tijdelijke handelingskader PFAS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen we doorgaan met het baggeren in het buitengebied en het afzetten van de bagger op een aangrenzend perceel. Landeigenaren kunnen ook doorgaan met het opruimen en verspreiden van de baggerspecie zonder dat de gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar komt. Bij verdachte locaties doen we altijd eerst onderzoek. We blijven de PFAS-ontwikkelingen op de voet volgen en passen onze baggerwerkzaamheden als het nodig is aan.

Verontreinigde bagger kan niet worden afgezet op de slootkant. Deze brengen we naar een speciale stortplaats.