Aan de verkiezingen kunnen politieke partijen en belangengroeperingen (verenigingen of stichtingen) deelnemen.

Dit kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die opkomen voor de bescherming van flora en fauna of de belangen van watersportrecreanten. Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de verkiezingen, dan moet zij deze laten registreren bij het centraal stembureau van het waterschap. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

Blanco lijst

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan er ook voor kiezen om met een zogenoemde blanco lijst deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet, en geen naam.

Doorwerking register van de Tweede Kamer

Bij de Kiesraad geregistreerde aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen gelden ook voor de waterschapsverkiezingen. Dit betekent dat in deze gevallen geen aparte registratie van de aanduiding nodig is bij het centraal stembureau van het waterschap. De aanduidingen in het register van de Tweede Kamer zijn terug te vinden op de website van de Kiesraad.

Register van aanduidingen

De volgende aanduidingen van politieke groeperingen staan op dit moment geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:

  • Groen, Water & Land
  • Water Natuurlijk
  • AWP niet politiek wel deskundig
  • Natuurlijk BBW

Tot wanneer is registratie mogelijk?

Uw registratieverzoek dient uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling voor de eerstvolgende verkiezingen door het centraal stembureau te zijn ontvangen. Dit geldt ook voor de waarborgsom. De dag van de kandidaatstelling is 30 januari 2023. Dit betekent dat uw registratieverzoek uiterlijk 19 december 2022 moet zijn ingediend.

U kunt het formulier sturen naar: Centraal Stembureau HHNK, ter attentie van mevrouw Mariëlle Schagen, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Benodigde bescheiden registratie

Bij uw verzoek tot registratie dient u de volgende stukken te voegen:

  1. notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid. De politieke groepering dient een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting te zijn;
  2. bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar);
  3. betalingsbewijs van de waarborgsom;
  4. verklaring van de aanwijzing van een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde. Deze verklaring is onderdeel van het registratieformulier.

Waarborgsom

De waarborgsom voor registratie bedraagt € 225. Dit bedrag moet worden overgemaakt naar rekeningnummer NL16 NWAB 0636 7539 99 ten name van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, onder vermelding van 'waarborgsom registratie verkiezingen'. Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering voor de eerstkomende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van waaruit het is betaald.