We beheren ongeveer 400 kilometer wegen. Dat doen wij op basis van de Nota Wegenbeheer, die in 2019 is vastgesteld. De nota beschrijft wat wij willen bereiken met het beheer en onderhoud aan de wegen. Centraal staat het verkeersveilig berijdbaar houden van de wegen.

Nota Wegenbeheer

Ons wegenbeleid is gebaseerd op twee wetten:

Het beleid is gestoeld op drie principes:

  • HHNK richt zijn wegen zodanig in dat ze uitnodigen tot veilig gebruik;
  • samen met alle belanghebbenden; en
  • we leggen transparant verantwoording af over onze keuzes.

HHNK richt zijn wegen zodanig in dat ze uitnodigen tot veilig gebruik

Verkeersveiligheid is het belangrijkste uitgangspunt. De veiligheid van alle verkeersdeelnemers op onze wegen staat voorop, waarbij we extra oog hebben voor de fietser als zwakste verkeersdeelnemer. Onder verkeersveilig verstaan we het voorkomen van de kans op een verkeersongeval, en indien er een ongeval plaatsvindt, de gevolgen er van zo beperkt mogelijk te houden. Als wegbeheerder kunnen we de verkeersveiligheid niet volledig garanderen, veel hangt af van het gedrag van de verkeersdeelnemer zelf. Wel kunnen we door de weginrichting – verharding(en) en bermen - het gewenste verkeersgedrag bevorderen. Door bij het inrichten (en beheren van activiteiten en werken) van de weg verkeersveiligheid als belangrijkste criterium te gebruiken, dragen wij bij aan de verkeersveiligheid van de weggebruiker. Bij het inrichten van de wegen volgen we de lijnen van de landelijke visie Duurzaam Veilig en de richtlijnen van het CROW.

Samen met alle belanghebbenden

Onze wegen maken onderdeel uit van een groter netwerk van wegen. Weggebruikers rijden van A naar B via wegen van verschillende wegbeheerders. Afstemming op netwerkniveau over functies van wegen en mobiliteit vraagt om een goede samenwerking met de andere wegbeheerders. Verkeersveiligheid is ook hier het belangrijkste uitgangspunt. Daar waar de verkeersveiligheid in het geding is, wordt zo snel mogelijk actie ondernomen. Dit doen wij in samenspraak met de (directe) omgeving en bezien vanuit het gehele wegennetwerk (politie, provincie en gemeenten).

We leggen transparant verantwoording af over onze keuzes

We nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het is van belang dat we de keuzes, die we maken voor de wegen die onder onze verantwoordelijkheid vallen, zodanig registreren dat de informatie toegankelijk én interpreteerbaar is. Dat betekent niet alleen dat we transparant zijn over de financiering van ons werk, maar ook over de inhoudelijke afwegingen die aan de basis van onze beheerkeuzes liggen. Het beheer en onderhoud van onze wegen doen we kosteneffectief en risicogestuurd. Bij alle beslissingen die we nemen over de wegen en het verkeer, denken we na over hoe die beslissing zich verhoudt tot de overdracht van de wegen. Daarnaast houden we rekening met de ontwikkelingen op het gebied van klimaat, technologie en maatschappij, en vertalen dit naar het wegenbeheer.

Financiering wegenbeleid

Wegenbeheer en onderhoud kosten geld. We krijgen daarvoor een bijdrage van het Rijk. Ook is het soms mogelijk om subsidie aan te vragen bij de provincie. Met die bijdrage(n) kunnen we ongeveer 30% van de totale kosten afdekken. De overige 70% wordt betaald door de bewoners in de gemeenten waar we de wegen beheren in de vorm van wegenheffing.

Heeft deze informatie u geholpen?