We kennen in Nederland vier wegbeheerders: het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Wij beheren momenteel ongeveer 400 kilometer aan polder- en dijkwegen.

Beheerder van dijken en dus van dijkwegen

De rol van het waterschap als wegbeheerder is in het verleden ontstaan. Als beheerder van dijken werd het waterschap ook beheerder van de weg die op de dijk lag. Alleen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht zijn waterschappen ook wegbeheerder. In de rest van Nederland zijn de wegen in beheer bij het Rijk, de provincie en de gemeenten. In 2014 heeft ons bestuur vastgesteld dat het hoogheemraadschap zich primair zou moeten richten op de functionele watertaken: zorgen voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Wegbeheer is daarmee geen kerntaak voor HHNK.

Overdracht wegen aan gemeenten

Sinds 2014 zijn wij in gesprek met de gemeenten waarin onze polder- en dijkwegen liggen, om te onderzoeken of en hoe het wegbeheer aan de gemeenten kan worden overgedragen. In een aantal gevallen is dat ook al gebeurd. Op 1 januari 2019 is het wegbeheer overgedragen aan de gemeente Alkmaar, op 1 januari 2020 aan de gemeente Hollands Kroon, op 1 januari 2021 aan de gemeenten Schagen en Oostzaan en op 1 januari 2022 aan de gemeenten Hoorn en Uitgeest. Op 1 januari 2023 is het beheer en onderhoud van zo'n 700 km aan wegen buiten de bebouwde kom overgedragen aan de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

In gesprek over overdracht met vijf gemeenten 

Met de gemeenten Edam-VolendamLandsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland zijn we in gesprek over de overdracht van het beheer van de polder- en dijkwegen. Over de overdracht van enkele dijkwegen is ook contact met de gemeenten Amsterdam, Bergen, Den Helder, en Zaanstad. De dijkwegen van Dijk en Waard en Texel zijn vorig jaar ook overgedragen.

Onze taken

De wegen die we beheren liggen vooral buiten de bebouwde kom. En ze behoren bijna allemaal tot de zogeheten ‘erftoegangswegen’. Dat zijn lokale wegen met een snelheidslimiet van 60 km/uur. We beheren ook alles langs de wegen, zoals fietspaden, trottoirs, bermen, lichtmasten, bomen en [weg]sloten. Verder zijn we verantwoordelijk voor de complete inrichting van de wegen.

Met onderstaande werkzaamheden houden wij de wegen functioneel en veilig:

  • onderhoud van wegverharding, zoals reparatie van vlakheid, scheurvorming en stroefheid;
  • inrichten van wegen met markering, bewegwijzering en bebording conform RVV en met eventueel snelheidsremmende maatregelen als drempels, chicanes en versmallingen;
  • verzorgen van openbare verlichting;
  • onderhoud van bruggen;
  • onderhoud van bermen en wegsloten;
  • onderhoud aan bomen en beplanting langs de wegen;
  • ondersteuning bij het tijdelijk afsluiten van wegen voor (sport)evenementen;
  • gladheidbestrijding.

Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen.

Heeft deze informatie u geholpen?