Wie betaalt bepaalt

Het hoogheemraadschap heeft een democratisch gekozen bestuur. Sinds 2015 vinden de Waterschapsverkiezingen gelijktijdig plaats met de verkiezingen van Provinciale Staten. Deze verkiezingen vinden om de vier jaar plaats. Op 15 maart 2023 is het weer zover. Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water. Zaken die van levensbelang zijn voor ons land. Daarom zijn er waterschappen, met een eigen belasting én een eigen bestuur. Omdat u waterschapsbelasting betaalt, heeft u ook invloed op de manier waarop dat geld wordt besteed. Hoe schoon moet het oppervlaktewater zijn? Hoe voorkomen we overstromingen, wateroverlast en droogte nu het klimaat verandert? Over dit soort zaken gaat ons bestuur. Belangrijke vragen die uw stem verdienen.

Algemeen bestuur

De taak van het algemeen bestuur is om het strategische beleid en de financiële kaders vast te stellen, om een dagelijks bestuur te kiezen en om te controleren of het dagelijks bestuur het beleid op een goede manier uitvoert. De leden van het dagelijks bestuur blijven ook lid van het algemeen bestuur. Bij provincie en gemeente is dat anders: een lid van het college van B&W of van Gedeputeerde Staten mag niet tegelijkertijd lid zijn van de gemeenteraad of van Provinciale Staten.

Ons algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Momenteel vertegenwoordigen 23 daarvan de algemene belangen. Alle inwoners (ingezetenen) van ons gebied hebben immers profijt van wat wij doen. Deze 23 leden zijn gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen van 2019.

De overige 7 leden vertegenwoordigen de specifieke belangen van het bedrijfsleven, de agrariërs en de eigenaren van natuurterreinen. Zij zijn benoemd door respectievelijk de Kamer van Koophandel (3 zetels), de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (3 zetels) en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (1 zetel). Dit zijn de geborgde zetels. Deze aantallen zijn bepaald door de provincie en vastgelegd in ons Reglement van Bestuur(externe link).

De Eerste en Tweede Kamer hebben onlangs een voorstel aangenomen over het schrappen van de geborgde zetels voor bedrijven in de waterschapsbesturen. Voor de waterschapsverkiezingen van 2023 geldt:

  • De categorie bedrijven krijgt geen zetels meer in het algemeen bestuur.
  • De categorie ongebouwd krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur.
  • De categorie natuurterreinen krijgt 2 zetels in het algemeen bestuur.
  • De omvang van het algemeen bestuur (30 leden) blijft gelijk.
  • De verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur vervalt.