Is uw woning of bedrijfsruimte niet aangesloten op het riool en loost u op oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Zo werkt het

Woonruimten

Als u met meerdere personen op een adres woont, betaalt u het tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 ve). Woont u alleen? Dan geldt voor u het tarief van een eenpersoonshuishouden (1 ve).

Bedrijfsruimten

Voor bedrijfsruimten bepalen wij de hoogte van de aanslag in de meeste gevallen door het ingenomen (drink)water te vermenigvuldigen met de afvalwatercoëfficiënt die past bij uw bedrijfscategorie. Zie de download onderaan deze pagina.

Loost u uitsluitend huishoudelijk afvalwater en is het waterverbruik minder dan 218 m³? Dan ontvangt u een aanslag van 1 of 3 ve.

 Ingenomen water

 Vervuilingswaarde (aantal ve)

 ≤ 44  m³

 1 ve*

 > 44 m³ tot ≤ 217 m³

 3 ve*

 ≥ 218 m³

 aantal m³ x afvalwatercoëfficiënt = aanslag

* wanneer u uitsluitend huishoudelijk afvalwater loost of afvoert

Bedrijven die een waterverbruik hebben van 218 m³ of meer, ontvangen een voorlopige aanslag. De definitieve vervuilingswaarde wordt na afloop van het jaar bepaald aan de hand van de tabel afvalwatercoëfficiënten. Alle bedrijven worden afhankelijk van de bedrijfsactiviteit ingedeeld in één van de 15 klassen.

Een aantal bedrijven ontvangt jaarlijks een aangiftebiljet op grond waarvan de aanslag wordt vastgesteld, hieronder vallen ook de bedrijven die een meetverplichting hebben. De meeste bedrijven ontvangen automatisch een aanslag waarvan de vervuilingswaarde is bepaald aan de hand van gegevens van de drinkwaterbedrijf PWN of Waternet.

Tarieven

Het tarief per vervuilingseenheid verschilt per heffingsjaar. Hieronder treft u een overzicht van de laatste vier jaren.

2024€ 69,82 per vervuilingseenheid (ve)
€ 69,82 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 209,46 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)
2023€ 62,16 per vervuilingseenheid (ve)
€ 62,16 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 186,36 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

2022

€ 57,68 per vervuilingseenheid (ve)
€ 57,68 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 173,04 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

2021

€ 55,83 per vervuilingseenheid (ve)
€ 55,83 voor een eenpersoonshuishouden (1 ve)
€ 167,49 voor een meerpersoonshuishouden (3 ve)

1 ve = 1 persoonshuishouden
3 ve = 2 of meerpersoonshuishoudens

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de aanslag waterschapsbelasting verwachten?

Eind januari leggen we aanslagen op aan gebruikers van woningen. Eigenaren van woningen of (bedrijfs)panden sturen we eind april of eind mei de aanslag toe.

Wordt u in de loop van het jaar belastingplichtig? Dan ontvangt u de aanslag zo snel mogelijk. Voor het opleggen van de aanslag zijn wij afhankelijk van uw gemeente en het Kadaster. Pas als wij de noodzakelijke gegevens hebben verwerkt kunnen we de aanslag opleggen. Het kan dus soms even duren voor u de aanslag ontvangt.

Wat betekent een vervuilingseenheid?

Een vervuilingseenheid (ve) is de hoeveelheid vervuiling van water die één persoon per jaar gemiddeld veroorzaakt.

Ik woon hier maar met twee personen, waarom drie vervuilingseenheden (3 ve)?

Als u met meerdere personen op een adres woont, betaalt u het tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 vervuilingseenheden (ve)). Of u er nu bijvoorbeeld met twee personen woont, of vijf, dat maakt niet uit. Alleenwonenden betalen het tarief voor een eenpersoonshuishouden (1 ve).

Wat is het verschil tussen verontreinigingsheffing woonruimte en zuiveringsheffing woonruimte?

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van afvalwater. Als u met meerdere personen op een adres woont, betaalt u het tarief voor een meerpersoonshuishouden (3 ve). Woont u alleen? Dan geldt voor u het tarief van een eenpersoonshuishouden (1 ve).

Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekenen we op dezelfde manier als de zuiveringsheffing.

Ik heb een gedeelde watermeter, hoe wordt de aanslag dan berekend?

Heeft u een gedeelde watermeter met één of meerdere woonruimten, dan verminderen wij het totale waterverbruik met 44 m³ per ingeschreven persoon per jaar. De peildatum hiervoor is 1 januari van het heffingsjaar zoals bij de BRP (Basis Registratie Personen) bekend is.

Deelt u de watermeter met een andere bedrijfsruimte? Dan moet u aantonen hoeveel water u verbruikt, bijvoorbeeld door een tussenwatermeter. Wanneer u niet weet hoeveel u inneemt, maken wij een schatting.

We willen de aanslag op naam van iemand anders ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, u kunt voor het volgende belastingjaar een verzoek indien. Of wij de naamswijziging doorvoeren, hangt af van de volgende voorwaarden:

  1. Als het gaat om de gebruikersheffingen: de medegebruiker moet op 1 januari van het jaar ingeschreven staan op het adres.
  2. Als het gaat om het eigenarenheffingen: de mede-eigenaar moet op 1 januari van het jaar in het Kadaster geregistreerd zijn als eigenaar.
  3. Zowel degene die nu de aanslag ontvangt als de nieuw voorgestelde belastingplichtige moeten het verzoek ondertekenen.
  4. Als er sprake is van een gecombineerde aanslag (heffingen voor het gebruik en voor het eigendom op één aanslagbiljet) kan deze niet worden gesplitst. De nieuw voorgestelde belastingplichtige moet belastingplichtig zijn voor alle heffingen die op het aanslagbiljet staan.
  5. De naamswijziging mag er niet voor zorgen dat de aanslag niet kan worden ingevorderd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Hoe berekent u de voorlopige aanslag?

De voorlopige aanslag is een schatting, meestal gebaseerd op een aanslag die u heeft ontvangen over het voorgaande jaar. Later volgt altijd een definitieve aanslag, die berekend is op basis van de actuele gegevens van het betreffende belastingjaar.