Wat gaat er gebeuren? 

Het hoogheemraadschap neemt met een aantal Europese partners deel aan het Interreg project TREASURE. TREASURE is een acroniem voor Targeting the reduction of plastic outflow into the North Sea. De partners zijn waterbeheerders, kennisinstituten en adviesbureaus uit Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Frankrijk: landen gesitueerd rond de Noordzee. In dit driejarige internationale onderzoeksproject werken de partijen met elkaar samen om de hoeveelheid macroplastics die vanuit onze waterwegen naar de Noordzee stroomt te verminderen.

Waar vindt het project plaats? 

Bij gemaal De Helsdeur, gemeente Den Helder

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het project loopt 1 juni 2023 tot 31 mei 2026.

Met wie werken we samen?

In dit project werkt HHNK samen met Noria Sustainable Innovators

Resultaten

Dit onderzoeksproject is gericht op vier met elkaar samenhangende thema's.

  1. Beleid en management
  2. Preventie en gedragsverandering
  3. Dataverzameling en analyse
  4. De toepassing van diverse technieken om plastic afval uit rivieren en havens te verzamelen en te verwijderen

Elke regio in het Noordzeegebied implementeert een combinatie van beleid en management, dataverzameling, bewustwording en verwijderingsactiviteiten van plastic. Dit gebeurt via zogenaamde living labs. HHNK richt zich op de ontwikkeling van praktijkgerichte oplossingen en het bevorderen van regionale samenwerking in zijn living lab. We doen bij gemaal De Helsdeur onderzoek naar hoe plastic wordt verspreid via het watersysteem en welke monitoringssystemen en afvangsystemen ingezet kunnen worden ter preventie van plasticvervuiling. Bij de verspreiding wordt gekeken naar waar het macroplastic vandaan komt (oorsprong), de afgelegde route en de bestemming.

Waterkwaliteit

We doen voortdurend onderzoek naar de waterkwaliteit. Zo kunnen we het ecologische systeem in ons beheergebied goed begrijpen en samen met partners betere maatregelen treffen op plaatsen waar de waterkwaliteit niet goed is. Sinds 2016 richten we ons ook op vervuiling door micro- en macroplastics. Met een bewustwordingscampagne zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling van innovatieve verwijderingstechnieken van macroplastics. Op de rioolwaterzuivering van Wieringerwerf is geëxperimenteerd met een bellenscherm om het gedrag van microplastics te onderzoeken. Deelname aan TREASURE is een volgende stap naar betere waterkwaliteit en daarmee investeren we in internationale kennisuitwisseling op de vier thema's.

Interreg

Interreg North Sea programme is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder deze Interreg regeling vallen, werken partijen uit verschillende landen samen. Het doel van dit Interreg-programma is om Europese samenwerking te stimuleren, grensbarrières tegen te gaan en van elkaar te leren.

Budget

De totale begroting van het project van HHNK is circa € 190.000. Hiervan betreft 60% cofinanciering vanuit het Europese Interreg North Sea Programme 2021-2027.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.