Met de Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier' ondersteunen wij projecten en activiteiten gericht op educatie, (cultuur)historie of watererfgoed die verband houden met onze watertaken in het verleden, het heden of in de toekomst. Ook ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan onze naamsbekendheid of de bekendheid van onze taken. Te denken valt aan evenementen, exposities, publicaties e.d. 

Deze subsidieregeling is niet bedoeld voor een bijdrage aan bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak of andere maatregelen gericht op klimaatadaptatie. Ook is de subsidie niet bedoeld voor activiteiten gericht op het onderhoud of de restauratie van molens en ander watererfgoed.

Voorwaarden

 • De aanvraag voldoet aan de bepalingen in onze Algemene subsidieverordening HHNK 2023 en de Subsidieregeling 'Verhaal van Hollands Noorderkwartier'.
 • De aanvraag past binnen het doel van de subsidieregeling. Als het een activiteit met een cultuurhistorisch karakter betreft, sluit deze aan bij de principes uit de vastgestelde Visie op het Watererfgoed.
 • De aanvraag is direct gerelateerd aan het beheergebied van het hoogheemraadschap.
 • De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:
  • salarissen, tenzij deze direct te relateren zijn aan de totstandkoming van de te subsidiëren activiteit;
  • kosten die door de subsidieontvanger gemaakt zijn voor de indiening van de aanvraag;
  • onderhoudskosten;
  • de eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte apparatuur.
 • De subsidie kan worden geweigerd als met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.
 • Voor 2024 is het subsidieplafond vastgesteld op € 14.000.

Zo werkt het

 1. Vul het Aanvraagformulier Subsidie in.
 2. Voeg een specificatie van de kosten en een kostendekking toe.
 3. Voeg zo nodig een de-minimisverklaring toe (alleen voor ondernemingen). In het aanvraagformulier is toegelicht wanneer dit nodig is.
 4. Uw verzoek wordt in behandeling genomen.

Ga naar het Aanvraagformulier subsidie

Hoe lang duurt de afhandeling?

 • U krijgt een ontvangstbevestiging. Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Zo nodig vragen wij u om aanvullende informatie.
 • Nadat de aanvraag compleet is, krijgt u binnen acht weken een brief met ons besluit. Natuurlijk doen wij ons best om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen.

De door u geleverde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag voor subsidie. Deze worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

Of zoekt u:

Landbouwportaal

Via het Landbouwportaal verstrekken we subsidie aan agrariërs die bovenwettelijke maatregelen nemen ter bevordering van het watersysteem.

Kennisgevingen staatssteun

Op de pagina Kennisgevingen staatssteun vindt u steunmaatregelen die volgens de Europese regels bekendgemaakt moeten worden.

Subsidie Klimaat Actief Noorderkwartier

Voor ruimtelijke adaptatieprojecten van gemeenten hebben we de Subsidieverordening Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) opengesteld.