Een politieke groepering (partij) die onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) wil deelnemen aan de verkiezing voor de leden van ons algemene bestuur kan deze laten registreren. De aanduiding komt dan boven de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Een registratieverzoek dient u in bij het centraal stembureau voor de verkiezing van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Voor de registratie dient u het registratieformulier te gebruiken. Dat vindt u onderaan deze pagina.

Termijn indiening

Uw registratieverzoek dient uiterlijk 19 december 2022 door het centraal stembureau te zijn ontvangen. Dit geldt ook voor de waarborgsom. U kunt het formulier sturen naar: Centraal Stembureau HHNK, t.a.v. mw. C. van Dalen,  Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard.

Wie moet zich registreren?

Een politieke groepering die reeds zitting heeft in ons algemeen bestuur hoeft zich niet te laten registreren. Dit geldt ook voor partijen die reeds landelijk staan geregistreerd in het register van de Kiesraad voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Registratie is dus alleen nodig als u met een nieuwe partij wilt meedoen aan de verkiezingen.

U bent overigens niet verplicht om een aanduiding te laten registreren. Doet u het niet, dan kunt u met een ‘blanco lijst’ deelnemen aan de verkiezingen. Boven de kandidatenlijst staat dan alleen een nummer en geen naam.

Bijlagen

Bij uw verzoek tot registratie dient u de volgende stukken te voegen:

 1. notariële akte (kopie) waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd en waaruit blijkt dat op enige wijze politieke activiteiten worden ontplooid. De politieke groepering dient een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting te zijn;
 2. bewijs van inschrijving (origineel) bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een half jaar);
 3. betalingsbewijs van de waarborgsom;
 4. verklaring van de aanwijzing van een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde. Deze verklaring is onderdeel van het registratieformulier.

Waarborgsom

De waarborgsom voor registratie bedraagt € 225. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van dit bedrag op rekeningnummer NL16 NWAB 0636 7539 99 ten name van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, onder vermelding van 'waarborgsom registratie verkiezingen'. Na betaling ontvangt u een betalingsbewijs. U krijgt de waarborgsom terug als uw groepering voor de eerstkomende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom wordt teruggestort op het rekeningnummer van waaruit het is betaald.

Schrijfwijze aanduidingen

 • De aanduiding bestaat uit maximaal 35 tekens. Dit zijn: letters, eventueel aangevuld met cijfers of andere tekens, mits functioneel in relatie tot de rest van de aanduiding. Leestekens en spaties worden niet meegerekend.
 • Maak in uw schrijfwijze een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en kleine letters. Dit onderscheid wordt overgenomen in de aanduiding.
 • Het heeft geen zin om een bijzonder lettertype te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het gebruik van cursieve, vetgedrukte of onderstreepte tekens. Deze lay-out wordt niet in de aanduiding overgenomen.
 • Logo’s, beeldmerken, plaatjes of emoticons worden niet geregistreerd.

Meer informatie treft u aan in de Beleidsregels van de Kiesraad omtrent aanduidingen(externe link).

Beoordeling aanduiding

Het centraal stembureau toetst uw aanduiding. Onder andere in de volgende gevallen kan afwijzend worden beslist:

 • De aanduiding is in strijd met de openbare orde.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een reeds geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor eerder een registratieverzoek is ontvangen.
 • De aanduiding is verwarrend omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenkomt met een aanduiding die ten behoeve van de Tweede Kamer is geregistreerd.
 • De aanduiding is anderszins misleidend voor de kiezers.
 • De aanduiding bevat meer dan 35 letters of andere tekens.

Ondertekening bevoegde bestuurders

Namen en functies van de bevoegde bestuurders moeten overeenkomen met de gegevens in de statuten en het bewijs van inschrijving van de Kamer voor Koophandel (Handelsregister).

Beslissing door het centraal stembureau

Het is belangrijk dat uw verzoek op tijd en compleet, met alle vereiste stukken, door ons wordt ontvangen. Ook de waarborgsom dient op tijd bij ons binnen te zijn. Is dit niet het geval, dan laat het centraal stembureau uw verzoek voor de komende verkiezing (2023) buiten behandeling. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw registratieverzoek. Hierin staat vermeld binnen welke termijn het centraal stembureau een beslissing verwacht te nemen op uw verzoek. De beslissing wordt openbaar gemaakt in het Waterschapsblad, dat kan worden ingezien via  www.officelebekendmakingen.nl(externe link).

Nog vragen?

Neem dan contact op via verkiezingen@hhnk.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?