Wat gaat er gebeuren?

Het Noordzeegebied heeft te maken met gevolgen van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld zeespiegelstijging, een veranderende biodiversiteit en een toename van toerisme, aan zandige kusten. Als gevolg hiervan zullen we ons beheer van de kust aanpassen. De inrichting van ons kustgebied en de daarmee samenhangende beheer en onderhoud zal daarom ook veranderen.

Als antwoord op deze uitdaging is het Interreg North Sea(externe link) Programme het project: MAinstreaming NAture BAsed Solutions through COASTal systems(externe link) (MANABAS COAST) gestart. Ontwikkelen van een toegankelijk en op ervaring onderbouwd kader voor grootschalige implementatie van zogenaamde Nature-based Solutions (NbS) in kustgebieden. Deze NbS pakken de gevolgen van het klimaat aan en bieden tegelijkertijd voordelen voor het menselijk welzijn en de biodiversiteit.

Waar vindt het project plaats?

Langs de kust van Noord-Holland en Texel monitort het hoogheemraadschap strand en duin middels landmeters, drones, lidar, camera's en citizen science. Deze monitoring draagt bij aan een beter begrip van de dynamiek van strand en duin langs onze hele kust. Het doel binnen dit project is deze monitoring te optimaliseren.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

MANABAS COAST loopt van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2027.  

Met wie werken we samen?

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Unie en is een samenwerking van verschillende partners, uit Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk, die ook betrokken waren bij het Building with Nature-project(externe link).

Interreg

Voortbouwend op de recente resultaten van het INTERREG NSR Building with Nature-project, wil MANABAS COAST de weg vrijmaken voor de implementatie van NbS in de Noordzeeregio.

Interreg North Sea(externe link) programme is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder deze Interreg regeling vallen, werken partijen uit verschillende landen samen. Het doel van dit Interreg-programma is om Europese samenwerking te stimuleren, grensbarrières tegen te gaan en van elkaar te leren.

Budget

De totale begroting van het project van HHNK is circa € 298.000, hiervan betreft 60% cofinanciering vanuit het Europese programma Interreg North Sea Programme 2021-2027.