HHNK wil net als alle waterschappen bijdragen aan een duurzame economie en samenleving. Onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn ambitieus en vinden hun oorsprong onder andere in het Klimaatakkoord (2010) en het SER Energieakkoord (2013). Eind 2015 was de klimaatconferentie in Parijs. Daar hebben alle deelnemende landen ingestemd met een nieuw bindend klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen worden teruggedrongen om de opwarming van de aarde te beperken. De urgentie is hoog, tijd van praten is voorbij. Wat betekent dat voor onze inkoop?

Duurzaamheidsdoelstellingen HHNK

  • 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020
  • 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020 en 100% in 2050 (waterschappen produceren zelf alle benodigde energie).
  • 30% reductie van broeikasgas in 2020 en 60% in 2050 ten opzichte van de uitstoot in 1990
  • 100% duurzame inkoop

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Van een organisatie die zich betrokken toont bij de maatschappij wordt verwacht dat zij producten, diensten of werken inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dat betekent dat wij naast de prijs ook de impact op mens en milieu meenemen in het inkoopproces, en nadenken over de mogelijkheid om via de inkoop bij te dragen aan de realisatie van de beleidsdoelen.

Voor een groot aantal productgroepen zijn milieucriteriadocumenten voorhanden waarin duurzaamheidscriteria staan die als eisen en gunningscriteria overgenomen kunnen worden in aanbestedingen. De minimumeisen gelden als ondergrens, deze passen wij altijd toe. De standaard gunningscriteria passen wij daar waar mogelijk toe om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen.

Aanpak Duurzaam GWW

In januari 2017 is de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector (waaronder de waterschappen). De Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor-  grond-, water- en wegenbouwprojecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013. Het doel van de Green Deal is dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

HHNK onderschrijft de Aanpak Duurzaam GWW en volgt deze aanpak voor aanbestedingen met een opdrachtwaarde vanaf € 0,5 mln. We hebben al veel ervaring opgedaan met het instrument CO2-prestatieladder.

Social return

HHNK heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. We stimuleren, waar mogelijk en doelmatig, de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces.

Social return wordt als voorwaarde bij onze inkopen opgenomen, tenzij gemotiveerd wordt aangegeven waarom dit niet mogelijk of gewenst is (‘pas toe of leg uit’).

Social Return kan op verschillende manieren worden toegepast. Zo kan het een verplichting zijn voor een opdrachtnemer om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere mogelijkheid is om een overheidsopdracht niet in concurrentie aan te besteden, maar deze voor te behouden aan sociale werkplaatsen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben. Bij ieder project onderzoeken we of en hoe Social Return toegepast kan worden en treden hiervoor regelmatig in contact met Noorderkwartier NV(externe link).

Bij Social Return staat voor ons het doel voorop (betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van de gemeenschap) en niet het middel zelf.

Heeft deze informatie u geholpen?