Als duurzame organisatie werkt HHNK met de CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Dat betekent enerzijds dat wij bedrijven die de reductie van CO2 serieus nemen, bij een aanbesteding belonen met fictieve korting op de inschrijfprijs. Anderzijds past HHNK de CO2-prestatieladder ook toe op de eigen organisatie, door maatregelen te nemen om de uitstoot die we zelf veroorzaken te verminderen.

Inkopen en de CO2-prestatieladder

De CO­2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. HHNK past dit instrument al enige jaren toe bij aanbestedingen in de GWW-sector, waarbij we opdrachten gunnen op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

HHNK beloont het ambitieniveau van de inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure met een inschrijfvoordeel: een fictieve korting op de inschrijfprijs. Een inschrijver drukt zijn ambitieniveau uit in een trede op de CO2–prestatieladder. Hoe hoger de trede (er zijn maximaal 5 treden), hoe hoger het inschrijfvoordeel. HHNK bepaalt in de aanbestedingsstukken hoeveel fictief voordeel er per trede verdiend kan worden.

In marktsegmenten waar de CO2–prestatieladder nog onbekend is, leggen we de lat niet direct op de hoogste trede (trede 5), maar beginnen we met trede 3, wat als instapniveau wordt gezien. We gaan wel in stapjes het ambitieniveau naar de hoogste trede brengen.

Duurzaam waterschap

In het Klimaat- en Energieprogramma heeft HHNK de ambitie uitgesproken om energieneutraal en emissieneutraal te zijn in 2025. De CO2-prestatieladder helpt ons om gestructureerd naar deze doelen toe te werken en kent vier invalshoeken:

  • Inzicht geven in de CO2-uitstoot, door het energieverbruik goed te monitoren. Op basis het energieverbruik stelt HHNK halfjaarlijks een CO2-footprint op.
  • Het benoemen van maatregelen ter reductie van de CO2-uitstoot. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.
  • Via communicatie intern en extern kenbaar maken wat de CO2-uitstoot van HHNK is en welke maatregelen er worden genomen om dit te verlagen.
  • Middels participatie deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten.

Meer informatie

HHNK was het eerste waterschap in Nederland dat zich certificeerde voor de CO2–prestatieladder (trede 3). Bekijk onderstaande documenten over onze doelen en CO2-reductiebeleid.

Op de website van SKAO vindt u meer informatie over de CO2–prestatieladder en een Praktische Handleiding waarin staat beschreven hoe een organisatie trede 3 van de ladder kan bereiken.

Vlog: HHNK en CO2-certificering