Helderse Zeewering

De Helderse Zeewering langs de Noordzee voldoet niet meer aan de norm voor waterveiligheid. Het gaat om de buitenzijde van de dijk. En daarom gaan we die versterken. Aangezien het hier om een zogenoemde primaire kering gaat, de dijk beschermt de inwoners tegen het water uit de zee, is het project opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Het gaat hier dus niet om de ontwikkelingen rondom het Dijkkwartier, dat is een ander project waar wij als waterschap bij betrokken zijn. 

Wat is er aan de hand?

De circa 5 kilometer lange Helderse Zeewering beschermt 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen hoogwater uit de Noordzee. De dijk is beoordeeld en voldoet niet meer aan de waterveiligheidsnorm. Het gaat om een opgave aan de buitenzijde van de dijk tussen Hotel Lands End en Fort Kijkduin.

Onderstaande afbeelding geeft de locatie van de dijkversterking weer waar een opgave is.

Bij de Helderse Zeewering voldoet het asfalt aan de buitenzijde van de dijk niet meer aan de norm. We doen sinds 2022 onderzoek naar de asfaltbekleding. Met behulp van peilbuizen is onderzocht of er versterking van het asfalt nodig is. Want bij een combinatie van hoog water en zware golven zou het risico kunnen bestaan dat lokaal zand onder het asfalt wegspoelt. Als dit optreedt kan het asfalt opgedrukt worden en breken. Het onderzoek heeft aangetoond dat het noodzakelijk is de asfaltbekleding aan te pakken. We monitoren de situatie op de Helderse Zeewering tot en met mei 2024 zodat we van twee stormseizoenen meetdata hebben.

Wat gaan we doen?

Dijkversterkingsprojecten worden verdeeld in drie fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. Het project zit op dit moment in de verkenningsfase. In de verkenningsfase wordt gekeken welke mogelijke oplossingen er voor deze dijk zijn. De Helderse Zeewering ligt langs de kustlijn van Nederland en heeft te maken met zware golven die op de buitenkant van de dijk klappen. Deze specifieke locatie zorgt er voor dat de dijk sterk moet zijn en dat dus niet alle oplossingen mogelijk zijn. Daarom betrekken we zowel interne als externe experts om een juiste keuze te maken. Uiteindelijk wordt de best passende oplossing gekozen, ook wel het voorkeursalternatief (VKA) genoemd.

Wilt u weten wat er nog meer bij een dijkversterking komt kijken? Blader dan eens digitaal door het boek Dijken voor beginners.

Wanneer wordt de omgeving betrokken?

De kennisgeving voornemen en participatie heeft van 10 januari t/m 1 maart ter inzage gelegen. Op 1 februari hebben we in Huisduinen een inloopbijeenkomst georganiseerd. Het dijkversterkingsteam gaf uitleg over het project en beantwoordde vragen. In de eerste helft van 2024 volgt meer informatie over de verdere planning en aanpak om te komen tot de best passende oplossing. Uiteraard kan iedereen die dat nu al wil contact met ons opnemen voor meer informatie over het project.

Planning

We zitten nu in de verkenningsfase. De verkenningsfase ronden we in 2024 af met een vastgesteld VKA. Vervolgens start de planuitwerkingsfase, waar het VKA in detail wordt uitgewerkt en waar de bijbehorende vergunningen aangevraagd worden (inclusief ter inzage periode). Aansluiten is de realisatiefase, deze start naar verwachting in 2026.

De planning kan aangepast worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden.

Met wie werken we samen?

We werken met verschillende partijen samen. Denk aan bewoners en ondernemers langs en op de dijk, gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland, Koninklijke Marine, maar ook de experts die veel weten van dijken. 

Meer weten

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via het algemene nummer 072-582 8282 en vraag naar de omgevingsmanager Romee Huisman.