Eens in de 12 jaar worden alle dijken in Nederland getoetst op waterveiligheid. De Havendijk grenzend aan het Nieuwe Diep te Den Helder is in 2021 beoordeeld. De dijk is op een aantal plaatsen niet veilig genoeg. 

We zijn gestart met het bepalen van wat er nodig is om de dijk zo te ontwerpen dat deze weer voldoet. Dit noemen we de versterkingsopgave. Aangezien het hier om een primaire kering gaat (de dijk beschermt de inwoners tegen het water uit de zee) is het project binnen het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) opgenomen.

Het gaat hier dus niet om de ontwikkelingen rondom het Dijkkwartier, dat is een ander project waar wij als waterschap bij betrokken zijn vanuit de waterveiligheid.

Havendijk langs Het Nieuwe Diep

De 2,6 km lange Havendijk langs het Nieuwe Diep in Den Helder (een primaire kering) beschermt 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen hoogwater uit de Waddenzee. Bij de laatste toetsronde is gebleken dat een deel van de dijk (959 m) niet voldoet aan de nieuwste eisen voor waterveiligheid. Het gaat om een opgave die verspreid ligt over de Havendijk tussen de Paleiskade en het Nieuwe Werk.

Onderstaande afbeelding geeft de locaties van de dijkversterking weer waar een opgave is. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, omdat de veiligheidsopgave nog nader onderzocht wordt.

Wat is er aan de hand?

De dijk voldoet niet meer aan de norm omdat er sprake is van meerdere technische gebreken, ook wel 'faalmechanismen' genoemd. Het gaat voornamelijk om binnenwaartse en buitenwaartse stabiliteit.

Een dijk is niet waterdicht. Als de dijk van binnen verzadigd raakt met water kan het dijklichaam instabiel worden en afschuiven. Daarnaast speelt piping een rol. Piping ontstaat als grondwater dat onder de dijk doorstroomt, zanddeeltjes meeneemt. Het 'kanaaltje' dat zo ontstaat verzwakt de dijk. Dit speelt mogelijk aan de andere kant van de dijk langs de Koopvaarders Binnenhaven ter hoogte van de watersportverenigingen. Tot slot voldoet op enkele plaatsen langs de dijk de bekleding niet meer. De (straat)stenen kunnen los raken of wegspoelen door golven.

Wat gaan we doen?

Dijkversterkingsprojecten worden verdeeld in drie fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. Het project zit op dit moment in de verkenningsfase (opstartfase). In deze fase wordt extra onderzoek uitgevoerd naar de dijk om te beoordelen hoe veilig de dijk is, ook met het oog op klimaatverandering. We bekijken mogelijke oplossingsrichtingen en deze worden verder in detail uitgewerkt tot kansrijke alternatieven. Vanuit een aantal kansrijke alternatieven volgt één best passende oplossing, oftewel het voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt aan de hand van diverse afwegingscriteria gekozen, denk hierbij aan kosten, duurzaamheid en draagvlak.

Wilt u weten wat er nog meer bij een dijkversterking komt kijken? Blader dan eens digitaal door het boek Dijken voor beginners.

Planning

We zitten nu in de verkenningsfase. De verkenningsfase ronden we begin 2025 af met een vastgesteld VKA. Vervolgens start de planuitwerkingsfase, waar het VKA in detail wordt uitgewerkt en waar de bijbehorende vergunningen aangevraagd worden (inclusief terinzageperiode). Aansluitend is de realisatiefase, deze start naar verwachting 2026/2027.

De planning (concept) kan aangepast worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden.

Met wie werken we samen?

We werken met veel verschillende partijen samen. Denk aan bewoners en ondernemers langs en op de dijk, gemeente Den Helder, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Maritiem Cluster, Koninklijke Marine, Defensie en de Port of Den Helder.

Vragen en contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via het algemene nummer: 072-582 8282 en vraag naar de omgevingsmanager Romee Huisman.

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. We houden u dan enkele keren per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: havendijk@hhnk.nl onder vermelding van ‘nieuwsbrief’.