Wat gaat er gebeuren?

Delen langs de westzijde van de Nauernasche Vaart voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is veelal afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit (sterkte) en hier en daar op hoogte. Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren gaan we de dijk in de aankomende jaren versterken. 

Waar vindt het project plaats?

Het project is gelegen in de gemeenten Uitgeest (tegenwoordig BUCH) en Zaanstad en begint in de Krommeniër Woudpolder nabij Stierop. Gaat via de Noordervaartdijk richting de Vaartdijk en Zuidervaartdijk naar de N246 en eindigt in het dorpje Nauerna. Het project is ingedeeld in 9 secties. Onderstaande tekening geeft een overzicht van de secties met in elke sectie een herkenbaar gebouw of kunstwerk.

Wat staat er in 2021 te gebeuren?

Langs het dijkversterkingstraject Nauernasche vaart werken we dit jaar op een aantal verschillende locaties (secties), te weten:

Sectie 1 - het Zwaansmeerpad langs de Markervaart en molen de Woudaap

In 2021 wordt de binnenzijde van de dijk langs het Zwaansmeerpad op sterkte gebracht. Voor deze werkzaamheden heeft het Projectplan Waterwet ter inzage gelegen en begin maart 2021 onherroepelijk geworden. De realisatie zal in het voorjaar van 2021 van start gaan en is in verband met lange zettingstijden in het laatste kwartaal van dit jaar gereed. 

Sectie 4 en 5 - het deel aan de Vaartdijk tussen de Forbo en de Watertoren

In maart dit jaar worden 2 inlaten vernieuwd in sectie 5. Hiervoor zal de Vaartdijk ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten zijn voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen hebben wel doorgang. In mei, als de werkzaamheden rond het Pieter Engel gemaal in sectie 4 gereed is, zullen nog twee inlaten worden vernieuwd. Ook dan zal de weg ter hoogte van het betreffende werk afgesloten zijn. Bewoners van de Vaartdijk worden hierin tijdig per brief geïnformeerd. Andere weggebruikers worden met borden over de afsluiting geïnformeerd.

Sectie 8 en 9 - dijkverbetering in het dorp Nauerna

In het dorp Nauerna wordt in het tweede kwartaal van dit jaar zowel aan de noord als aan de zuidzijde aan de dijk gewerkt. Aan de noordzijde langs de Nauernasche Vaart wordt over circa 40 meter de boezemzijde vanaf het water herstelt met klei en betonmatten en wordt er een tuimeldijkje aangelegd. De aanwezige klinkerweg wordt voorzien van hemelwaterafvoer en opnieuw bestraat. Aan de zuidzijde wordt langs de Noorder IJ- en Zeedijk de binnenberm over een lengte van circa 120m verbeterd. 

Voor deze werkzaamheden is het Projectplan Waterwet onlangs ter inzage gelegd. Zie hiervoor de link onder Downloads.

Planfase

In deze fase wordt aanschouwd welke maatregelen er voor de overige secties nodig zijn om de dijk aan de normen en eisen te laten voldoen. Voor de volgende secties is HHNK met de planfase gestart.

Sectie 2 - de Noordervaartdijk 

In samenwerking met gemeente Zaanstad wordt de Noordervaartdijk tussen de Taandijk en het gemaal de Zwerver voorbereid. Gemeente Zaanstad heeft de wens een persriool aan te leggen voor bewoning en woonboten. De dijk is niet voldoende op hoogte, de binnenwaartse sterkte is onvoldoende en mogelijk moet ook de boezemzijde worden hersteld. In de voorbereiding wordt het voorkeursalternatief opgesteld met behulp van bodemonderzoek en sonderingen. 

Sectie 5 - het deel aan de Vaartdijk tussen de S154 en de Watertoren 

Een gedeelte van deze sectie is reeds uitgevoerd. Er moeten nog twee relevante delen worden opgepakt. Hiervoor is de voorbereiding in de planfase opgestart: 

Structurele aanpak wegdek

In 2021 zal bekend worden welke maatregelen we uiteindelijk nemen voor het herstel van de weg, zodat de veiligheid van het wegverkeer de komende 15 tot 20 jaar weer kan worden gegarandeerd. Om hier duidelijkheid in te krijgen is het noodzakelijk de fundering van de weg nader te onderzoeken. 

Binnenzijde van de dijk

Om de dijk volledig te laten voldoen aan de vastgestelde normen en eisen moeten er uiteindelijk ook nog maatregelen genomen worden aan de binnenzijde van de dijk. In 2021 zal bepaald worden wanneer welke maatregelen worden genomen. 

Locatie Vrouwenverdriet aansluiting N246

Sectie 7 - Vrouwenverdriet aansluiting N246

De ontsluitingsweg langs Vrouwenverdriet gaat richting de N246 (rood gemarkeerd op onderstaande tekening). Hier is een aanzienlijk hoogte tekort wat leidt tot maatwerkoplossingen langs de ontsluitingsweg en de N246. HHNK is hierover met Provincie NH in gesprek. Zodra er meer bekend is over de oplossingsrichting zullen de bewoners van Vrouwenverdriet geïnformeerd worden.

Wat is er de afgelopen jaren gerealiseerd?

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende secties langs het gehele traject werkzaamheden en verbeteringen gerealiseerd. Onderstaande geeft een overzicht:

Sectie 1 - het fietspad langs de Markervaart en molen de Woudaap

De dijk was te laag. Begin 2017 heeft HHNK hiervoor het fietspad langs de Markervaart in polder de Woude vernieuwd. Er zijn betonplaten gebruikt die zeer lang mee gaan en met de volgende dijkverbetering opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor hebben zij een levensduur van wel 60 jaar.

Sectie 4 - het deel aan de Vaartdijk tussen de Forbo en de S154.

In 2018 zijn de kabels en leidingen gebundeld in één goot en is de dijkversterking aan de polderzijde in 2019 afgerond. 

Sectie 5 - het deel aan de Vaartdijk tussen de S154 en de Watertoren

Wegdek

Eind september 2020 is het wegdek vanaf Vaartdijk 28 tot de Watertoren opnieuw geasfalteerd en is de verkeersveiligheid op de dijk voor de komende tijd weer gewaarborgd. 

Versterking buitenzijde dijk

De onveilige situatie van de weg werd grotendeels veroorzaakt door de slechte buitenzijde (boezemzijde) van de dijk. In oktober 2020 heeft de aannemer de buitenzijde van de dijk voorzien van een laag klei en zijn betonnen matten aangelegd (zie bijgevoegde filmpje) ter bescherming van de oever. 

Sectie 6 - het traject langs het fietspad richting de sluis Vrouwenverdriet

November 2017 heeft de aannemer ten noorden van de sluis Vrouwenverdriet de dijk verhoogd door het aanbrengen van een circa 20 cm kleigrond. Hiermee is dit traject weer op orde voor de aankomende 20 jaar.

Sectie 8 en 9 - dijkverbetering in het dorp Nauerna

De dijk is in 2018 aan de binnenzijde (polderzijde) langs het fietspad de Nauerna voorzien van circa 40 cm kleigrond. Hiermee voldoet de dijk voor komende 20 jaar weer aan de normen en eisen van de binnenwaartse sterkte. In samenwerking met de gemeente Zaanstad is eind 2020 het fietspad de Nauerna opnieuw geasfalteerd. Hiermee is op een aantal delen ook het tekort aan hoogte van het dijktraject opgelost. 

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met de Gemeente Zaanstad en Uitgeest, nutsbedrijven, recreatieschap en ondernemers.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer M. Zon via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?