Wat gaat er gebeuren?

Delen langs de westzijde van de Nauernasche Vaart voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is veelal afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit (sterkte) en hier en daar op hoogte. Om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren gaan we de dijk in de aankomende jaren versterken. 

Waar vindt het project plaats?

Het project is gelegen in de gemeenten Uitgeest (tegenwoordig BUCH) en Zaanstad en begint in de Krommenier Woudpolder nabij Stierop. Gaat via de Noordervaartdijk richting de Vaartdijk en Zuidervaartdijk naar de N246 en eindigt in het dorpje Nauerna. Het project is ingedeeld in 8 secties met subsecties (zie onderstaande tekening). De kleur rood in de tekening geeft aan dat deze secties zijn goedgekeurd. De andere kleuren houden verband met de complexiteit van het uit te voeren deel.

Kaart met secties Nauernasche Vaart West

Werk in uitvoering 2020 en 2021 

Sectie 1 (a en b), het fietspad langs de Markervaart en molen de Woudaap

Zoals hiervoor gezegd is de dijk in 2017 op de juiste hoogte gebracht. Hierdoor is een gedeelte van de gestelde normen en eisen aan de dijk voldaan. Nu rest het nog de dijk aan de binnenzijde op de juiste sterkte te brengen. Voor deze werkzaamheden leggen we eind september 2020 het Projectplan Waterwet ter inzage. Het plan is de werkzaamheden nog voor het eind van 2020 in uitvoering te brengen.  

Sectie 5, het deel aan de Vaartdijk tussen de S154 en de Watertoren

Allereerst starten we eind september 2020 met klein onderhoud aan het wegdek vanaf Vaartdijk 28 tot de Watertoren. Dit doen wij om de verkeersveiligheid op de dijk voor de komende tijd weer te kunnen waarborgen. De werkzaamheden nemen twee dagen in beslag. 

Versterking buitenzijde dijk

De onveilige situatie van de weg is grotendeels veroorzaakt door de slechte buitenzijde (boezemzijde) van de dijk. In oktober start de aannemer met de herprofilering van de buitenzijde van de dijk (zie bijgevoegde tekeningen over het traject en profiel). Deze werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd en duren naar verwachting tot het einde van dit jaar 2020. 

Structurele aanpak wegdek

In 2021 zal bekend zijn welke maatregelen we uiteindelijk nemen voor het herstel van de weg, zodat de veiligheid van het wegverkeer de komende 15 tot 20 jaar weer kan worden gegarandeerd. Om hier duidelijkheid in te krijgen zullen we de fundering van de weg nader onderzoeken. 

Binnenzijde van de dijk

Zoals gezegd pakken we eerst de buitenzijde van de dijk en de weg op de dijk aan. Om de dijk volledig te laten voldoen aan de vastgestelde normen en eisen moeten we uiteindelijk ook nog maatregelen nemen aan de binnenzijde van de dijk. In 2021 zal bepaald worden hoe dit gaat gebeuren zodat het vergunningsproces gestart kan worden. Bepalend hierin is het Natura 2000 gebied langs dit traject. 

Sectie 8, het traject vanaf de N246 richting Nauerna

Sectie 8b wordt gedeeltelijk in samenwerking met gemeente Zaanstad uitgevoerd. Eind september 2020 wordt het fietspad de Nauerna voorzien van een nieuwe asfaltlaag. 

Wat is er de afgelopen jaren gerealiseerd?

Sectie 1 (a en b), het fietspad langs de Markervaart

De dijk was te laag. Begin 2017 heeft HHNK hiervoor het fietspad langs de Markervaart in polder de Woude vernieuwd. Het te smalle asfaltfietspad heeft plaats gemaakt voor een breder en veilig betonnen fietspad. De betonplaten gaan zeer lang mee en kunnen met de volgende dijkverbetering opnieuw gebruikt worden. Hierdoor hebben zij een levensduur van wel 60 jaar. 

Sectie 4 (a en b), het deel aan de Vaartdijk tussen de Forbo en de S154.

Dit deel van het project is reeds afgerond. In 2018 zijn de kabels en leidingen gebundeld in één goot en is de dijkversterking in 2019 afgerond. 

Sectie 6a, het traject langs het fietspad richting de sluis Vrouwenverdriet

In november 2017 heeft de aannemer ten noorden van de sluis Vrouwenverdriet de dijk verhoogd door het aanbrengen van een circa 20 cm kleigrond. Hiermee is dit traject weer op orde voor de aankomende 20 jaar.

Sectie 8a, het traject vanaf de N246 richting Nauerna

Sectie 8 is opgedeeld in sectie 8a en 8b. Ook hier is in november 2017 gestart met de binnenberm langs het fietspad de Nauerna en is voorzien van circa 40 cm kleigrond. Hiermee is dit traject weer op orde voor de aankomende 20 jaar.

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met de Gemeente Zaanstad en Uitgeest, nutsbedrijven, recreatieschap en ondernemers.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer M. Zon via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?