Wat gaat er gebeuren?

HHNK zorgt voor veilige dijken in het beheergebied tussen Noordzeekanaal tot en met Texel. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege extremere weersomstandigheden zijn de controles en eisen hiervoor aangescherpt. Uit de toetsing is gebleken dat delen langs de westzijde van de Nauernasche Vaart niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is veelal afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit (sterkte) en hier en daar op hoogte. Sinds enkele jaren wordt de dijk op diverse plaatsen versterkt. Dit doen we om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren. De verwachting is dat de laatste delen in 2025 zijn versterkt.

Waar vindt het project plaats?

Het project is gelegen in de gemeenten Uitgeest/BUCH en Zaanstad en begint in de Krommeniër Woudpolder nabij Stierop. Het project gaat verder via de Noordervaartdijk richting de Vaartdijk en Zuidervaartdijk naar de N246 en eindigt in het dorpje Nauerna. Het project is ingedeeld in 9 secties. De tekening geeft een overzicht van de secties met in elke sectie een herkenbaar gebouw of kunstwerk.

Wat staat er in 2023/'24 te gebeuren?

Sectie 2 - Noordervaartdijk 

Langs het dijkversterkingstraject Nauernasche Vaart werken we in 2024, samen met de Gemeente Zaanstad, aan sectie 2 (tussen de Taandijk en gemaal De Zwerver). Er is gestart met de planfase en in 2024 verwachten we een ontwerp gereed te hebben dat we aan bewoners kunnen voorleggen. Bewoners worden hiervoor persoonlijk benaderd. We willen vervolgens het definitief ontwerp eind 2024/begin 2025 gereed hebben. Dan willen we ook de vergunningsprocedures hebben doorlopen. De start van de uitvoering is voorlopig gepland in 2025.

Sectie 7 - Vrouwenverdriet aansluiting N246

De ontsluitingsweg langs Vrouwenverdriet gaat richting de N246 (rood gemarkeerd op de tekening). Hier is een aanzienlijk hoogtetekort, wat leidt tot maatwerkoplossingen langs de ontsluitingsweg en de N246. We hebben contact met de bewoners over de oplossingsrichting. HHNK is hierover tevens met Provincie Noord-Holland in gesprek.

Wat is er de afgelopen jaren gerealiseerd?

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende secties langs het gehele traject werkzaamheden en verbeteringen gerealiseerd. Onderstaande geeft een overzicht:

Sectie 1 - Fietspad langs de Markervaart en molen de Woudaap

De dijk was te laag. Begin 2017 heeft HHNK hiervoor het fietspad langs de Markervaart in polder de Woude vernieuwd. Er zijn betonplaten gebruikt die zeer lang mee gaan en met de volgende dijkverbetering opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor hebben zij een levensduur van wel 60 jaar. In 2021 is de binnenzijde van de dijk langs het Zwaansmeerpad op sterkte gebracht. De realisatie heeft in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden en was in verband met lange zettingstijden in het laatste kwartaal van dat jaar gereed. 

Sectie 4 - Vaartdijk tussen de Forbo en de S154

In 2018 zijn de kabels en leidingen gebundeld in één goot en is de dijkversterking aan de polderzijde in 2019 afgerond. 

Sectie 5 - Vaartdijk tussen de Forbo en de Watertoren

In maart 2021 zijn twee inlaten vernieuwd in sectie 5. In mei zijn nog twee inlaten  vernieuwd. Eind september 2020 is het wegdek vanaf Vaartdijk 28 tot de Watertoren opnieuw geasfalteerd en is de verkeersveiligheid op de dijk voor de komende tijd weer gewaarborgd. 

Versterking buitenzijde dijk

De onveilige situatie van de weg werd grotendeels veroorzaakt door de slechte buitenzijde (boezemzijde) van de dijk. In oktober 2020 heeft de aannemer de buitenzijde van de dijk voorzien van een laag klei en zijn betonnen matten aangelegd ter bescherming van de oever. 

Sectie 6 - Traject langs het fietspad richting de sluis Vrouwenverdriet

November 2017 heeft de aannemer ten noorden van de sluis Vrouwenverdriet de dijk verhoogd door het aanbrengen van een circa 20 cm kleigrond. Hiermee is dit traject weer op orde voor de aankomende 20 jaar.

Sectie 8 en 9 - Dijkverbetering in het dorp Nauerna

In het dorp Nauerna zijn in het tweede kwartaal van 2021 zowel aan de noord als aan de zuidzijde aan de dijk gewerkt. Aan de noordzijde langs de Nauernasche Vaart is over circa 40 meter de boezemzijde vanaf het water hersteld met klei en betonmatten en is er een tuimeldijkje aangelegd. De aanwezige klinkerweg is voorzien van hemelwaterafvoer en opnieuw bestraat. Aan de zuidzijde is langs de Noorder IJ- en Zeedijk de binnenberm over een lengte van circa 120m verbeterd. 

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met de gemeenten Zaanstad en Uitgeest, nutsbedrijven, het recreatieschap en ondernemers.

Contactgegevens voor meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over dit dijkversterkingsproject? Neem gerust contact met ons op. De omgevingsmanager Carola Beers is voor dit project te bereiken via het contactformulier en telefonisch (via ons Klant Contact Centrum) op werkdagen 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of ze nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?