Wat gaat er gebeuren?

Delen langs de westzijde van de Nauernasche Vaart voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is veelal afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit (sterkte) en hier en daar op hoogte. Sinds  vorig jaar wordt de dijk op diverse plaatsen versterkt. Dit doen we om extra vervorming tegen te gaan en te zorgen dat iedereen ook in de toekomst veilig kan wonen, werken en recreëren. De verwachting is dat de laatste delen in 2024 zijn versterkt.

Waar vindt het project plaats?

Het project is gelegen in de gemeenten Uitgeest (tegenwoordig BUCH) en Zaanstad en begint in de Krommeniër Woudpolder nabij Stierop. Gaat via de Noordervaartdijk richting de Vaartdijk en Zuidervaartdijk naar de N246 en eindigt in het dorpje Nauerna. Het project is ingedeeld in 9 secties. De tekening geeft een overzicht van de secties met in elke sectie een herkenbaar gebouw of kunstwerk.

Wat staat er in 2022/'23 te gebeuren?

Langs het dijkversterkingstraject Nauernasche Vaart werken we dit jaar aan sectie 2.

In 2022 is gestart met de planfase van de werkzaamheden aan de dijk en kade van sectie 2 over de gehele lengte (vanaf dijk ter hoogte van de Taandijk tot aan gemaal de Zwerver). Bewoners aan (of met uitzicht op) de dijk zijn benaderd om een reactie te geven op de oplossingsvariant. Naar verwachting zal de uitvoering van werkzaamheden plaatsvinden in 2023/2024.

Planfase

In deze fase wordt aanschouwd welke maatregelen er voor de overige secties nodig zijn om de dijk aan de normen en eisen te laten voldoen. Voor de volgende secties is HHNK met de planfase gestart.

Sectie 2 - Noordervaartdijk 

In samenwerking met gemeente Zaanstad wordt de Noordervaartdijk tussen de Taandijk en het gemaal de Zwerver voorbereid. Gemeente Zaanstad heeft de wens een persriool aan te leggen voor bewoning en woonboten. De dijk is niet voldoende op hoogte en de binnenwaartse sterkte is onvoldoende. In de voorbereiding is het voorkeursalternatief opgesteld met behulp van bodemonderzoek en sonderingen. 

Sectie 7 - Vrouwenverdriet aansluiting N246

Locatie Vrouwenverdriet aansluiting N246

De ontsluitingsweg langs Vrouwenverdriet gaat richting de N246 (rood gemarkeerd op de tekening). Hier is een aanzienlijk hoogtetekort, wat leidt tot maatwerkoplossingen langs de ontsluitingsweg en de N246. HHNK is hierover met Provincie NH in gesprek. Zodra er meer bekend is over de oplossingsrichting zullen de bewoners van Vrouwenverdriet geïnformeerd worden.

Wat is er de afgelopen jaren gerealiseerd?

In de afgelopen jaren zijn er op verschillende secties langs het gehele traject werkzaamheden en verbeteringen gerealiseerd. Onderstaande geeft een overzicht:

Sectie 1 - Fietspad langs de Markervaart en molen de Woudaap

De dijk was te laag. Begin 2017 heeft HHNK hiervoor het fietspad langs de Markervaart in polder de Woude vernieuwd. Er zijn betonplaten gebruikt die zeer lang mee gaan en met de volgende dijkverbetering opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor hebben zij een levensduur van wel 60 jaar. In 2021 is de binnenzijde van de dijk langs het Zwaansmeerpad op sterkte gebracht. De realisatie heeft in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden en was in verband met lange zettingstijden in het laatste kwartaal van dat jaar gereed. 

Sectie 4 - Vaartdijk tussen de Forbo en de S154

In 2018 zijn de kabels en leidingen gebundeld in één goot en is de dijkversterking aan de polderzijde in 2019 afgerond. 

Sectie 5 - Vaartdijk tussen de Forbo en de Watertoren

In maart 2021 zijn twee inlaten vernieuwd in sectie 5. In mei zijn nog twee inlaten  vernieuwd. Eind september 2020 is het wegdek vanaf Vaartdijk 28 tot de Watertoren opnieuw geasfalteerd en is de verkeersveiligheid op de dijk voor de komende tijd weer gewaarborgd. 

Versterking buitenzijde dijk

De onveilige situatie van de weg werd grotendeels veroorzaakt door de slechte buitenzijde (boezemzijde) van de dijk. In oktober 2020 heeft de aannemer de buitenzijde van de dijk voorzien van een laag klei en zijn betonnen matten aangelegd ter bescherming van de oever. 

Sectie 6 - Traject langs het fietspad richting de sluis Vrouwenverdriet

November 2017 heeft de aannemer ten noorden van de sluis Vrouwenverdriet de dijk verhoogd door het aanbrengen van een circa 20 cm kleigrond. Hiermee is dit traject weer op orde voor de aankomende 20 jaar.

Sectie 8 en 9 - Dijkverbetering in het dorp Nauerna

In het dorp Nauerna zijn in het tweede kwartaal van 2021 zowel aan de noord als aan de zuidzijde aan de dijk gewerkt. Aan de noordzijde langs de Nauernasche Vaart is over circa 40 meter de boezemzijde vanaf het water hersteld met klei en betonmatten en is er een tuimeldijkje aangelegd. De aanwezige klinkerweg is voorzien van hemelwaterafvoer en opnieuw bestraat. Aan de zuidzijde is langs de Noorder IJ- en Zeedijk de binnenberm over een lengte van circa 120m verbeterd. 

Met wie werken we samen?

We werken in dit project samen met de gemeenten Zaanstad en Uitgeest, nutsbedrijven, het recreatieschap en ondernemers.

Contactgegevens voor meer informatie

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over dit dijkversterkingsproject? Neem gerust contact met ons op. De omgevingsmanager Carola Beers is voor dit project te bereiken via het contactformulier, per mail (c.beers@hhnk.nl) en telefonisch (via ons Klant Contact Centrum) op werkdagen 072 - 582 8282.

Voor de Gemeente Zaanstad is Alexander Reddering contactpersoon. U kunt hem telefonisch bereiken via het algemene nummer 14075.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of ze nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Om onze polders nu en in de toekomst te beschermen tegen het water uit de boezem, verbeteren we de dijken in het beheersgebied. Door deze werkzaamheden zorgen we dat de dijk weer voldoet aan de landelijke eisen voor waterveiligheid.

Heeft deze informatie u geholpen?