Wat gaat er gebeuren? 

Periodiek worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. In 2011 zijn delen van de dijk rond Monnickendam met een totale lengte van ongeveer 3,9 kilometer afgekeurd. Het stuk dijk van de Waterlandse Zeedijk aan de zuidkant van Monnickendam moet versterkt worden (zie illustratie). Dit deel maakt geen onderdeel uit van de huidige werkzaamheden die de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) op dit moment uitvoert. Het hoogheemraadschap pakt dit gedeelte van de dijk op.

Grondonderzoek

In het derde en vierde kwartaal van 2022 hebben we grondonderzoek uitgevoerd en de informatie geanalyseerd. Uit de resultaten van het onderzoek is duidelijk geworden dat het stedelijke dijkdeel veilig is. Hier hoeft dus geen dijkversterking plaats te vinden. De dijk in het landelijke deel (Waterlandse Zeedijk) moet wel versterkt worden. De binnenkant van de dijk kan te nat worden, waardoor zand- en kleideeltjes niet meer goed op elkaar drukken. Hierdoor verliest de dijk zijn stevigheid en kan hij door zijn eigen gewicht in elkaar zakken. De dijk zakt op dit moment niet direct in maar dit deel van de dijk moet wel versterkt worden.

Overzicht van het projectgebied en het te versterken dijktraject (rood gekleurd).

Waar vindt het project plaats?

Het te versterken dijktraject Monnickendam Zeedijk ligt in de gemeente Waterland (zie illustratie). Het traject loopt vanaf het Braakje tot en met de afslag naar Uitdam bij de Oosterpoel. 

Wanneer vindt het project plaats en hoelang gaat het duren?

Dijkversterkingsprojecten zijn verdeeld in drie fasen: Verkenning, Planuitwerking en Realisatie. Het project Monnickendam Zeedijk bevindt zich op dit moment in de verkenningsfase (opstartfase). 

Planning

De planning (concept) kan aangepast worden. Aan de planning kunnen geen rechten ontleend worden. 

  1. Momenteel bezig: 2022-begin 2024

    Verkenningsfase, de opgave helder krijgen, informatie verzamelen.

  2. Nog te doen: 2024-2025

    Planuitwerkingsfase, na het besluit over het voorkeursalternatief (VKA) begin 2024 wordt het VKA verder uitgewerkt.

  3. Nog te doen: 2026-2027

    Realisatiefase, uitvoering van de dijkversterking.

Wanneer wordt de omgeving betrokken?

Hoe wij de omgeving betrekken staat uitgewerkt in het participatieplan. Het participatieplan is te vinden onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina.

Om de omgeving bij te praten over de resultaten van het grondonderzoek, de versterkingsopgave en de mogelijke manieren om de dijk te versterken organiseerden we op dinsdag 18 april een informatieavond in het Mirror Paviljoen. De informatieavond bestond uit een gezamenlijk gedeelte met informatie over het project en daarna de mogelijkheid om rond te lopen langs verschillende themahoeken. Er zijn verschillende wensen en ideeën ingebracht.

Dinsdag 17 oktober zijn de omwonenden tijdens een inloopavond bijgepraat over de kansrijke alternatieven. De kansrijke alternatieven zijn na onderzoek de best mogelijke oplossingsrichtingen om de dijk te versterken. Bij de posters met de kansrijke alternatieven zijn we met de bewoners in gesprek gegaan en hebben we geluisterd naar hun ideeën en wensen.

We verwachten de verkenningsfase begin 2024 af te sluiten met een besluit wat de beste passende oplossing is om de dijktrajecten te versterken zodat deze de komende tientallen jaren weer veilig is. Dit noemen we het voorkeursalternatief (VKA). Het dagelijks bestuur van hoogheemraadschap neemt het definitieve besluit over het VKA.

Zie voor meer informatie over hoe een dijkversterking werkt het boek 'Dijken voor beginners'.

Reactie commissie m.e.r. op NRD dijkversterking Monnickendam Zeedijk

Ter voorbereiding van de dijkversterking Monnickendam Zeedijk lag van 9 juni tot en met 20 juli 2023 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. (NRD) ter inzage. Voor de dijkversterking Monnickendam Zeedijk wordt een Milieueffectrapportage (m.e.r.) opgesteld en de NRD is de startnotie van deze m.e.r. procedure. In de NRD worden de uitgangspunten aangegeven op basis waarvan de aangedragen oplossingen worden beoordeeld. En er wordt ingegaan op hoe de m.e.r. tot stand komt en op de inhoud hiervan.

Op verzoek van het hoogheemraadschap heeft de provincie de commissie m.e.r. gevraagd advies te geven op de NRD. De commissie m.e.r. adviseert, als onafhankelijke organisatie, over de inhoud van milieueffectrapporten. In september 2023 heeft de commissie haar advies uitgebracht en op haar website gepubliceerd.

Bij de uitwerking van de milieueffecten in de plannen wordt het advies van de commissie m.e.r. meegenomen.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact met ons opnemen. Stuur een e-mail naar: l.diephuis@hhnk.nl. Of neem contact met ons op via het algemene nummer 072-582 8282.

Met wie werken we samen?

Wij werken met veel verschillende partijen samen. Denk aan bewoners en ondernemers langs de dijk, gemeente Waterland, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer. Daarnaast stemmen we op reguliere basis ook intern binnen het hoogheemraadschap af met de Alliantie Markermeerdijken en de projectteams van gemaal Monnickendam en gemaal De Poel. 

Documenten