Er is de laatste tijd veel aandacht voor stoffen die in het water zijn aangetroffen en er niet in horen. De aanwezigheid van die stoffen vinden wij onwenselijk. Als waterschap hebben wij de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de waterkwaliteit. We blijven hier hard aan werken, maar ook landbouw, industrie, het Rijk en inwoners zijn aan zet. Een goede kwaliteit van het water in sloten en plassen is van levensbelang.  

De focus van HHNK ligt op de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de gewasbeschermingsmiddelen. Uit monitoring blijkt soms dat er stoffen in het water zitten die er niet in horen, maar niet onder de KRW of gewasbeschermingsmiddelen vallen. Door betere apparatuur meten we nu met een scherpere detectiegrens, waardoor sinds 2020 vaker verboden stoffen gemeten worden dan daarvoor. Een goed voorbeeld is de stof fenchloorfos.

De focus van HHNK blijft op de KRW en de gewasbeschermingsmiddelen. Als we zeer zorgwekkende stoffen constateren die buiten de categorie van de KRW- en gewasbeschermingsmiddelen stoffenlijsten vallen, delen we data op de aquadesk. Als het om een bestrijdingsmiddel gaat, kan men deze data vinden op de bestrijdingsmiddelenatlas. Zodra wij overschrijdingen constateren melden we die bij NVWA, gemeenten, omgevingsdienst, provincie en andere instituten, zodat zij hier vanuit hun rol kunnen acteren.

Hoogheemraad Jos Beemsterboer: ''We blijven doorgaan met onze aanpak op de KRW en met het zo goed mogelijk monitoren en waar nodig signaleren. Tegelijkertijd blijven we aandacht vragen voor bronaanpak, het voorkomen van vervuiling en reductie. Het is een gezamenlijke inspanning van vele partijen om daaraan te werken.''

De komende tijd gaan we het brononderzoek naar dinoterb gebruiken als casus om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn hoe omgegaan kan worden met al deze verboden chemische stoffen die buiten de KRW en de gewasbeschermingsmiddelen vallen.