HHNK hanteert bij het aanbesteden van projecten en diensten de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Deze Europese en nationale spelregels moeten zorgen voor vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal tussen EU-lidstaten en een optimale marktwerking.

Europese richtlijn

De Nederlandse wetten en regels voor aanbesteden zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn 2014/24/EU. De Europese regels zijn in Nederland doorgevoerd in de Aanbestedingswet 2012.

Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012(externe link) geldt voor alle aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Met deze wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. 

Een aantal bepalingen uit de wet is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Aanbestedingsbesluit):

  • De Aanbestedingswet 2012 beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van aanbestedingsrecht. Dat betekent dat de eisen waaraan een ondernemer bij een aanbesteding moet voldoen in verhouding staan tot de opdracht. Richtlijn daarbij is de Gids Proportionaliteit(externe link). De Gids legt het beginsel uitgebreid toe en bevat praktische voorbeelden. Het proportionaliteitsbeginsel geldt zowel voor Europese en nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.
  • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)(externe link) is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. 
  • Het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)(externe link) beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken, maar wij passen het reglement ook toe voor leveringen en diensten. Dit bevordert de uniformiteit in onze aanbestedingsdocumenten en zorgt ervoor dat onze werkwijze herkenbaar en voorspelbaar is voor de markt.

Heeft deze informatie u geholpen?